شرکت ثمین خودرو پویا- قطعات یدکی خودرو

021-66844477

لوگو شرکت ثمین خودرو پویا

3000 کد خطا دستگاه دیاگ به زبان فارسی

شما می توانید کد خطای مورد نظرتان را در کادر جستجو یا در لیست زیر پیدا کنید.

کد خطاشرح فارسیشرح انگلیسی
B1000افت ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی تغذیه کنترل یونیت(تنظیم چراغهای جلو)HRA Headlamp range adjustment: Supply voltage of the control unit is too low (undervoltage)
B1004عدم هماهنگی وشناسایی کنترل یونیت با خودروLCP Lower Control Panel: Control unit does not match vehicle type
B1056مشکل ارتباطی CAN با کنترل یونیت DCM-RLAutomatic Air Conditioning: Problem in CAN communication with control unit DCM-RL
B1101ولتاژ زیاد باتریBattery voltage too high
B1102افت ولتاژ زیاد باتریBattery voltage too low
B1103ولتاژ ارتباطی خیلی پایین استCommunication voltage too low
B1111ولتاژ زیاد باتریBattery voltage too high
B1112افت ولتاژ زیاد باتریBattery voltage too low
B1128ایراد درهسته گرمکن B10/1Heater core temperature (B10/1
B1201تنظیم الکتریکی صندلی جلو چپ (سنسوراثرهال ارتفاع جلو)Electric seat adjustment front left: Hall sensor front height M27m3
B1226ایراد در سنسوردمای داخلی خودروIn-car temperature sensor (B10/4)
B1227ایراد در سنسور نشاندهنده دمای بیرونی خودروOutside temperature indicator temp sensor (014)
B1229ایراد درهسته گرمکن B10/1Heater core temperature (B10/1)
B1230ایراد در سنسور دمای اواپراتورEvaporator temperature sensor (B10/6)
B1231ایراد در سنسوردمای مایع خنک کنندهECT sensor (B11/4)
B1232ایراد در سنسورفشارمبردRefrigerant pressure sensor (B12)
B1233ایراد در دمای مبردRefrigerant temperature sensor (B12/1)
B1234ایراد در سنسور خورشیدSun sensor (B32)
B1235ایراد در سنسور تعیین آلایندگیEmissions sensor (B31)
B1241مبرد را پر کنیدRefrigerant Fill
B1246ایراد درسیستم پارک(سنسور بیرونی سمت چپ سپر جلویی)-اتصالات ضعیف در سنسور یا مدار الکتریکیPTS Parktronic: A42b1 (left outer sensor, front bumper) The plug connection has poor contact or is loose, or the sensor or cable is faulty
B1310ایراد در سنسورایربگ سمت چپ یا پنجرهLeft/Window airbag sensor is defective
B1315ایراد در تشخیص صندلی بچه در صندلی جلوProblem in Front passenger child seat recognition
B1326اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور جلویی سمت راننده, با بدنهDriver side electronic frontal sensor short to ground
B1327اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور جلویی سمت راننده, با ولتاژتغذیه 12 ولتDriver side electronic frontal sensor short to battery
B1328ایراد الکتریکی درسنسور جلویی سمت چپElectronic frontal sensor left side defect
B1329ایراد درارتباط سنسور جلویی سمت چپElectronic frontal sensor left communication error
B1330مشخصه اشتباه سنسور جلو چپElectronic frontal sensor left side wrong ID
B1331اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور جلویی سمت شاگرد, با بدنهPassenger side electronic frontal sensor short to ground
B1332اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور جلویی سمت شاگرد, با ولتاژتغذیه 12 ولتPassenger side electronic frontal sensor short to battery
B1333ایراد الکتریکی درسنسور جلویی سمت راستElectronic frontal sensor right side defect
B1334ایراد درارتباط سنسور جلویی سمت راستElectronic frontal sensor right communication error
B1335مشخصه اشتباه سنسور جلویی سمت راستElectronic frontal sensor right side wrong ID
B1346مقاومت DAB خیلی زیاد است (مقاومت6اهم)DAB resistance too high (R = 6.0ohm)
B1347مقاومت DAB خیلی پایین است (مقاومت 0.9 اهم)DAB resistance too low (R = 0.9ohm)
B1348اتصال کوتاه مدار الکتریکی DAB با بدنهDAB Short to ground
B1349اتصال کوتاه مدار الکتریکی DAB با ولتاژتغذیه 12 ولتDAB Short to battery
B1352مقاومت PAB خیلی زیاد است (مقاومت4.2 اهم)PAB resistance too high (R = 4.2ohm)
B1353مقاومت PAB خیلی پایین است (مقاومت 1.0 اهم)PAB resistance too low (R = 1.0ohm)
B1354اتصال کوتاه مدار الکتریکی PAB با بدنهPAB Short to ground
B1355 اتصال کوتاه مدار الکتریکی PAB با ولتاژتغذیه 12 ولتPAB Short to battery
B1361مقاومتDBPT خیلی بالاست (مقاومت 4.7 اهم)DBPT Resistance too high (R = 4.7ohm)
B1362مقاومتDBPT خیلی پایین است (مقاومت 0.9اهم)DBPT Resistance too low (R = 0.9ohm)
B1363اتصال کوتاه مدار الکتریکی DBPT با بدنهDBPT Short to ground
B1364 اتصال کوتاه مدار الکتریکی BPT(راننده) با ولتاژتغذیه 12 ولتBPT (Driver) Short to battery
B1367مقاومتPBPT خیلی بالاست (مقاومت 4.7 اهم)PBPT Resistance too high (R = 4.7ohm)
B1368مقاومتPBPT خیلی پایین است (مقاومت 0.9 اهم)PBPT Resistance too low (R = 0.9ohm)
B1369اتصال کوتاه مدار الکتریکی PBPT با بدنهPBPT Short to ground
B1370 اتصال کوتاه مدار الکتریکی BPT(سمت شاگرد) با ولتاژتغذیه 12 ولتBPT (Passenger) Short to battery
B1372مدار فعال کننده srscmSRSCM firing circuit DAB – PAB
B1378مقاومت DSAB خیلی زیاد است (مقاومت4.2 اهم)DSAB Resistance too high (R = 4.2ohm)
B1379مقاومت DSAB خیلی پایین است (مقاومت1.0اهم)DSAB Resistance too low (R = 1.0ohm)
B1380اتصال کوتاه مدار الکتریکی DSAB با بدنهDSAB Short to ground
B1381اتصال کوتاه مدار الکتریکی SAB(سمت راننده) با ولتاژتغذیه 12 ولتSAB (Driver) short to battery
B1382مقاومت PSAB خیلی زیاد است (مقاومت4.2 اهم)PSAB Resistance too high (R = 4.2ohm)
B1383مقاومت PSAB خیلی پایین است (مقاومت1.0 اهم)PSAB Resistance too low (R = 1.0ohm)
B1384 اتصال کوتاه مدار الکتریکی PSAB با بدنهPSAB Short to ground
B1385اتصال کوتاه مدار الکتریکی SAB )سمت شاگرد) با ولتاژتغدیه 12 ولتSAB (Passenger) short to battery
B1387اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسور تعیین مسیر وموقعیت صندلی راننده با مدار بدنهDriver seat track position sensor short to GND
B1388اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسور تعیین مسیر وموقعیت صندلی راننده با ولتاژتغذیه 12 ولتDriver seat track position sensor short to Battery
B1389ایراد در سنسور تعیین مسیروموقعیت صندلی رانندهDriver seat track position sensor defect
B1390اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسور تعیین مسیر وموقعیت صندلی شاگرد با مدار بدنهPassenger seat track position sensor short to GND
B1391اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسور تعیین مسیر وموقعیت صندلی شاگرد با ولتاژتغذیه 12 ولتPassenger seat track position sensor short to Battery
B1392ایراد در سنسور تعیین مسیروموقعیت صندلی شاگردPassenger seat track position sensor defect
B1395ایراد دراتصالات داخلی مدار جرقه سیستم ایربگFiring loop interconnection fault
B1400ایراد در سنسورماهواره سمت چپSatellite sensor left side defect
B1401 اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسورماهواره سمت چپ با مدار بدنهSatellite sensor left side short to ground
B1402 اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسورماهواره سمت چپ با ولتاژتغذیه 12 ولتSatellite left side short to battery
B1403ایراد در سنسورماهواره سمت راستSatellite sensor right side defect
B1404اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسورماهواره سمت راست با مدار بدنهSatellite sensor right side short to ground
B1405 اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سنسورماهواره سمت راست با ولتاژتغذیه 12 ولتSatellite right side short to battery
B1406ایراد درPPDPPD Defect
B1407ایراد در ارتباط PPDPPD Communication error
B1408 ایراد در ارتباط سمت چپ ماهوارهSatellite left communication error
B1409 ایراد در ارتباط سنسور سمت چپ ماهوارهSatellite sensor left communication error
B1410ایراد در ارتباط سنسور سمت راست ماهوارهSatellite sensor right communication error
B1414مشخصات اشتباه سنسور سمت چپ ماهوارهSatellite sensor left side wrong ID
B1415مشخصات اشتباه سنسور سمت راست ماهوارهSatellite sensor right side wrong ID
B1416 ایراد در پمپ چرخش مایع خنک کننده موتور(واتر پمپ)Coolant circulation pump (M13)
B1419 ایراد در کلاچ الکترومغناطیسیElectromagnetic clutch (A9k1)
B1420افزایش سرعت دور آرام موتورIdle speed increase
B1421مدول پالسPulse module (N05)
B1422ایراد دراتصال اینترفیس سری(K1) با صفحه کیلومترA1Series interface (K1) connection to instrument cluster (A1)
B1423 تعویض شیر بلوکSwitchover valve block (Y11)
B1424عملگرفیلترزغال فعال, باز میباشدActivated charcoal filler actuator (A32m2) open
B1425عملگرفیلترزغال فعال, بسته میباشدActivated charcoal filler actuator (A32m2) closed
B1432کد خطای غیر امریکاییNon-USA DTC
B1459ایراد دراتصال اینترفیس سری(K2) با صفحه کیلومترA1Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1)
B1462سیگنال موقعیت دریچه گاز(در حالت گشودگی کامل) موتور های دیزلWide open throttle (WOT) position signal diesel engines
B1476ایراد درلامپ عیب یابی وچراغ تشخیص عیب ایربگAirbag malfunction indicator and warning lamp is defective
B1481اتصالی کوتاه مدار الکتریکی موتور تنظیم چراغهای جلو با مدار بدنهHRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has short to ground
B1481مقاومت مرحله دوم DAB خیلی زیاد است (مقاومت6.0 اهم)2nd stage DAB resistance too high (R = 6.0ohm)
B1482مقاومت مرحله دوم DAB خیلی پایین است (مقاومت0.9 اهم)2nd stage DAB resistance too low (R = 0.9ohm)
B1483اتصالی کوتاه مدار الکتریکی مرحله دوم DAB با بدنه2nd stage DAB short to ground
B1484 اتصالی کوتاه مدار الکتریکی مرحله دوم DAB با ولتاژتغذیه 12 ولت2nd stage DAB short to battery
B1486مقاومت مرحله دوم PAB خیلی پایین است (مقاومت1.0 اهم)2nd stage PAB resistance too low (R = 1.0ohm)
B1487اتصالی کوتاه مدار الکتریکی مرحله دوم PAB با بدنه2nd stage PAB short to ground
B1488 اتصالی کوتاه مدار الکتریکی مرحله دوم PAB با ولتاژتغذیه 12 ولت2nd stage PAB short to battery
B1489 اتصالی کوتاه مدار الکتریکی موتور تنظیم چراغهای جلو E2M1با ولتاژتغذیه 12 ولتHRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has open or short to positive
B1492اتصالی کوتاه مدار الکتریکی موتور تنظیم چراغهای جلو E1M1با ولتاژتغذیه 12 ولتHRA: Part E1m1 (Left headlamp range adjustment motor) has short to positive
B1511قطع یا اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سوییچ قلاب کمربند(سمت راننده), با ولتاژتغذیه 12 ولتDriver seat buckle switch open/short to Battery
B1512اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سوییچ قلاب کمربند(سمت راننده), با مدار بدنهDriver seat buckle switch short to GND
B1513 قطع یا اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سوییچ قلاب کمربند(شاگرد), با ولتاژتغذیه 12 ولتPassenger seat buckle switch open/short to Battery
B1514قطع یا اتصالی کوتاه مدار الکتریکی سوییچ قلاب کمربند(سمت شاگرد), با ولتاژتغذیه 12 ولتPassenger seat buckle switch short to GND
B1515ایراد درسوییچ قلاب کمربند رانندهDriver seat buckle switch defect
B1516ایراد درسوییچ قلاب کمربند شاگردPassenger seat buckle switch defect
B1617 ایراد در لامپ پلاک سمت چپ (بخش E19/1)Part E19/1 (Left license plate lamp) is defective
B1618ایراد در لامپ پلاک سمت راست (بخش E19/2)Part E19/2 (Right license plate lamp) is defective
B1620ایراد داخلیInternal fault
B1628ایراد در کنترل یونیت چراغ جلوی سمت راست (مدول E2 بخش E2e5)Part E2e5 (Turn signal lamp) in module E2 (Right front headlamp unit) is defective.
B1650ثبت تصادف(تعویض ایربگ جلو)Crash recorded (Frontal-Replace SRSCM)
B1651 ثبت تصادف(تعویض ایربگ جلو سمت راننده)Crash recorded (Driver side airbag)
B1652ثبت تصادف(تعویض ایربگ جلو سمت شاگرد)Crash recorded (Passenger side airbag)
B1655ثبت تصادف در ایربگ جانبیSide airbag crash recorded
B1657ثبت تصادف(فقط پیش کشنده کمربند)Crash recorded (Belt pretensioner only)
B1658پیش کشنده کمربند 6 مرتبه فعال شده استBelt pretensioner 6 times deployment
B1660ثبت تصادف در ایربگ رانندهCrash recorded driver airbag
B1661 اشتباه در تنظیمات پارامترهاParameter configuration missing/incorrect
B1662دستور فعال شدن پیش کشنده کمربند رانندهDriver belt pretensioner deployment commanded
B1663 ثبت تصادف در ایربگ سرنشینCrash recorded passenger airbag
B1664دستور فعال شدن پیش کشنده کمربند سرنشینPassenger belt pretensioner deployment commanded
B1670 ثبت مرحله دوم فعال شدن ایربگ جلویی2nd stage crash recorded (Frontal airbag)
B1703ایراد موقت روشن نشدن سیستم ضد سرقتIntermittant No Start in AAM Immobiliser Module
B1729مدول A37 کنترل قفل درب سیستم پنوماتیک PSEPSE Pneumatic system doorlock Control Module A37
B1736ایراد درسیستم استریو وجهت یابیNavigation system’s CD Player: Check General CD, Check CD data block, Flimsy CD data
B1768ایراد در اطلاعات وداده های سوییچ محدود کننده فلاپ جلوییFaulty open data flap limit switch (0025) Front flap
B1773تعریف وشناسایی نقطه مرجع ومبنا انجام نشده یا امکان پذیر نمیباشد.(سیستم تنظیم چراغهای جلو)HRA: Zero position programming has not yet been carried out or is not possible
B1850ایراد درتنظیم الکتریکی صندلی جلویی(قطع وصل شدن ارتباط CAN با DCM)Electric seat adjustment front right: CAN communication interrupted with DCM
B2500ایراد در لامپ اخطارWarning lamp failure
B2502ایراد درلامپ عقبTell-tale lamp failure
B2503قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی چراغ نشاندهنده اخطار با مدار بدنهWarning indicator circuit open or short to GND
B2504اتصال کوتاه مدار الکتریکی چراغ نشاندهنده اخطار با ولتاژتغذیه 12 ولتWarning indicator circuit short to Battery
C1000ایراد در مدول کنترل سیستم کشش وپایداریTraction System Control Module
C1010افت ولتاژ باتری خودروBattery Voltage Low
C1011قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم ESP/ETS/ASR با مدار الکتریکی بدنه خودروASR/ETS/ESP Circuit Open or Shorted
C1012ولتاژ بالای باتریBattery Voltage High
C1020 ایراد در شبکه ارتباطی CANCAN Communication Fault
C1021 اتصالی مدار الکتریکی مدول های کنترل EA/CC/ISC با شبکه مالتی پلکسCANCAN Communication With EA/CC/ISC Control Module Interrupted
C1024اتصالی مدار الکتریکی مدول کنترل موتور با شبکه مالتی پلکس CANCAN Communication With Engine Control Module Interrupted
C1025خطای برقرای ارتباط سیستم کنترل پایداری با شبکه مالتی پلکس CANCAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty
C1100خطای مدار الکتریکی سنسور سرعت چرخ جلو سمت چپLeft Front Axle VSS Circuit Fault
C1101خطای مدار الکتریکی سنسور سرعت چرخ جلو سمت راستRight Front Axle VSS Circuit Fault
C1102 خطای مدار الکتریکی سنسورسرعت خودرو محور سمت چپ ABS/ASR/ETSETS/ASR, ABS Left Axle VSS Circuit Fault
C1103خطای مدار الکتریکی سنسور سرعت چرخ عقب سمت راستRight Rear Axle VSS Circuit Fault
C1103 ولتاژخارج از محدوده تعریف شدهVoltage out of range (Under and over voltage)
C1121ایراد درقطعه شماره B24/3AIR matic: fault in component B24/3 (acceler. sensor)
C1122 ایراد درقطعه شماره B24/4AIRmatic: fault in component B24/4 (acceler. sensor)
C1123 ایراد درقطعه شماره B24/6AIRmatic: fault in component B24/6 (acceler. sensor)
C1132ایراد درقطعه شماره B22/8AIRmatic: fault in component B22/8 (level sensor)
C1133ایراد درقطعه شماره B22/9AIRmatic: fault in component B22/9 (level sensor)
C1135 ایراد درقطعه شماره B22/3AIRmatic: fault in component B22/3 (level sensor)
C1140 خلاصی در تلسکوپی فرمان موجب از دست رفتن حافظه سنسور زاویه فرمان، چراغ BASBAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory(?)
C1142قطع یا اتصال بدنه مدار الکتریکی سنسور شتاب جانبی ABS با بدنه خودروABS Lateral Acceleration Sensor Open/Shorted
C1144ایراد درقطعه شماره B7AIRmatic: fault in component B7 (pressure sensor)
C1200قطع یا اتصال بدنه مدار الکتریکی سوییچ چراغ استپ با بدنه خودروStop Light Switch Open/Shorted/Implausible
C1200قطع یا اتصال بدنه مدار الکتریکی سنسورسرعت خودروبا بدنه خودروWheel speed sensor open or short to GND circuit
C1201سیگنال خروجی غیر عادی(خارج از دامنه تعریف شده) سنسورسرعت چرخ یا اتصال سیگنال خروجی با بدنه خودروA wheel speed sensor outputs an abnormal signal (other than an open short-circuit).
C1202 فاصله بیش از حد مجازبین سنسور ودندانه(فاصله هوایی بیش از حد مجاز)(Large air gap)
C1203قطع یا اتصال بدنه مدار الکتریکی سنسورسرعت خودروبا بدنه خودروWheel speed sensor open or short to GND circuit
C1204یک سنسور سرعت چرخ سیگنال خروجی غیر طبیعی دارد (خطایی غیر از قطعی یا اتصالی مدار)A wheel speed sensor outputs an abnormal signal (other than an open short-circuit).
C1205فاصله هوایی زیاد(Large air gap)
C1206اتصالی به بدنه یا قطعی مدار سنسور سرعت چرخWheel speed sensor open or short to GND circuit
C1207یک سنسور سرعت چرخ سیگنال خروجی غیر طبیعی دارد (خطایی غیر از قطعی یا اتصالی مدار)A wheel speed sensor outputs an abnormal signal (other than an open short-circuit).
C1208فاصله هوایی زیاد(Large air gap)
C1209اتصالی به بدنه یا قطعی مدار سنسور سرعت چرخWheel speed sensor open or short to GND circuit
C1210یک سنسور سرعت چرخ سیگنال خروجی غیر طبیعی دارد (خطایی غیر از قطعی یا اتصالی مدار)A wheel speed sensor outputs an abnormal signal (other than an open short-circuit).
C1211فاصله هوایی زیاد(Large air gap)
C1236ایراد در سنسور سرعت موتورECM indicates invalid engine speed
C1241 تشخیص خطای تداخل گشتاور موتور در CAN توسط ECMECM indicates CAN engine torque intervention plausibility fault
C1245 ایراد در فرکانس سنسور سرعت خودروWheel speed sensor frequency error
C1300قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی محور جلو سمت چپ (A7/3y6) با بدنه خودروLeft Front Axle Solenoid Valve (Hold) (A7/3y6) Open/Shorted
C1303قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی محور جلو سمت راست با بدنه خودروRight Front Axle Solenoid Valve (Hold) Open/Shorted
C1311قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی سوییچ تعویض با بدنهSwitchover Solenoid Valve (Release) Open/Shorted
C1312 ایراد در سوپاپ سوییچ تعویض سیلندر اصلیMaster Cylinder Switchover Valve
C1401قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی پمپ فشار بالای برگشتی با بدنه خودروHigh Pressure Return Pump Circuit Open/Shorted, Will Not Shut Off
C1501شیر P – SPSSPS P-Valve
C1503ایراد در سوییچ سیستم کنترل کشش خودروTCS switch error
C1512ترمز ها بیش از حد داغ شده اندBrakes Overheated
C1600دما بعد از خاموش شدن موتورTemperature After Engine Is Turned Off
C1604ایراد سخت افزاری در ECU موتورECU Hardware (EEPROM and ECU failure
C1605ایراد سخت افزاری شبکه مالتی پلکس CANCAN hardware error
C1610 ایراد در خطوط ارتباطی شبکه CANCAN bus off error
C1611وقفه در شبکه ارتباطی CAN وEMSCAN timeout EMS
C1612وقفه در شبکه ارتباطی CAN وTCUCAN timeout TCU
C1613مشکل درهماهنگی اطلاعات شبکه مالتی پلکس CANCAN transmission unmatching
C1700 ایراد در پارامترهاParameter error
C2112ایراد دررله سوپاپ(بهمراه خرابی فیوز)Valve relay (Including fuse failure)
C2114 اختلال در سیستمDisturbance
C2402ایراد الکتریکی (موتور پمپ)Electrical (Pump-motor)
P0A00 ایراد در مدار الکتریکی سنسور دمای آب موتورMotor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور دمای آب موتورMotor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 افت ولتاژدر مدار الکتریکی سنسور دمای آب موتورMotor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی سنسور دمای آب موتورMotor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04اتصالی درمدار الکتریکی سنسور دمای آب موتورMotor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05قطعی در مدار الکتریکی پمپ آب water pumpMotor Electronics Coolant Pump Control Circuit / Open
P0A06افت ولتاژدرمدار الکتریکی پمپ آب water pumpMotor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07ولتاژ زیاد درمدار الکتریکی پمپ آب water pumpMotor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08خطای قطعی مدار مبدل DC/DCDC/DC Converter Fault Circuit / Open
P0A09خطای ولتاژ پایین مبدل DC/DCDC/DC Converter Fault Circuit Low
P0A10خطای ولتاژبالای مبدل DC/DCDC/DC Converter Fault Circuit High
P0A14 قطع مدار الکتریکی کنترل سنسور تعیین وضعیت نصب وقرار گیری موتورEngine Mount Control Circuit / Open
P0A15 افت ولتاژدر مدار الکتریکی سنسورتعیین وضعیت نصب وقرار گیری موتورEngine Mount Control Circuit Low
P0A16 ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی سنسورتعیین وضعیت نصب وقرار گیری موتورEngine Mount Control Circuit High
P0A17ایراد در مدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور موتورMotor Torque Sensor Circuit
P0A18ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور تعیین گشتاور موتورMotor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور موتورMotor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور موتورMotor Torque Sensor Circuit High
P0A21اتصالی در مدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور موتورMotor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22ایراد درمدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور ژنراتور(دینام)Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 ایراد درمدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور ژنراتور(دینام)Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A24افت ولتاژ درمدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور ژنراتور(دینام)Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25ولتاژ زیاد درمدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور ژنراتور(دینام)Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26اتصالی درمدار الکتریکی سنسور تعیین گشتاور ژنراتور(دینام)Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27ایراد در مدار الکتریکی “قطع کن ولتاژ باتری”Battery Power Off Circuit
P0A28افت ولتاژ در مدار الکتریکی” قطع کن ولتاژ باتری”Battery Power Off Circuit Low
P0A29ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی” قطع کن ولتاژ باتری”Battery Power Off Circuit High
P0001مدار كنترل تنظيم حجم سوخت قطع شده استFuel Volume Regulator Control Circuit / Open
P0002عملكرد يا دامنه كاركرد مدار كنترل حجم سوخت دچار مشكل شده استFuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
P0003مقدار كنترل تنظيم حجم سوخت پایینFuel Volume Regulator Control Circuit Low
P0004مقدار كنترل تنظيم حجم سوخت بالاFuel Volume Regulator Control Circuit High
P0005 مدار كنترل سوپاپ قطع كن سوخت قطع شده استFuel Shutoff Valve A Control Circuit / Open
P0006 مدار الكتريكي سوپاپ قطع كن سوخت،دچار افت ولتاژ شده استFuel Shutoff Valve A Control Circuit Low
P0007مدارالكتريكي سوپاپ قطع كن سوخت،داراي ولتاژ بيش از حد مجازاستFuel Shutoff Valve A Control Circuit High
P0008 عدم عملكرد مناسب سيستم موقعيت موتورEngine Position System Performance – Bank 1
P0009عدم عملكرد مناسب سيستم موقعيت موتورEngine Position System Performance – Bank 2
P0010مدار عملگر موقعيت ميل سوپاپ هواي ورودی قطع شده استIntake Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 1)
P0011تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هواي ورودی آداونس ميباشد.Intake Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 1)
P0012 تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هوای ورودي ريتارد ميباشدIntake Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 1)
P0013مدارالكتريكي عملگر موقعيت ميل سوپاپ دود قطع شده استExhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 1)
P0014 تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هوای خروجي آداونس ميباشدExhaust Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 1)
P0015تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هوای خروجی ريتارد ميباشدExhaust Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 1)
P0016 ارتباط بين سنسور ميل لنگ وميل سوپاپ دچار مشكل شده استCrankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank 1 Sensor A
P0017 ارتباط بين سنسور ميل لنگ وميل سوپاپ دچار مشكل شده استCrankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank 1 Sensor B
P0018 ارتباط بين سنسور ميل لنگ وميل سوپاپ دچار مشكل شده استCrankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank 2 Sensor A
P0019ارتباط بين سنسور ميل لنگ وميل سوپاپ دچار مشكل شده استCrankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank 2 Sensor B
P0020 مدار الكتريكي عملگر موقعيت سوپاپ هوای ورودی قطع شده استIntake Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2)
P0021تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هوای ورودی آدوانس شده استIntake Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2)
P0022تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هواي ورودي ريتارد شده استIntake Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2)
P0023مدار الكتريكي عملگر موقعيت ميل سوپاپ خروجي قطع شده استExhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2)
P0024تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هواي خروجي آدوانس شده استExhaust Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2)
P0025تايمينگ موقعيت ميل سوپاپ هواي خروجي ريتارد شده استExhaust Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2)
P0026عملكرد مدار شير برقي هواي ورودي دچار مشكل شده استIntake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
P0027عملكرد مدار الكتريكي شير برقي كنترل سوپاپ دود دچار مشكل شده استExhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
P0028عملكرد مدار الكتريكي شير برقي كنترل سوپاپ هواي ورودي دچار مشكل شده استIntake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0029عملكرد مدار الكتريكي شير برقي كنترل سوپاپ هواي خروجي دچار مشكل شده استExhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0030 مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژنO2 Sensor Circuit Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 1)
