شرکت ثمین خودرو پویا- قطعات یدکی خودرو

021-66844477

لوگو شرکت ثمین خودرو پویا

سمند مالتی پلکس چیست؟ مقایسه با سمند معمولی

سمند مالتی پلکس چیست؟ مقایسه با سمند معمولی

فهرست مطالب

سمند مالتی پلکس چیست؟ نوعی از سمند است که جهت بهره وری بیشتر، در آن از سیستم شبکه و نودهای مختلف استفاده شده است که در ادامه این مقاله به صورت مفصل به مزایای سمند مالتی پلکس می پردازیم. با SKP همراه باشید؛

سیستم مالتی پلکس – شبکه داخل خودرو چیست؟

قبلا در خودروها از سیستم نقطه به نقطه (point-to-point) برای اتصالات استفاده می شد. این سیستم معایب زیادی را با خود به همراه داشت که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

معایب سیستم نقطه به نقطه:

 • ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ.
 • ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ (ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ )(packaging – ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ)
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ (connectors)
 • رو ش ﻣﺤﺪود و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ
 • ﻣﺸﮑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯿ‌ﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ (new features) ﺑﻪ ﺧﻮدرو
 • اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد

سیستم مالتی پلکس به معنای چند جزئی بودن است. در واقع به هر مجموعه‌ای که از تعدادی اجزا که هم جهت و با هدف یکسان فعالیت می‌کنند تشکیل شده، مالتی پلکس یا سیستم شبکه گفته می‌شود. به ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺣﺪاﻗﻞ 3 واﺣﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (ECU) در ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (point-to-point) ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ECU ﻫﺎ را ﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ECU ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ: ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ را ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، بلکه ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻢ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

جهت آشنایی کامل با سیستم مالتی پلکس پیشنهاد می‌شود مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

همانطور که در بالا خواندید و به سیستم نقطه به نقطه یا پوینت تو پوینت اشاره شد، قبل از تولید سمند مالتی پلکس، سمند با سیستم نقطه به نقطه تولید می شد که معایبی را به همراه داشت.

اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺼﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ

 • ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﯿﻮز
 • ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ داﺷﺒﻮرد در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 • ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺎﻻ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ)
 • ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺧﻮدرو
 • ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ
 • ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد رﺷﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ
 • ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ front  (ﺣﺠﯿﻢ ـ ﺳﻨﮕﯿﻦ ـ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ـ ﺿﺨﯿﻢ ـ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ـ زﻣﺎﻧﺒﺮ)
 • ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ESP)
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺳﺮﺑﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

اولین خودرو مالتی پلکس ایران

سمند سورن اولین خودرویی بود که در سال ۱۳۸۸ در ایران سیستم مالتی پلکس بر روی آن نصب شد. که این سیستم از نوع فاز صفر ماکس بود. بعدها تغییراتی در سیستم سمند مالتی پلکس صورت گرفت که در سال ۱۳۹۲ از سیستم اکوماکس در آن استفاده شد و از سال ۱۳۹۳ تا کنون که این مقاله را می‌خوانید از سیستم اِس اِم اِس ماکس در سمند مالتی پلکس استفاده می‌شود.

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮدروی ﺳﻤﻨﺪ مالتی پلکس ﺑﺎ 5 ﻧﻮد (Node) اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ نام‌های , ICN , CCN , FN , DDN PDN و ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ (CANLow Speed) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼس B ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مزایای سمند مالتی پلکس

برخی از مزایای خودرو سمند مالتی پلکس:

 • ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﻮدرو (ﺣﺪود 8 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)
 • ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎژ (ﺣﺪود 15 دﻗﯿﻘﻪ)
 • ﺗﺴﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮات راﺣﺖ و آﺳﺎن ﺧﻮدرو در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
 • اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ (ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ABS و…)
 • اﻓﺰاﯾﺶ Flexibility (در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدرو)
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدرو و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی (از 200 ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 8 ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ)
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش PMW در روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻻﻣﭗ ﻫﺎ)
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ Reliability و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو
 • اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر ﺑﺎ رﯾﻨﮓ ﺧﻮدرو (ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮای رینگ های مختلف)
 • اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ ABS ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﺧﻮدرو
 • ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رﻫﯿﺎب ﺑﺮ روي ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ
 • ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﻔﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر
 • اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺳﯿﻢ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺧﻮدرو
 • آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺧﻮدرو
 • رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺷﺒﮑﻪ
 • ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم درﻫﺎی ﺧﻮدرو
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ﻫﺎ
 • ﺣﺬف ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ
 • ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 • ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ
 • آﺳﺎن ﺷﺪن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

سمند مالتی پلکس بخریم یا سمند معمولی؟

با توجه به مزایای سمند مالتی پلکس که در بالاتر به آن‌ها اشاره کردیم، متوجه می‌شوید که این سیستم بهینه‌تر و دارای قابلیت‌های بیشتری است. اما خوب قطعا بدون عیب هم نیست و یکی از آن‌ها هزینه‌های تعمیرات بالاتر این نوع خودرو است. همچنین با معایب سیستم معمولی سیم به سیم هم آشنا شدید. شما خودتان باید قضاوت کنید!

در قسمت نظرات برای ما بنویسید که شما کدام سیستم را ترجیح می‌دهید، سمند مالتی پلکس یا سمند معمولی؟

منبع مقاله: مستندات شرکت ایرانخودرو

تماس با واحد آموزش SKP

جهت اطلاع از تخفیف‌های دوره های آموزشی، عضو پیج اینستاگرام SKP شوید

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی برای دوستان خودتان ارسال کنید.

‫4 نظر

 • اسحق گفت:

  همچی عالی،ممنون بابت آگاهاسازی شما دوستان که اطلاعاتی رو رایگان در اختیار مردم و همکاران قرار میدین❤️

 • آذری گفت:

  من اگه پول داشته باشم سورن میخرم ولی اگه نداشته باشم دیگه چه فرقی میکنه مولتی پلکس یا ساده؟

 • Abbas گفت:

  مدیر محترم ثمین خودرو.
  خیلی خوب

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *