دوره مالتی پلکس فرانسه(همراه باآموزش تعمیرات BSI ،BM34،COM2000)