P0031افت ولتاژ در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژنO2 Sensor Circuit Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 1)
P0032بالای گرمکن سنسور 1 بانک 1 ولتاژO2 Sensor Circuit Heater Control Circuit High (Bank 1, Sensor 1)
P0033كنترل مدار مسير كنار گذ سوپرشارزر وتوربوشارژرTurbocharger/Super Charger Bypass Valve Control Circuit / Open
P0034افت ولتاژ درمداركنترل سوپاي كناري سوپر شارژ يا توربو شارژTurbocharger/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0035ولتاژ مدار سوپاپ كناري سوپرشارژر يا توربورشارژر بيش از حد مجاز ميباشدTurbocharger/Super Charger Bypass Valve Control Circuit High
P0036ايراد در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن سنسور 2 بانک1O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 2)
P0037افت ولتاژ در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن سنسور 2 بانک 1O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 2)
P0038 ولتاژ مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن سنسور 2 بانک 1O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit High (Bank 1, Sensor 2)
P0039عملكرد مدار كنترل سوپاپ كناري سوپر شارژز يا توربو شارژر دچار مشكل شده استTurbocharger/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
P0040سيگنال الكتريكي سنسور اكسيژن اول تغيير كرده است سنسور 1بانک1و2O2 Sensor Circuit Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1
P0041 سيگنال الكتريكي سنسور اكسيژن دوم تغيير كرده است سنسور 2بانک1و2O2 Sensor Circuit Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2
P0042 مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن دچار مشكل شده است سنسور3 بانک1O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 3)
P0043 افت ولتاژ در مدارا الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن سنسور 3 بانک1O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 3)
P0044 ولتاژ بالاي مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژنO2 Sensor Circuit Heater Control Circuit High (Bank 1, Sensor 3)
P0045مدار الكتريكي كنترل شير برقي كمكي توربويا سوپر شارژر قطع شده استTurbocharger/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit / Open
P0046عملكرد مدار الكتريكي شير برقي كمكي توربو يا سوپر شارژر دچار مشكل شده استTurbocharger/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047ولتاژ پايين مدار الكتريكي شير برقي كمكي توربو يا سوپر شارژرTurbocharger/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048ولتاژبالاي مدار الكتريكي شير برقي كمكي توربو يا سوپر شارژرTurbocharger/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049سرعت بيش از حد توربين توربو يا سوپر شارژرTurbocharger/Super Charger Turbine Overspeed
P0050مشكل در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 1)
P0051ولتاژ پايين مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 1)
P0052ولتاژ بالاي مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 1)
P0053مشكل در مقاومت الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1سنسور1)O2 Sensor Circuit Heater Resistance (Bank 1, Sensor 1)
P0054مشكل در مقاومت الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1 سنسور2)O2 Sensor Circuit Heater Resistance (Bank 1, Sensor 2)
P0055مشكل در مقاومت الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1 سنسور3)O2 Sensor Circuit Heater Resistance (Bank 1, Sensor 3)
P0056مشكل در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور2)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 2)
P0057ولتاژ پايين مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور2)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 2)
P0058ولتاژ بالاي مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور2)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 2)
P0059مشكل در مقاومت الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Circuit Heater Resistance (Bank 2, Sensor 1)
P0060مشكل در مقاومت الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2 سنسور2)O2 Sensor Circuit Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)
P0061مشكل در مقاومت الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2 سنسور3)O2 Sensor Circuit Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)
P0062مشكل در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور3)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P0063ولتاژ پايين مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور3)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
P0064ولتاژ بالاي مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور3)O2 Sensor Circuit Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
P0065عملكرد كنترل هواي كمكي انژكتور مشكل درAir Assisted Injector Control Range/Performance
P0066افت ولتاژ مدار يا مشكل در مدار كنترل هواي كمكي انژكتورAir Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
P0067ولتاژ بالاي مدار يا مشكل در مدار كنترل هواي كمكي انژكتورAir Assisted Injector Control Circuit High
P0068تصحيح وانطباق موقعيت دريچه گاز وسنسور اندازه گير مقدار هواMAP / MAF – Throttle Position Correlation
P0069تصحيح وانطباق فشار باروتريك سنسور MAPMAP – Barometric Pressure Correlation
P0070ي بيروني هوا مدار الكتريكي سنسور دماي مشكل درAmbient Air Temperature Sensor Circuit
P0071مشكل در عملكرد سنسور دماي هواي بيرونيAmbient Air Temperature Sensor Range/Performance
P0072افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي هواي بيرونيAmbient Air Temperature Sensor Circuit Low Input
P0073ولتاژ بالاي مدار الكتريكي سنسور دماي هواي بيرونيAmbient Air Temperature Sensor Circuit High Input
P0074اتصالي وقطع وصل مدار الكتريكي دماي هواي بيرونيAmbient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P0075مشكل درمدار الكتريكي كنترل سوپاپ هواي ورودي(بانك 1)Intake Valve Control Circuit (Bank 1)
P0076ولتاژ پايين مدار الكتريكي سوپاپ هواي ورودي(بانك 1)Intake Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0077ولتاژبالاي مدار الكتريكي سوپاپ هواي ورودي(بانك 1)Intake Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0078(بانك 1) مدار الكتريكي سوپاپ هواي خروجي مشكل درExhaust Valve Control Circuit (Bank 1)
P0079ولتاژ پايين مدار الكتريكي سوپاپ هواي خروجي(بانك 1)Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0080ولتاژبالاي مدار الكتريكي سوپاپ هواي خروجي(بانك 1)Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0081مشكل درمدار الكتريكي سوپاپ هواي ورودي(بانك 2)Intake Valve Control Circuit (Bank 2)
P0082ولتاژ پايين مدار الكتريكي سوپاپ هواي ورودي(بانك 2)Intake Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0083ولتاژبالاي مدار الكتريكي سوپاپ هواي ورودي(بانك 2)Intake Valve Control Circuit High (Bank 2)
P0084مشكل درمدار الكتريكي كنترل سوپاپ هواي خروجي(بانك 2)Exhaust Valve Control Circuit (Bank 2)
P0085ولتاژ پايين مدار الكتريكي سوپاپ هواي خروجي(بانك 2)Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0086ولتاژبالاي مدار الكتريكي سوپاپ هواي خروجي(بانك 2)Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 2)
P0087فشار ريل سوخت پايين مدار سوخت رسانيFuel Rail/System Pressure – Too Low
P0088فشار ريل سوخت بالاي مدار سوخت رسانيFuel Rail/System Pressure – Too High
P0089عملكرد رگولاتور فشار سوخت مشكل درFuel Pressure Regulator Performance
P0090مدار الكتريكي كنترل رگولاتور فشار سوختFuel Pressure Regulator Control Circuit
P0091افت فشار در مدار تنظيم سوختFuel Pressure Regulator Control Circuit Low
P0092فشار بالاي سوخت در مدار تنظيم سوختFuel Pressure Regulator Control Circuit High
P0093تشخيص نشت سوخت زيادFuel System Leak Detected – Large Leak
P0094تشخيص نشت سوخت كمFuel System Leak Detected – Small Leak
P0095مدار الكتريكي سنسور دماي هواي موتور(سنسور2)Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096عملكرد مدار الكتريكي سنسور دماي هواي ورودي موتور(سنسور2) مشكل درIntake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي هواي ورودي(سنسور2)Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low Input
P0098ولتاژ بالاي مدار الكتريكي سنسور دماي هواي ورودي(سنسور2)Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Input
P0099اتصالي وقطع وصل مدار الكتريكي دماي هواي موتور(سنسور2)Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P0100ايراد مدار الكتريكي سنسور اندازه گير جريان يا جرم هواي وروديMass or Volume Air flow Circuit Malfunction
P0101مشكل در عملكرد سنسور اندازه گير مقدار وحجم هواي ورودي موتورMass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
P0102ولتاژ پاپپن مدار الكتريكي سنسور اندازه گير مقدار هواي ورودي موتورMass or Volume Air Flow Circuit low Input
P0103ولتاژبالاي مدار الكتريكي سنسور اندازه گير مقدار هواي ورودي موتورMass or Volume Air flow Circuit High Input
P0104خطای موقت سنسور حجم /جرم جریان هواMass or Volume Air flow Circuit Intermittent
P0105ايراد در مدار الكتريكي سنسور فشار مطلق منيفولد هواManifold absolute pressure circuit malfunction
P0106مشكل در عملكرد سنسور فشار منيفولد هوا وفشار مطلقManifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107افت فشار در مدار الكتريكي سنسور فشار منيفولد وفشار مطلقManifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108ولتاژ بيش از حد سنسور فشار منيفولد وفشار مطلقManifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109اتصالي وقطع ووصل مدار الكتريكي سنسور فشار منيفولد وفشار مطلقManifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110ي ورودي موتور ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي هواIntake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111مشكل درعملكرد دماي هواي ورودي موتورIntake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112افت ولتاژ مدارالكتريكي دماي هواي وروديIntake Air Temperature Circuit Low Input
P0113ولتاژ بالاي مدار الكتريكي دماي هواي ورودي موتورIntake Air Temperature Circuit High Input
P0114خطای موقت در مدار دمای هوای ورودیIntake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي آب موتورEngine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116مشكل در عملكرد سنسور دماي آب موتورEngine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي آبEngine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118ولتاژ بالاي مدار الكتريكي سنسور دماي آبEngine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119خطای موقت در مدار الكتريكي دماي آب موتورEngine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور موقعيت پدال(سوئيچ A)Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121ايراد درعملكرد الكتريكي سوئيچ يا سنسور موقعيت پدال(سوئيچ A)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122افت ولتاژ مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور موقعيت پدال(سوئيچ A)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123ولتاژ بالاي مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور موقعيت پدال(سوئيچ A)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124خطای موقت در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور موقعيت پدال(سوئيچ A)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125دماي نامناسب موتوردر حالت مدار بسته سيستم سوخت رسانيInsufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126دماي نامناسب موتوربراي كاركرد پايدارInsufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0127دماي هواي ورودي بالاIntake Air Temperature Too High
P0128دماي موتور پايين تر از دماي تنظيم شده ترموستات ميباشدCoolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature)
P0129فشار بارومتريك خيلي پايينBarometric Pressure Too Low
P0130( ايراد در مدار الكتريكي سنسوراکسیژن( سنسور 1 بانك 1O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131( ولتاژپايين مدار الكتريكي سنسوراکسیژن( سنسور 1 بانك 1O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132( ولتاژبالاي مدار الكتريكي سنسوراکسیژن( سنسور 1 بانك 1O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133عكس العمل وپاسخ ضعيف سنسور اكسيژن(سنسور 1 بانك1)O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134غير فعال بودن سنسور اكسيژن (بانك1 سنسور1)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135ايراد در مدار الكتريكي گرمكن سنسور اكسيژن (سنسور 1 بانك1)O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136ايراد درمدار سنسور اكسيژن (سنسور1 بانك 1)O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137ولتاژپايين سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 1)O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138ولتاژ بالاي سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 1)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139عكس العمل وپاسخ ضعيف سنسور اكسيژن(سنسور 2 بانك1)O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140غير فعال بودن سنسور اكسيژن (بانك1 سنسور2)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141ايراد درمدار گرمكن سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 1)O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142ايراد درمدار سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 1)O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143ولتاژپايين سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 1)O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144ولتاژ بالاي سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 1)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145عكس العمل وپاسخ ضعيف سنسور اكسيژن(سنسور 3 بانك1)O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146غير فعال بودن سنسور اكسيژن (بانك1 سنسور3)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147ايراد درمدار گرمكن سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 1)O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0148مشكل در انتقال سوختFuel Delivery Error
P0149مشكل در زمانبندي پاششFuel Timing Error
P0150ايراد درمدار سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 1)O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151ولتاژپايين سنسور اكسيژن (سنسور1 بانك 2)O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152ولتاژبالاي سنسور اكسيژن (سنسور1 بانك 2)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153عكس العمل وپاسخ ضعيف سنسور اكسيژن(سنسور 1 بانك2)O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154غير فعال بودن سنسور اكسيژن (بانك2 سنسور1)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155ايراد درمدار گرمكن سنسور اكسيژن (سنسور1 بانك 2)O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156ايراد درمدار سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 2)O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157ولتاژپايين سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 2)O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158ولتاژبالاي سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك2)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159عكس العمل وپاسخ ضعيف سنسور اكسيژن(سنسور 2 بانك2)O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160غير فعال بودن سنسور اكسيژن (بانك2 سنسور2)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161ايراد درمدار گرمكن سنسور اكسيژن (سنسور2 بانك 2)O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162ايراد درمدار سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 2)O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163ولتاژپايين سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 2)O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164ولتاژبالاي سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك2)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165عكس العمل وپاسخ ضعيف سنسور اكسيژن(سنسور 3 بانك2)O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166غير فعال بودن سنسور اكسيژن (بانك2 سنسور3)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167ايراد درمدار گرمكن سنسور اكسيژن (سنسور3 بانك 2)O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0168دماي بالاي سوخت موتورEngine Fuel Temperature Too High
P0169ايراد در سوخت خودروIncorrect Fuel Composition
P0170ايراد در تصحيح سوخت موتورFuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171مخلوط هوا سوخت فقير (بانك1)System Too Lean (Bank 1)
P0172مخلوط هواسوخت خيلي غني (بانك1)System Too Rich (Bank 1)
P0173ايراد در تصحيح سوخت(بانك1)Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174مخلوط هوا–سوخت خيلي فقير(بانك2)System Too Lean (Bank 2)
P0175مخلوط هوا- سوخت خيلي غليظ (بانك2)System Too Rich (Bank 2)
P0176ايراد در مدار الكتريكي سنسور تعيين كيفيت سوختFuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177ايراد در عملكرد مدار تعيين كيفيت سوختFuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178ولتاژ پايين مدار الكتريكي سنسور تعيين كيفيت سوختFuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179ولتاژبالاي مدار الكتريكي سنسور تعيين كيفيت سوختFuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور1)Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181ايراد در عملكرد سنسور دماي سوخت(سنسور1)Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
P0182ولتاژ پايين مدار الكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور1)Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
P0183ولتاژ بالاي مدار الكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور1)Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184اتصالي وقطعي در مدارالكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور1)Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185اتصالي وقطعي در مدارالكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور2)Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186ايراد در عملكرد سنسور دماي سوخت(سنسور2)Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187ولتاژ پايين مدار الكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور2)Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
P0188ولتاژ بالاي مدار الكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور2)Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189اتصالي وقطعي در مدارالكتريكي سنسور دماي سوخت(سنسور2)Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190ايراد درمدار الكتريكي سنسور فشار ريل سوختFuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191ايراد در عملكرد سنسور فشار ريل سوختFuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192سيگنال پايين سنسور فشار ريل سوختFuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193سيگنال ولتاژ بالاي،خروجي سنسور فشار ريل سوختFuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194قطعي واتصال مدار سنسور فشار ريل سوختFuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195ايراد در سنسور دماي روغن موتورEngine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196ايراد در عملكرد سنسوردماي روغن موتورEngine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197ولتاژ پايين سنسور دماي روغن موتورEngine Oil Temperature Sensor Low
P0198ولتاژ بالاي سنسور دماي روغنEngine Oil Temperature Sensor High
P0199قطعي در مدار الكتريكي سنسور دماي روغن موتورEngine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200ايراد در مدار الكتريكي انژكتورInjector Circuit Malfunction
P0201ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 1Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
P0202ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 2Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
P0203ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 3Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
P0204ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 4Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
P0205سيلندر 5 ايراد در مدار الكتريكي انژكتورInjector Circuit Malfunction – Cylinder 5
P0206سيلندر6 ايراد در مدار الكتريكي انژكتورInjector Circuit Malfunction – Cylinder 6
P0207ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 7Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
P0208سيلند 8 ايراد در مدار الكتريكي انژكتورInjector Circuit Malfunction – Cylinder 8
P0209ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 9Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
P0210ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 10Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
P0211سيلندر 11 ايراد در مدار الكتريكي انژكتورInjector Circuit Malfunction – Cylinder 11
P0212ايراد در مدار الكتريكي انژكتور سيلندر 12Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
P0213ايراد در انژكتور حالت سرد شماره 1Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214ايراد در انژكتور حالت سرد شماره 2Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215ايراد در سیم پیچ سوئيچ خاموش كن اضطراري موتورEngine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216ايراد در مدار كنترل زمانبندي پاشش سوختInjection Timing Control Circuit Malfunction
P0217,وضعيت دماي بيش از حد موتورEngine Overtemp Condition
P0218وضعيت دماي بيش از حد گيربكس اتوماتيكTransmission Over Temperature Condition
P0219,وضعيت سرعت بيش از حد موتورEngine Over Speed Condition
P0220ايراد در مدار الكتريكي يا سوئيچ پدال دريچه گاز(سويچ 2)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221ايراد در عملكرد سوئيچ پدال دريچه گاز(سويچ 2)Throttle/pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222ولتاژ پايين سنسور يا سوئيچ پدال دريچه گاز(سوئيچ 2)Throttle/pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223ولتاژ بالاي سنسور يا سوئيچ پدال دريچه گاز(سوئيچ 2)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224قطعي مدار سنسور يا سوئيچ دريچه گاز(سوئيج 2)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225ايراد در مدار الكتريكي يا سوئيچ پدال دريچه گاز(سويچ 3)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226ايراد در عملكرد سوئيچ پدال دريچه گاز(سوئيچ 3)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227ولتاژ پايين سنسور يا سوئيچ پدال دريچه گاز(سوئيچ 3)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228ولتاژ بالاي سنسور يا سوئيچ پدال دريچه گاز(سوئيچ 3)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229قطعي مدار سنسور يا سوئيچ دريچه گاز(سوئيج 2)Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230ايراد در مدار اوليه پمپ سوختFuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231ايراد در مدار ثانويه پمپ سوختFuel Pump Secondary Circuit Low
P0232ولتاژ بالا در مدار ثانويه پمپFuel Pump Secondary Circuit High
P0233قطعي مدار الكتريكي ثانويه پمپFuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234تقويت بيش از اندازه موتورEngine Over boost Condition
P0235ايراد در مدار الكتريكي سنسور تقويت توربو شارژر(سنسور1)Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236ايراد در عملكرد سنسور تقويت توربو شارژر(سنسور1)Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237ولتاژ پايين مدار الكتريكي سنسور تقويت توربو وشارژر(سنسور1)Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238ولتاژبالا مدار الكتريكي سنسور تقويت توربو وشارژر(سنسور1)Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239ايراد درمدار الكتريكي سنسور تقويت توربو شارژر(سنسور2)Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
P0240ايراد درعملكرد سنسور تقويت توربو شارژر(سنسور2)Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241ولتاژ پايين مدار الكتريكي سنسور تقويت توربو وشارژر(سنسور2)Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242ولتاژبالا مدار الكتريكي سنسور تقويت توربو وشارژر(سنسور2)Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243فشار توربوشارژر(شماره1) ايراد درشير برقي تنظيمTurbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244ايراد در عملكرد شير برقي تنظيم فشار تور بو شارژر(شماره1)Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245ولتاژ پايين شير برقي تنظيم فشار توربو شارژر(شماره1)Turbocharger Wastegate Solenoid A low
P0246ولتاژ بالاي شير برقي تنظيم فشار توربو شارژر(شماره1)Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247فشار توربوشارژر(شماره2) ايراد درشير برقي تنظيمTurbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248ايراد در عملكرد شير برقي تنظيم فشار تور بو شارژر(شماره2)Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249ولتاژ پايين شير برقي تنظيم فشار توربو شارژر(شماره2)Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250ولتاژ بالاي شير برقي تنظيم فشار توربو شارژر(شماره2)Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251ايراد درسيستم كنترل واندازه گيري پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “A” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252ايراد در عملكرد كنترل واندازه گيري پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253ولتاژ پايين مدار كنترل پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254ولتاژبالا مدار كنترل پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector)
P0255قطعي واتصالي مدار كنترل پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256ايراد درسيستم كنترل واندازه گيري پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 2)Injection Pump Fuel Metering Control “B” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257ايراد در عملكرد كنترل واندازه گيري پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258ولتاژ پايين مدار كنترل پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259ولتاژبالا مدار كنترل پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection lump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector)
P0260قطعي واتصالي مدار كنترل پمپ سوخت انژكتور هاي مكانيكي(شماره 1)Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره1Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262ولتاژ بالاي انژكتور شماره 1Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 1Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره2Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265ولتاژ بالاي انژكتور شماره 2Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 2Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره3Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268ولتاژ بالاي انژكتور شماره 3Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 3Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره4Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271ولتاژ بالاي انژكتور شماره 4Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 4Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره5Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274ولتاژ بالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره5Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 5Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره6Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره6Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 6Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره7Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره7Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 7Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره8Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره8Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 8Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره9Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره9Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 9Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره10Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره9Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 10Cylinder 10 Contribution/balance Fault
P0291ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره11Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره11Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 11Cylinder 11 Contribution/balance Fault
P0294ولتاژ پايين مدار الكتريكي انژكتور شماره12Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295ولتاژبالاي مدار الكتريكي انژكتور شماره12Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296ايراد در تنظيم مقدار سوخت سيلندر 12Cylinder 12 Contribution/Balance Fault
P0297سرعت بيش از اتدازه خودروVehicle Overspeed Condition
P0298دماي بيش از حد روغن موتورEngine Oil Overtemperature Condition
P0299تقویت پایین توربوشارژرTurbo / Super Charger Underboost
P0300تشخيص احتراق ناقص تصادفيRandom misfire detected
P0301احتراق ناقص سيلندر 1Cylinder 1 Misfire Detected
P0302احتراق ناقص سيلندر 2Cylinder 2 Misfire Detected
P0303احتراق ناقص سيلندر 3Cylinder 3 Misfire Detected
P0304احتراق ناقص سيلندر 4Cylinder 4 Misfire Detected
P0305احتراق ناقص سيلندر 5Cylinder 5 Misfire Detected
P0306احتراق ناقص سيلندر 6Cylinder 6 Misfire Detected
P0307احتراق ناقص سيلندر 7Cylinder 7 Misfire Detected
P0308احتراق ناقص سيلندر 8Cylinder 8 Misfire Detected
P0309احتراق ناقص سيلندر 9Cylinder 9 Misfire Detected
P0310احتراق ناقص سيلندر 10Cylinder 10 Misfire Detected
P0311احتراق ناقص سيلندر 11Cylinder 11 Misfire Detected
P0312احتراق ناقص سيلندر 12Cylinder 12 Misfire Detected
P0313احتراق ناقص بهمراه فشار پايين سوختMisfire Detected with Low Fuel
P0314احتراق ناقص سيگنال سيلندرSingle Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0315عدم تشخيص سيستم تغيير موقعيت ميل لنگCrankshaft Position System Variation Not Learned
P0316تشخيص احتراق ناقص در لحظه استارت موتورMisfire Detected On Startup (First 1000 Revolutions)
P0317عدم تشخيص سنسور ناهمواريهاي جادهRough Road Hardware Not Present
P0318ایراد درمدار الکتریکی سنسورتشخیص ناهمواریهای جاده(سنسور1)Rough Road Sensor A Signal Circuit
P0319ایراد درمدار الکتریکی سنسورتشخیص ناهمواریهای جاده(سنسور2)Rough Road Sensor B Signal Circuit
P0320ایراد در سیگنال ورودی سنسور سرعت سیستم جرقه زنی یا دلکوIgnition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321ایراد دردامنه ومحدوده سیگنال ورودی سنسور سرعت سیستم جرقه زنی یا دلکوIgnition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322قطع سیگنال ورودی سنسور سرعت سیستم جرقه زنی یا دلکوIgnition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323اتصالی وقطع و وصل در سیگنال ورودی سنسور سرعت سیستم جرقه زنی یا دلکوIgnition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0324ايراد در سيستم سنسور ضربهKnock Control System Error
P0325ایراد در مدار الکتریکی سنسور ضربهKnock sensor circuit mal- function
P0326ایراد در عملکرد سنسور ناک(سنسورتکی یا بانک1)Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327سیگنال خروجی ضعیف سنسور ناک(سنسورتکی یا بانک1)Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328ولتاژ سیگنال خروجی بالای سنسور ناک(سنسورتکی یا بانک1)Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329اتصالی وقطع ووصل شدن سیگنال ورودی سنسور ناک(سنسورتکی یا بانک1)Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330ایراد در مدارالکتریکی سنسور ناک(سنسور بانک2)Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331ایراد درعملکرد سنسور ناک(سنسور بانک 2)Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332ولتاژ پایین سنسورناک(سنسوربانک2)Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333ولتاژ بالای سنسورناک(سنسوربانک2)Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334اتصالی در سیگنال ورودی سنسور ناک(بانک2)Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
P0335ايراد در مدار الكتريكي سنسور موقعيت ميل لنگCrankshaft position sensor circuit malfunction
P0336ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین موقعیت میل لنگ(سنسور1)Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل لنگ(سنسور1)Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338ولتاژبالای سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل لنگ(سنسور1)Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339اتصالی وقطع ووصل مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت میل لنگ(سنسور1)Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340ايراد در مدار الكتريكي سنسور موقعيت میل سوپاپCamshaft position sensor circuit malfunction
P0341ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور1)Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0342ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور1)Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0343ولتاژبالای سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور1)Camshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0344خطای موقت مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور1)Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0345ايراد در مدار الكتريكي سنسور موقعيت میل سوپاپ(سنسور 2)Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 2)
P0346ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2)Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0347ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2)Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input (Bank 2)
P0348ولتاژبالای سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2)Camshaft Position Sensor A Circuit High Input (Bank 2)
P0349خطای موقت مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(بانک 2)Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 2)
P0350ایراد در مدارالکتریکی اولیه یا ثانویه کویلIgnition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351ایراد در مدار اولیه یا ثانویه کویل(شماره1)Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352ایراد در مدار اولیه یا ثانویه کویل(شماره2)Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353ایراد در مدار اولیه یا ثانویه کویل(شماره3)Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره4)Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره2)Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره5)Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره5)Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره6)Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره7)Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره7)Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره8)Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362ايراد در مدار الكتريكي اوليه وثانويه كوئل(شماره9)Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0363تشحیص احتراق ناقص- عدم سوخت رسانیMisfire Detected – Fueling Disabled
P0365ايراد در مدار الكتريكي سنسور موقعيت ميل سوپاپ(بانک1)Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1)
P0366ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک1)Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 1)
P0367ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک1)Camshaft Position Sensor B Circuit Low Input (Bank 1)
P0368ولتاژ بالای سیگنال ورودی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک1)Camshaft Position Sensor B Circuit High Input (Bank 1)
P0369اتصالی وقطع ووصل مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک 1)Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 1)
P0370ایراد در سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور1Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371فرکانس ودامنه زیاد سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور1Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372فرکانس ودامنه کم سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور1Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373اتصالی وقطع ووصلی در سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور1Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374قطع سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور1Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375ایراد در سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور2Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376فرکانس ودامنه زیاد سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور2Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377فرکانس ودامنه کم سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور2Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378اتصالی وقطع ووصلی در سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور2Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379قطع سیگنال تعیین نقطه مرگ بالا(سیگنال مرجع) سنسور2Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380ایراد درمدار الکتریکی گرمکن شمع(شماره1)Glow Plug/Heater Circuit A Malfunction
P0381ایراد درنشاندهنده مدار الکتریکی گرمکن شمع(شماره 1)Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382ایراد درمدار الکتریکی گرمکن شمع(شماره2)Glow Plug/Heater Circuit B Malfunction
P0385ایراد در مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت میل لنگ(سنسور2)Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سنسورتعیین موقعیت میل لنگ(سنسور2)Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسورتعیین موقعییت میل لنگ(سنسور2)Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388ولتاژ بالای سیگنال ورودی سنسورتعیین موقعیت میل لنگ(سنسور2)Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389خطای موقت در مدار الکتریکی سنسورتعیین موقعیت میل لنگ(سنسور2)Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0390ایراد در مدار الکتریکی سنسورتعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک2)Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2)
P0391ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسورتعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک2)Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0392ولتاژ پایین سیگنال خروجی سنسورتعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک2)Camshaft Position Sensor B Circuit Low Input (Bank 2)
P0393ولتاژ بالای سیگنال خروجی سنسورتعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک2)Camshaft Position Sensor B Circuit High Input (Bank 2)
P0394خطای موقت در مدار الکتریکی سنسورتعیین موقعیت میل سوپاپ(سنسور2 بانک2)Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 2)
P0400تشخيص ايراد در جريان گاز EGRExhaust Gas Recirculation flow malfunction detected
P0401تشخيص نامناسب بودن جريان گاز EGRExhaust Gas Recirculation flow insufficient detected
P0402زیاد بودن جريان گاز EGRExhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403تشخيص ايراد درمدار الکتریکی سیستم جريان گاز EGRExhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404تشخيص ايراد درکارکرد سیستم جريان گاز EGRExhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405ولتاژ پایین سنسور(شماره1)سیستم جریان گازEGRExhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406ولتاژ بالای سنسور(شماره1)سیستم جریان گازEGRExhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407ولتاژ پایین سنسور(شماره2)سیستم جریان گازEGRExhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408ولتاژ بالای سنسور(شماره2)سیستم جریان گازEGRExhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0409تشخيص ايراد سنسور(شماره1) سیستم جريان گاز EGRExhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit
P0410ايراد درسيستم تزريق هواي ثانويهSecondary Air Injection System Malfunction
P0411ايراد درجریان هوای سیستم تزريق هواي ثانويهSecondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412ایراد درشیر برقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر1)Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413قطع مدار الکتریکی شیربرقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر1)Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414اتصال کوتاه مدارالکتریکی شیربرقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر1)Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415ایراد درشیر برقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر2)Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416قطع مدار الکتریکی شیربرقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر2)Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417اتصال کوتاه مدارالکتریکی شیربرقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر2)Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418ایراد درشیر برقی سوپاپ سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر1)Secondary Air Injection System Relay A Circuit Malfunction
P0419ایراد در مدار الکتریکی رله سیستم تزریق هوای ثانویه(شیر )Secondary Air Injection System Relay B Circuit Malfunction
P0420راندمان كاتاليست كانورتور زير حد آستانهCatalyst system efficiency below threshold
P0421گرم شدن كاتاليست كانورتور زير حد آستانه(بانک 1)Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422(بانک 1) راندمان كاتاليست زير حد آستانهMain Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423راندمان حرارتی کاتالیست کانورتور زیر آستانه تعریف شده(بانک1)Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
P0424دمای کاتالیست کانورتور زیر آستانه تعریف شده(بانک1)Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0425ایراد در سنسوردمای کاتالیست کانورتور(بانک1)Catalyst Temperature Sensor (Bank 1)
P0426عملکرد ودامنه سیگنال سنسور دمای کاتالیست کانورتور دچار مشکل شده است.(بانک 1)Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank1)
P0427ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور دمای کاتالیست کانورتور(بانک1)Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428ولتاژبالای سیگنال ورودی سنسور دمای کاتالیست کانورتور(بانک1)Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0429ایراد در مدارالکتریکی گرمكن كاتاليست كانورتور (بانک1)Catalyst Heater Control Circuit (Bank 1)
P0430راندمان حرارتی کاتالیست کانورتور زیر آستانه تعریف شده(بانک2)Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431گرم شدن كاتاليست كانورتور زير حد آستانه(بانک 2)Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432راندمان عملکرد وکارایی کاتالیست کانورتور زیر آستانه تعریف شده(بانک 2)Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433راندمان حرارتی کاتالیست کانورتور زیر آستانه تعریف شده(بانک2)Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434دمای کاتالیست کانورتور زیر آستانه تعریف شده(بانک2)Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0435ایراد در سنسوردمای کاتالیست کانورتور(بانک2)Catalyst Temperature Sensor (Bank 2)
P0436عملکرد ودامنه سیگنال سنسور دمای کاتالیست کانورتور دچار مشکل شده است.(بانک 2)Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank2)
P0437ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور دمای کاتالیست کانورتور(بانک2)Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438ولتاژ بالای سیگنال ورودی سنسور دمای کاتالیست کانورتور(بانک2)Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0439ایراد درمدارالکتریکی گرمكن كاتاليست كانورتور (بانک2)Catalyst Heater Control Circuit (Bank 2)
P0440ايراد درسیستم كنترل آلايندگي سيستم باز يافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Malfunction
P0441جریان نامناسب بخار در سیستم بازیافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
P0442تشخیص نشت کم بخار بنزین در سیستم بازیافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
P0443ایراد درمدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
P0444قطعی در مدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت بخارات بنزنEvaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445اتصالی کوتاه در مدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446ایراد در مدار تخلیه بخارات بنزین سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447قطعی در مدار الکتریکی تخلیه بخارات بنزین سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448اتصالی کوتاه در مدار الکتریکی تخلیه بخارات بنزین سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی تخلیه بخارات بنزین سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450ايراد در سنسور تشخيص فشار بخار بنزينEvaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451ايراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور تشخيص فشار بخار بنزينEvaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور تشخيص فشار بخار بنزينEvaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453ولتاژ بالای سیگنال ورودی سنسور تشخيص فشار بخار بنزينEvaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454اتصالی کوتاه در مدار الکتریکی سنسور تشخيص فشار بخار بنزينEvaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455تشخیص نشت قابل توجه بخار بنزین در سیستم بازیافت بخارات بنزینEvaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
P0456تشخیص نشت خیلی کم بخار بنزین در سیستم بازیافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detected (very small leak)
P0457تشخیص نشت بخار بنزین در سیستم بازیافت بخارات بنزین(درب باک بنزین بسته نشده یا مشکل دارد)Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)
P0458ولتاژپایین مدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
P0459ولتاژبالای مدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
P0460ايراد در مدار الكتريكي سنسور تعيين سطح بنزينFuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461ايراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور تعيين سطح بنزينFuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462ولتاژ پایین سیگنال ورودی سنسور تعيين سطح بنزينFuel level Sensor Circuit Low Input
P0463ولتاژبالای سیگنال ورودی سنسور تعيين سطح بنزينFuel level Sensor Circuit High Input
P0464اتصالی درمدار الکتریکی سنسور تعيين سطح بنزينFuel level Sensor Circuit Intermittent
P0465ایراد در مدار الکتریکی سنسورجریان بخار بنزینPurge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسورجریان بخار بنزینPurge flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467ولتاژ پایین ورودی سنسورجریان بخار بنزینPurge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468ولتاژ بالای ورودی سنسورجریان بخار بنزینPurge flow Sensor Circuit High Input
P0469قطعی در مدار الکتریکی سنسورجریان بخار بنزینPurge flow Sensor Circuit Intermittent
P0470ايراد در سنسور فشار گاز هاي خروجيExhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471ايراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور فشار گازهاي خروجي اگزوزExhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472ولتاژپایین سنسورفشارگاز های خروجی اگزوزExhaust Pressure Sensor Low
P0473ولتاژبالای سنسورفشارگاز های خروجی اگزوزExhaust Pressure Sensor High
P0474خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور فشارگاز های خروجی اگزوزExhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475ايراد درسوپاپ كنترل فشار گاز هاي خروجي اگزوزExhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476ايراد درعملکرد سوپاپ كنترل فشار گاز هاي خروجي اگزوزExhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477ولتاژپایین شیر برقی کنترل فشار گازهای خروجی اگزوزExhaust Pressure Control Valve Low
P0478ولتاژبالای شیر برقی کنترل فشار گازهای خروجی اگزوزExhaust Pressure Control Valve High
P0479خطای موقت در مدارشیر برقی سوپاپ كنترل فشار گاز هاي خروجي اگزوزExhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480ایراد در مدار الکتریکی فن خننک کننده شماره1Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481ایراد در مدار الکتریکی فن خننک کننده شماره2Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482ایراد در مدار الکتریکی فن خننک کننده شماره3Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483خطا در عملکرد منطقی فنCooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484جريان الکتریکی بيش از حد در مدار فن خنك كنندهCooling Fan Circuit Over Current
P0485ایراد در مدار الکتریکی اتصال بدنه ورله تغذیه فن خننک کنندهCooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0486ایراد درمدار الکتریکی سنسورسیستم(شماره 2) EGRExhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit
P0487ایراد درمدارالکتریکی كنترل موقعيت دريچه EGREGR Throttle Position Control Circuit
P0488ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور كنترل موقعيت دريچه EGREGR Throttle Position Control Range/Performance
P0489ولتاژپایین مدار الکتریکی سنسورسیستمEGRExhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0490ولتاژبالای مدار الکتریکی سنسورسیستمEGRExhaust Gas Recirculation Control Circuit High
P0491ایراد در سیستم تزریق هوای ثانویه(بانک1)Secondary Air Injection System (Bank 1)
P0492ایراد در سیستم تزریق هوای ثانویه(بانک2)Secondary Air Injection System (Bank 2)
P0493کننده (کلاچ قفل شده است) سرعت بيش از حد فن خنكFan Overspeed (clutch locked)
P0494سرعت پايين فن خننک کنندهFan Speed Low
P0495خنک کننده سرعت بالاي فنFan Speed High
P0496جريان بخار بنزين بالا در سيستم باز يافت بخارات بنزينEvaporative Emission System High Purge Flow
P0497جريان بخار بنزين پایین در سيستم باز يافت بخارات بنزينEvaporative Emission System Low Purge Flow
P0498ولتاژپایین مدار الکتریکی تخلیه بخارات سیستم بازیافت بخارات باک بنزینEvaporative Emission System Vent Control Circuit Low
P0499ولتاژبالای مدار الکتریکی تخلیه بخارات سیستم بازیافت بخارات باک بنزینEvaporative Emission System Vent Control Circuit High
P0500ايراد در سنسور سرعت خودروVehicle Speed Sensor Malfunction
P0501ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سنسور سرعت خودروVehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502ولتاژورودی پایین سنسورسرعت خودروVehicle Speed Sensor Circuit Low Input
P0503قطعی واتصالی وولتاژبالای مدارالکتریکی سنسور سرعت خودروVehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0504ارتباط سوئیچ ترمز A,BBrake Switch A / B Correlation
P0505ایراد در سیستم کنترل دور آرام موتورIdle Control System Malfunction
P0506سرعت دور آرام موتور کمتر ازمقدار نرمال میباشد.Idle Control System RPM lower Than Expected
P0507سرعت دور آرام موتور بیشتر ازمقدار نرمال میباشد.Idle Control System RPM higher Than Expected
P0508ولتاژپایین شیر کنترل دور آرام موتورIdle Air Control System Circuit Low
P0509ولتاژبالای شیر کنترل دور آرام موتورIdle Air Control System Circuit High
P0510ایراد درسوییچ تعیین موقعیت دریچه گاز(حالت بسته)Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0511ايراد در مدارالکتریکی شير كنترل دور آرامIdle Air Control Circuit
P0512مدارفعال کننده استارتStarter Request Circuit
P0513عدم شناسایی کلید خودرو توسط سیستم ضد سرقتIncorrect Immobilizer Key
P0514ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سنسوردمای باتریBattery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0515ایراد در مدار الکتریکی سنسور دمای باتریBattery Temperature Sensor Circuit
P0516ولتاژپایین سیگنال سنسور دمای باتریBattery Temperature Sensor Circuit Low
P0517ولتاژبالای سیگنال سنسور دمای باتریBattery Temperature Sensor Circuit High
P0518خطای موقت در مدار کنترل دور آرامIdle Air Control Circuit Intermittent
P0519ایراد در عملکرد مدار کنترل دور آرام موتورIdle Air Control Circuit System Performance
P0520ایراد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسوردمای روغن موتورEngine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال الکتریکی سوییچ یا سنسوردمای روغن موتورEngine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0522ولتاژپایین سوییچ یا سنسوردمای روغن موتورEngine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523ولتاژبالای سوییچ یا سنسوردمای روغن موتورEngine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0524فشار روغن موتور خیلی پایین است.Engine Oil Pressure Too Low
P0525ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سروو موتور کروز کنترلCruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
P0526ایراد در مدار الکتریکی سنسور سرعت فنFan Speed Sensor Circuit
P0527ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سنسور سرعت فنFan Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0528قطع سیگنال سنسور سرعت فنFan Speed Sensor Circuit No Signal
P0529خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور سرعت فنFan Speed Sensor Circuit Intermittent
P0530ایراد در مدار الکتریکی سنسورفشارسیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسورفشارسیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532ولتاژپایین سیگنال سنسورفشارسیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533ولتاژبالای سیگنال سنسورفشارسیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
P0534افت فشار گاز در مدار سیستم تهویه مطبوعAir Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0535ایراد درمدار الکتریکی سنسور دمای اواپراتور سیستم تهویه مطبوعA/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
P0536ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سنسوردمای اواپراتور سیستم تهویه مطبوعA/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0537ولتاژپایین سیگنال سنسوردمای اواپراتور سیستم تهویه مطبوعA/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
P0538ولتاژبالای سیگنال سنسوردمای اواپراتور سیستم تهویه مطبوعA/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
P0539خطای موقت در مدار الکتریکی سنسوردمای اواپراتور سیستم تهویه مطبوعA/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0540ایراد در مدار الکتریکی گرمکن هوای ورودی موتورIntake Air Heater A Circuit
P0541ولتاژپایین سیگنال گرمکن هوای ورودی موتورIntake Air Heater A Circuit Low
P0542ولتاژبالای سیگنال گرمکن هوای ورودی موتورIntake Air Heater A Circuit High
P0543قطع مدار الکتریکی گرمکن هوای ورودی موتورIntake Air Heater A Circuit Open
P0544ایراد در مدار الکتریکی سنسورتعیین دماي گازهاي خروجي اگزوز(بانک1 سنسور1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit – Bank 1 Sensor
P0545ولتاژپایین سیگنال سنسورتعیین دماي گازهاي خروجي اگزوز(بانک1 سنسور1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low – Bank 1 Sensor 1
P0546ولتاژبالای سیگنال سنسورتعیین دماي گازهاي خروجي اگزوز(بانک1 سنسور1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High – Bank 1 Sensor 1
P0547ایراد در مدار الکتریکی سنسورتعیین دماي گازهاي خروجي اگزوز(بانک2 سنسور1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit – Bank 2 Sensor 1
P0548ولتاژپایین سیگنال سنسورتعیین دماي گازهاي خروجي اگزوز(بانک2 سنسور1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low – Bank 2 Sensor 1
P0549ولتاژبالای سیگنال سنسورتعیین دماي گازهاي خروجي اگزوز(بانک2 سنسور1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High – Bank 2 Sensor 1
P0550ايراد در مدار الكتريكي سنسورتعیین فشار فرمان هیدرولیکیPower Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین فشارفرمان هیدرولیکیPower Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552ولتاژپایین سیگنال سنسور تعیین فشار فرمان هیدرولیکیPower Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553ولتاژبالای سیگنال سنسور تعیین فشار فرمان هیدرولیکیPower Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554خطای موقت درمدار الکتریکی سنسور تعیین فشار فرمان هیدرولیکیPower Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
P0555ایراد درمدار الكتريكي سنسور تعیین فشاربوسترترمزBrake Booster Pressure Sensor Circuit
P0556ایراد عملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین فشاربوسترترمزBrake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0557ولتاژپایین سیگنال الكتريكي سنسور تعیین فشاربوسترترمزBrake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
P0558ولتاژبالای سیگنال الكتريكي سنسور تعیین فشاربوسترترمزBrake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
P0559خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور تعیین فشاربوسترترمزBrake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560ایراد در ولتاژ سیستمSystem Voltage Malfunction
P0561نوسان ولتاژدر سیستمSystem Voltage Unstable
P0562افت ولتاژ در سیستSystem Voltage Low
P0563ولتاژبیش ازحد در سیستمSystem Voltage High
P0564ایراد درسیگنال ورودی مدار الکتریکی سوییچ چند منظور سیستم کروز کنترل(شماره 1)Cruise Control Multi-Function Input A Circuit
P0565ايراد درسيگنال فعال کردن سیستم كروز كنترلCruise Control On Signal Malfunction
P0566ايراد درسيستم غیر فعال کردن (خاموش کردن) سیستم كروز كنترلCruise Control Off Signal Malfunction
P0567خرابی در سیگنال ازسرگیری کروز کنترلCruise Control Resume Signal Malfunction
P0568خرابی در سیگنال تنظیم کروز کنترلCruise Control Set Signal Malfunction
P0569خرابی در سیگنال کاهش سرعت کروز کنترلCruise Control Coast Signal Malfunction
P0570ايراد در سيگنال افزایش سرعت كروز كنترلCruise Control Accel Signal Malfunction
P0571ایراد درسیگنال سوییچ پدال ترمز سیستم کروز کنترل(شماره1)Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572ولتاژپایین سیگنال سوییچ پدال ترمز سیستم کروز کنترل(شماره1)Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573ولتاژبالای سیگنال سوییچ پدال ترمز سیستم کروز کنترل(شماره1)Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574سرعت بیش از حد در سیستم کروز کنترلCruise Control System – Vehicle Speed Too High
P0575ایراد در سیگنال ورودی مدارالکتریکی سیستم کروز کنترلCruise Control Input Circuit
P0576ولتاژپایین سیگنال ورودی سیستم کروز کنترلCruise Control Input Circuit Low
P0577ولتاژبالای سیگنال ورودی سیستم کروز کنترلCruise Control Input Circuit High
P0578گیرکردن مدار ورودی جند منظوره A کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input A Circuit Stuck
P0579ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال ورودی سوییچ چند منظوره سیستم کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input A Circuit Range/Performance
P0580ولتاژپایین سیگنال ورودی سوییچ چند منظوره سیستم کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input A Circuit Low
P0581ولتاژبالای سیگنال ورودی سوییچ چند منظوره سیستم کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input A Circuit High
P0582قطعی در مدارکنترل خلاء سیستم کروز کنترلCruise Control Vacuum Control Circuit /Open
P0583ولتاژپایین در مدارالکتریکی سیستم کروزکنترلCruise Control Vacuum Control Circuit Low
P0584ولتاژبالا در مدارالکتریکی سیستم کروزکنترلCruise Control Vacuum Control Circuit High
P0585تصحیح وتطبیق سیگنال ورودی سوییچ چند منظورکروز کنترل(شماره1 و2)Cruise Control Multi-Function Input A / B Correlation
P0586قطعی در مدار کنترل رفت سیستم کروز کنترلCruise Control Vent Control Circuit / Open
P0587ولتاژپایین در مدار کنترل رفت سیستم کروز کنترلCruise Control Vent Control Circuit Low
P0588ولتاژبالا در مدار کنترل رفت سیستم کروز کنترلCruise Control Vent Control Circuit High
P0589ایراد درمدار الکتریکی سوییچ چند منظوره سیستم کنترل کروز(شماره2)Cruise Control Multi-Function Input B Circuit
P0590گیرکردن مدار ورودی چند منظوره B کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input B Circuit Stuck
P0591ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسورسویچ چند منظوره کروز کنترل (شماره2)Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Range/Performance
P0592ولتاژپایین مدار الکتریکی سوییچ چند منظوره کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input B Circuit Low
P0593ولتاژبالای مدار الکتریکی سوییچ چند منظوره کروز کنترلCruise Control Multi-Function Input B Circuit High
P0594قطع مدارالکتریکی کنترل سروموتورکروز کنترلCruise Control Servo Control Circuit / Open
P0595ولتاژپایین در مدار سروو موتور کروز کنترلCruise Control Servo Control Circuit Low
P0596ولتاژبالا در مدار سروو موتور کروز کنترلCruise Control Servo Control Circuit High
P0597قطعی در مدار الکتریکی گرمکن ترموستاتThermostat Heater Control Circuit / Open
P0598ولتاژپایین مدار الکتریکی گرمکن ترموستاتThermostat Heater Control Circuit Low
P0599ولتاژبالای مدار الکتریکی گرمکن ترموستاتThermostat Heater Control Circuit High
P0600ایراد دربرقرای ارتباط دادهاSerial Communication Link Malfunction
P0601خطای جمع کنترل حافظه مدول کنترل داخلیInternal Control Module Memory Check Sum Error
P0602خطا دربرنامه ریزی مودول کنترلControl Module Programming Error
P0603خطاء درکنترل مودول داخلی (حافظه دایمی)Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604خطاء درکنترل مودول داخلی (حافظه تصادفی)Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605خطاء درکنترل مودول داخلی (حافظه فقط خواندنی)Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error (Module Identification Defined by SAE J1979)
P0606ايراد درفرايند عیب یابی PCMPCM Processor Fault
P0607ایراد در عملکرد کنترل مودولControl Module Performance
P0608ایراد در کنترل مودول سیگنال خروجی سنسور سرعت خودروControl Module VSS Output A Malfunction
P0609ایراد در کنترل مودول سیگنال خروجی سنسور سرعت خودروControl Module VSS Output B Malfunction
P0610خطای مدول کنترل آپشنهای خودروControl Module Vehicle Options Error
P0611ایراد در عملکرد مودل كنترل سوخت رسانیFuel Injector Control Module Performance
P0612ایراد درمدار الكتريكي رله كنترل مودول سيستم سوخت رسانی موتورFuel Injector Control Module Relay Control Circuit
P0613ایراد درفرایند گيربكس اتوماتيكTCM Processor
P0614عدم انطباق كامپيوتر هاي موتور وگيربكسECM / TCM Mismatch
P0615رله مدار استارترStarter Relay Circuit
P0616افت ولتاژ درمدار الکتریکی رله استارتر موتورStarter Relay Circuit Low
P0617ولتاژبالای مدار الکتریکی رله استارتر موتورStarter Relay Circuit High
P0618خطا در مودول كنترل سوخت هاي جايگزين(حافظه دایمی)Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619خطا در مودول كنترل سوخت هاي جايگزين(حافظه موقت)Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620ایراد درمدار الکتریکی کنترل ژنراتورخودرو(دینام)Generator Control Circuit Malfunction
P0621ایراد درمدار الکتریکی چراغ Lکنترل ژنراتور(دینام)خودروGenerator Lamp L Control Circuit Malfunction
P0622ایراد درمدار الکتریکی کنترل میدان مغناطیسی ژنراتور(دینام)خودروGenerator Field F Control Circuit Malfunction
P0623ایراد در مدار الکتریکی چراغ کنترل ژنراتور(دینام) خودروGenerator Lamp Control Circuit
P0624مدار الكتريكي كنترل لامپ درب باكFuel Cap Lamp Control Circuit
P0625ولتاژپایین ترمینال سیم پیچ مغناطیسی استاتورژنراتور(دینام)خودروGenerator Field Terminal Circuit Low
P0626ولتاژبالای ترمینال سیم پیچ مغناطیسی استاتورژنراتور(دینام)خودروGenerator Field Terminal Circuit High
P0627مدار الكتريكي كنترل پمپ بنزين قطع شده استFuel Pump Control Circuit / Open
P0628افت ولتاژدر مدار کنترل پمپ بنزینFuel Pump Control Circuit Low
P0629ولتاژبالای مدارکنترل پمپ بنزینFuel Pump Control Circuit High
P0630شماره شناسايي خودرو با موتور وگيربكس هماهنگ نيستVIN Not Programmed or Mismatch – ECM/PCM
P0631شماره VIN برنامه ریزی نشده یا TCMمطابقت نداردVIN Not Programmed or Mismatch – TCM
P0632كيلومتر شمار با موتور وگيربكس هماهنگ نميباشد.Odometer Not Programmed – ECM/PCMB
P0633كليد ضد سرقت با موتور وگيربكس هماهنگ نميبالشد.Immobolizer Key Not Programmed – ECM/PCM
P0634دماي داخلي بالاي كنترل يونيت هاي موتور،گيربكس وانتقال قدرتPCM / ECM / TCM Internal Temperature Too High
P0635ایراد درمدارالكتريكي فرمانPower Steering Control Circuit
P0636ولتاژپایین مدار الکتریکی فرمانPower Steering Control Circuit Low
P0637ولتاژبالای مدار الکتریکی فرمانPower Steering Control Circuit High
P0638ایراد در عمکرد ودامنه سیگنال عملگر دریچه گازThrottle Actuator Control Range/Performance – Bank 1
P0639ایراد در عمکرد ودامنه سیگنال عملگر دریچه گازThrottle Actuator Control Range/Performance – Bank 2
P0640ایراد درمدار الكتريكي گرمكن هوای ورودی موتورIntake Air Heater Control Circuit
P0641قطع ولتاژ سنسورمرجعSensor Reference Voltage A Circuit/Open
P0642افت ولتاژمرجع سنسورSensor Reference Voltage A Circuit Low
P0643ولتاژ مرجع سنسور مدار A بالا استSensor Reference Voltage A Circuit High
P0644ایراد در مدار الکتریکی نمایشگر اطلاعات رانندهDriver Display Serial Communication Circuit
P0645ایراد درمدار الكتريكي كنترل رله كلاچ کولرA/C Clutch Relay Control Circuit
P0646ولتاژپایین مدارکنترل رله کلاچ کولرA/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647ولتاژبالای مدارکنترل رله کلاچ کولرA/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648ایراد در مدار کنترل لامپ سیستم ضد سرقتImmobilizer Lamp Control Circuit
P0649ایراد درمدار الكتريكي لامپ كروز كنترلCruise Control Lamp Control Circuit
P0650ايراد در مدار الكتريكي كنترل” لامپ كنترل عيب”Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0651قطع ولتاژ سنسورمرجع (شماره2)Sensor Reference Voltage B Circuit/Open
P0652افت ولتاژ سنسورمرجع (شماره2)Sensor Reference Voltage B Circuit Low
P0653ولتاژ زیاد سنسورمرجع (شماره2)Sensor Reference Voltage B Circuit High
P0654ايراد در مدار الكتريكي خروجي سنسور دور موتورEngine RPM Output Circuit Malfunction
P0655ايراد در مدار الكتريكي كنترل خروجي لامپ” كنترل دماي موتور”Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656ايراد در خروجي مدار الكتريكي درجه بنزينFuel Level Output Circuit Malfunction
P0657قطعي در مدارتامين ولتاژ عملگر(پمپ بنزین)Actuator Supply Voltage Circuit / Open
P0658افت ولتاژ درمدار تغذیه عملگر(پمپ بنزین)Actuator Supply Voltage Circuit Low
P0659ولتاژ بالای مدار تغذیه عملگر(پمپ بنزین)Actuator Supply Voltage Circuit High
P0660قطع مدار الکتریکی شیر برقی سوپاپ تقویت فشار منیفولد هوای ورودی(بانک 1)Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open – Bank 1
P0661افت ولتاژ شیر برقی سوپاپ تقویت فشار منیفولد هوای ورودی(بانک 1)Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low – Bank 1
P0662ولتاژ بالای شیر برقی سوپاپ تقویت فشار منیفولد هوای ورودی(بانک 1)Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High – Bank 1
P0663قطع مدار الکتریکی شیر برقی سوپاپ تقویت فشار منیفولد هوای ورودی(بانک 2)Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open – Bank 2
P0664افت ولتاژ شیر برقی سوپاپ تقویت فشار منیفولد هوای ورودی(بانک 2)Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low – Bank 2
P0665ولتاژ بالای شیر برقی سوپاپ تقویت فشار منیفولد هوای ورودی(بانک 2)Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High – Bank 2
P0666ایراد درمدار الکتریکی سنسور تعیین دمای داخلی PCM/ECM/TCMPCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Circuit
P0667ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسور تعیین دمای داخلی PCM/ECM/TCMPCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
P0668افت ولتاژ درمدار الکتریکی سنسور تعیین دمای داخلی PCM/ECM/TCMPCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
P0669ولتاژزیاد الکتریکی سنسور تعیین دمای داخلی PCM/ECM/TCMPCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
P0670ایراد درمدار واحد كنترل شمع گرمكنGlow Plug Module Control Circuit
P0671ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر1Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر2Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر3Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر4Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر5Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر6Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر7Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678ایراد در مدار شمع گرمكن سيلندر8Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0683ایراد در مدار الکتریکی ارتباط بین شمع گرمکن موتور وPCMGlow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال مدار الکتریکی ارتباط بین شمع گرمکن موتور وPCMGlow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
P0685مدار كنترل رله تغذيه كنترل يونيت موتور وگيربكس قطع شده است.ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open
P0686ولتاژ مدار كنترل رله تغذيه پايين ميباشد.ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
P0687ولتاژ مدار كنترل رله تغذيه بالا ميباشد.ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
P0688مدارتشخيص رله تغذيه دچار مشكل شده استECM/PCM Power Relay Sense Circuit
P0689ولتاژ رله های تغذیه موتور وگیربکس پايين ميباشند.ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
P0690ولتاژ رله های تغذیه موتور وگیربکس بالا ميباشند.ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
P0691پايين ميباشد. 1ولتاژ كنترل مدار فن شمارهFan 1 Control Circuit Low
P0692ولتاژ كنترل مدار شماره 1 فن بالاستFan 1 Control Circuit High
P0693ولتاژ كنترل مدار شماره 2 فن پایین است.Fan 2 Control Circuit Low
P0694ولتاژ كنترل مدار شماره 2 فن بالاست.Fan 2 Control Circuit High
P0695ولتاژ كنترل مدارشماره3 فن پايين است.Fan 3 Control Circuit Low
P0696ولتاژ كنترل مدار شماره 3 فن بالا است.Fan 3 Control Circuit High
P0697قطع ولتاژ سنسورمرجع (شماره3)Sensor Reference Voltage C Circuit / Open
P0698افت ولتاژ سنسورمرجع (شماره3)Sensor Reference Voltage C Circuit Low
P0699ولتاژ زیاد سنسورمرجع (شماره2)Sensor Reference Voltage C Circuit High
P0700ايراد درسيستم كنترل انتقال قدرتTransmission Control System Malfunction
P0701عملكرد سيستم كنترل انتقال قدرت دچار مشكل ميباشد.Transmission Control System Range/Performance
P0702ایراد در مدار الکتریکی سیستم انتقال قدرتTransmission Control System Electrical
P0703ایراد در مدار الکتریکی سوییچ ترمز تورک کانورتور(شماره2)Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704ايراد در مدار الکتریکی سیگنال ورودي سوئيچ كلاچClutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705ایراد درسیگنال ورودی سنسورتشخیص وضعیت دنده گیربکس اتوماتیکTransmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال ورودی سنسورتشخیص وضعیت دنده گیربکس اتوماتیکTransmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707افت ولتاژسیگنال ورودی سنسورتشخیص وضعیت دنده گیربکس اتوماتیکTransmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708ولتاژزیاد سیگنال ورودی سنسورتشخیص وضعیت دنده گیربکس اتوماتیکTransmission Range Sensor Circuit High Input
P0709خطای موقت در مدار الکتریکی سنسورتشخیص وضعیت دنده گیربکس اتوماتیکTransmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710ایراد درمدار الکتریکی سنسورتشخیص دمای روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711ایراد درعملکرد ودامنه سیگنال سنسورتشخیص دمای روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712افت ولتاژ درمدار الکتریکی سنسورتشخیص دمای روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713ولتاژبالای مدار الکتریکی سنسورتشخیص دمای روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714خطای موقت در مدارالکتریکی سنسورتشخیص دمای روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715ايراد در مدارالکتریکی سنسور سرعت ورودي توربينInput/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716ایراد درعملكرد يا دامنه سیگنال سنسور ورودي توربين.Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717سيگنال مدار سنسور سرعت ورودي توربين قطع شده استInput/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور سرعت ورودي توربينInput/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent.
P0719افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ ترمزتورک کانورتور(شماره2)Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720ايراد در مدارالکتریکی سنسورسرعت خروجيOutput Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721ایراد در عملکرد ودامنه سیگنال خروجی سنسورتشخیص سرعتOutput Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722قطع سيگنال الکتریکی سنسورتشخیص سرعتOutput Speed Sensor Circuit No Signal
P0723خطای موقت در مدارسنسورتشخیص سرعتOutput Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی سوییچ ترمزتورک کانورتور(شماره2)Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725ايراد درسیگنال ورودي سرعت تشخیص سرعت موتورEngine Speed Input Circuit Malfunction
P0726ايراد درعملکرد یا دامنه سیگنال ورودي سرعت تشخیص سرعت موتورEngine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727قطع سیگنال ورودي سرعت تشخیص سرعت موتورEngine Speed Input Circuit No Signal
P0728خطای موقت سیگنال ورودي سرعت تشخیص سرعت موتورEngine Speed Input Circuit Intermittent
P0729نسبت ناصحيح دنده 6Gear 6 Incorrect Ratio
P0730نسبت ناصحيح دندهIncorrect Gear Ratio
P0731نسبت ناصحيح دنده 1Gear 1 Incorrect Ratio
P0732نسبت ناصحيح دنده2Gear 2 Incorrect Ratio
P0733نسبت ناصحيح دنده3Gear 3 Incorrect Ratio
P0734نسبت ناصحيح دنده 4Gear 4 Incorrect Ratio
P0735نسبت ناصحيح دنده 5Gear 5 Incorrect Ratio
P0736نسبت ناصحيح دنده عقبReverse Incorrect Ratio
P0737ایراد درسیکنال خروجی سنسور سرعت گیربکسTCM Engine Speed Output Circuit
P0738افت ولتاژ سیگنال خروجی سنسور سرعت موتور وگیربکسTCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739ولتاژ زیاد سیگنال خروجی سنسور سرعت موتور وگیربکسTCM Engine Speed Output Circuit High
P0740ايراد در مدار كلاچ تورك كانورتورTorque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741عملکرد نادرست یا گیرکردن در حالت OFF کلاچ مبدل گشتاورTorque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742گیرکردن کلاچ مبدل گشتاور در حالت ONTorque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743مدار الكتريكي كلاچ تورك كانورتور دچار مشكل شده است.Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744خطای موقت درمدار الكتريكي كلاچ تورك كانورتورTorque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745ايراد در شير برقي كنترل فشارPressure Control Solenoid Malfunction
P0746ایراد در عملکرد یا عدم حرکت شیر برقی کنترل فشارPressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747شیر برقی کنترل فشار در حالت on گیر کرده استPressure Control Solenoid Stuck On
P0748مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار دچار مشكل شده است.Pressure Control Solenoid Electrical
P0749خطای موقت درمدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار.Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750ایراد درشیر برقی AShift Solenoid A Malfunction
P0751عملکرد شیر برقی A یا گیرکردن آن در حالت OFFShift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752شیربرقی تعویض دنده A در حالت ON گیر کرده استShift Solenoid A Stuck On
P0753ایراد درمدار الکتریکی شیر برقی تعویض دنده AShift Solenoid A Electrical
P0754خطای موقت در شیر برقی AShift Solenoid A Intermittent
P0755خرابی شیر برقیBShift Solenoid B Malfunction
P0756عملکرد شیر برقی B یا گیرکردن آن در حالت ONShift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757شیر برقی B در حالت ON گیر کرده استShift Solenoid B Stuck On
P0758ایراد درمدار الکتریکی شیر برقی BShift Solenoid B Electrical
P0759خطای موقت شیر برقی BShift Solenoid B Intermittent
P0760ایراد در شیر برقی CShift Solenoid C Malfunction
P0761عملکرد شیر برقی C یا گیرکردن درحالت OFFShift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762گیرکردن شیر برقی C در حالت ONShift Solenoid C Stuck On
P0763مدار الکتریکی شیر برقی تعویض دنده CShift Solenoid C Electrical
P0764خطای موقت شیر برقی CShift Solenoid C Intermittent
P0765ایراد در شیر برقی تعویض دنده DShift Solenoid D Malfunction
P0766ایراد درعملکرد یا عدم حرکت شیر برقی تعویض کننده(شیرشماره 4)Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767شیر برقی D در حالت ON گیر کرده استShift Solenoid D Stuck On
P0768ایراد درمدار الکتریکی شیر برقی تعویض دنده DShift Solenoid D Electrical
P0769خطای موقت در شیر برقی DShift Solenoid D Intermittent
P0770ایراد در شیر برقی تعویض دنده EShift Solenoid E Malfunction
P0771عملکرد شیر برقی E یا گیرکردن در حالت OFFShift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772شیر برقی E در حالت ON گیر کرده استShift Solenoid E Stuck On
P0773ایراد درمدار الکتریکی شیر برقی تعویض دنده EShift Solenoid E Electrical
P0774خطای موقت در شیر برقی EShift Solenoid E Intermittent
P0775ایراد درشیر برقی کنترل فشارBPressure Control Solenoid B
P0776عملکرد شیر برقی کنترل فشار B یا گیرکردن در حالت OFFPressure Control Solenoid B Performance or Stuck Off
P0777گیرکردن شیر برقی کنترل فشار B در حالت ONPressure Control Solenoid B Stuck On
P0778ایراد درمدار الکتریکی شیربرقی کنترل فشارBPressure Control Solenoid B Electrical
P0779خطای موقت در شیربرقی کنترل فشارBPressure Control Solenoid B Intermittent
P0780ایراد در تعویض کنندهShift Malfunction
P0781ایراد در تعویض 1به21-2 Shift Malfunction
P0782ایراد درتعویض 2به32-3 Shift Malfunction
P0783ایراد درتعویض 3به43-4 Shift Malfunction
P0784ایراد درتعویض 4به54-5 Shift Malfunction
P0785ایراد در شیر برقی تعویض کننده یا زمان فعال شدن شیر برقیShift/Timing Solenoid Malfunction
P0786ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال شیر برقی تعویض کننده یا زمان فعال شدن شیر برقیShift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی تعویض کننده یا زمان فعال شدن شیر برقیShift/Timing Solenoid low
P0788ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی شیر برقی تعویض کننده یا زمان فعال شدن شیر برقیShift/Timing Solenoid High
P0789اتصالی در مدار الکتریکی شیر برقی تعویض کننده یا زمان فعال شدن شیر برقیShift/Timing Solenoid Intermittent
P0790ایراد درمدارالکتریکی سویچ عملکرد یا نرمالNormal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0791اتصالی در مدار الکتریکی سنسور تعیین سرعت شفت واسطه(سنسورشماره1)Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit
P0792ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور تعیین سرعت شفت واسطه(سنسور شماره 1)Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
P0793قطع سیگنال مدار الکتریکی سنسور تعیین سرعت شفت واسطه(سنسورشماره1)Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal
P0794اتصالی در مدار الکتریکی سنسور تعیین سرعت شفت واسطه(سنسورشماره1)Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent
P0795ایراد درشیر برقی کنترل فشارCPressure Control Solenoid C
P0796عملکرد شیر برقی کنترل فشار C و یا گیرکردن در حالت OFFPressure Control Solenoid C Performance or Stuck Off
P0797شیر برقی کنترل فشار C در حالت ON گیرکرده استPressure Control Solenoid C Stuck On
P0798ایراد درمدار الکتریکی شیربرقی کنترل فشارCPressure Control Solenoid C Electrical
P0799خطای موقت درمدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشارCPressure Control Solenoid C Intermittent
P0801ایراد در مدارکنترل محدوده کننده دنده عقبReverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0802قطع مدارالکتریکی سیستم کنترل انتقال قدرتTransmission Control System MIL Request Circuit / Open
P0803ایراد درمدار کنترل شیر برقی تعویض دنده 4-11-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804ایراد درمدارالکتریکی کنترل چراغ تعویض دنده 4-11-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0805ایراد درمدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت کلاچClutch Position Sensor Circuit
P0806ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور تعیین موقیت کلاچClutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807افت ولتاژ درمدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت کلاچClutch Position Sensor Circuit Low
P0808ولتاژبالا درمدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت کلاچClutch Position Sensor Circuit High
P0809قطعی درمدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت کلاچClutch Position Sensor Circuit Intermittent
P0810ایراد در کنترل موقعیت کلاچClutch Position Control Error
P0811لغزش زیاد کلاچExcessive Clutch Slippage
P0812ایراد درمدار ورودی دنده عقبReverse Input Circuit
P0813ایراد در مدار خروجی دنده عقبReverse Output Circuit
P0814ایراد درمدارنشاندهنده دامنه سیستم انتقال قدرتTransmission Range Display Circuit
P0815ایراد درمدار سویپچ انتقال دنده به بالاUpshift Switch Circuit
P0816ایراد درمدارسوییچ انتقال دنده به پایینDownshift Switch Circuit
P0817ایراد درمدار قطع کن استارترStarter Disable Circuit
P0818مدار ورودی سوئیچ قطع کننده انتقال قدرتDriveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819ایراد درتصحیح سوییچ تغییردنده بالا به پایین گیربکسUp and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820ایراد در مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت دسته دنده X-YGear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821ایراد در مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت دسته دنده XGear Lever X Position Sensor Circuit
P0822ایراد در مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت دسته دنده YGear Lever Y Position Sensor Circuit
P0823اتصالی در مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت دسته دنده XGear Lever X Position Sensor Circuit Intermittent
P0824اتصالی در مدار الکتریکی سنسور تعیین موقعیت دسته دنده XGear Lever Y Position Sensor Circuit Intermittent
P0825ایراد در مدار الکتریکی سوییچ فشاری وکششی اهرم دسته دندهGear Lever Push/Pull Switch Circuit (Shift Anticipate)
P0826ایراد در سیگنال ورودی سوییچ بالا و پایینUp and Down Switch Input Circuit
P0827افت ولتاژ درسیگنال ورودی سوییچ بالا وپایینUp and Down Switch Input Circuit Low
P0828ولتاژزیاد سیگنال ورودی سوییچ بالا وپایینUp and Down Switch Input Circuit High
P0829ایراد در تغییر دنده 6-55-6 Shift
P0830ایراد در مدار الکتریکی سوییچ پدال کلاچ(سوییچ شماره1)Clutch Pedal Switch A Circuit
P0831افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ پدال کلاچ(سوییچ شماره1)Clutch Pedal Switch A Circuit Low
P0832اولتاژزیاد در مدار الکتریکی سوییچ پدال کلاچ(سوییچ شماره1)Clutch Pedal Switch A Circuit High
P0833ایراد در مدار الکتریکی سوییچ پدال کلاچ(شماره2)Clutch Pedal Switch B Circuit
P0834افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ پدال کلاچ(سوییچ شماره2)Clutch Pedal Switch B Circuit Low
P0835ولتاژزیاد در مدار الکتریکی سوییچ پدال کلاچ(سوییچ شماره2)Clutch Pedal Switch B Circuit High
P0836ایراد در مدار الکتریکی سوییچ سیستم انتقال قدرت چهار چرخ محرکFour Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی سوییچ سیستم انتقال قدرت چهار چرخ محرکFour Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ سیستم انتقال قدرت چهار چرخ محرکFour Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی سوییچ سیستم انتقال قدرت چهار چرخ محرکFour Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840ایراد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره1)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
P0841ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره1)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
P0842افت ولتاژ درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره1)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low
P0843ولتاژزیاد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره1)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High
P0844خطای موقت درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره1)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0845ایراد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره2)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit
P0846ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره2)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
P0847افت ولتاژ درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره2)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low
P0848ولتاژزیاد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره2)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High
P0849خطای موقت درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره2)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0850ایراد در مدار الکتریکی سیگنال ورودي سوئيچ pnpPark / Neutral Switch Input Circuit
P0851افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیگنال ورودي سوئيچ PNPPark / Neutral Switch Input Circuit Low
P0852ولتاژزیاد در مدار الکتریکی سیگنال ورودي سوئيچ PNPPark / Neutral Switch Input Circuit High
P0853ایراد درمدار الکتریکی سیگنال ورودی سوییچ حرکتDrive Switch Input Circuit
P0854افت ولتاژ درمدار الکتریکی سیگنال ورودی سوییچ حرکتDrive Switch Input Circuit Low
P0855ولتاژزیاد درمدار الکتریکی سیگنال ورودی سوییچ حرکتDrive Switch Input Circuit High
P0856ایراد درسیگنال ورودی سیستم کنترل کششTraction Control Input Signal
P0857ایراد درعملکردیا دامنه سیگنال ورودی سیستم کنترل کششTraction Control Input Signal Range/Performance
P0858افت ولتاژ درسیگنال ورودی سیستم کنترل کششTraction Control Input Signal Low
P0859ولتاژ زیاد درسیگنال ورودی سیستم کنترل کششTraction Control Input Signal High
P0860ایراد در مدار الکتریکی وارتباطی مودول تغییر دندهGear Shift Module Communication Circuit
P0861افت ولتاژ در مدار الکتریکی وارتباطی مودول تغییر دندهGear Shift Module Communication Circuit Low
P0862ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی وارتباطی مودول تغییر دندهGear Shift Module Communication Circuit High
P0863ایراد در مدار ارتباطی کامپیوتر گیربکس اتوماتیکTCM Communication Circuit
P0864ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی ارتباط کامپیوتر گیربکس اتوماتیک با بخش های دیگرTCM Communication Circuit Range/Performance
P0865افت ولتاژ در مدار الکتریکی ارتباط کامپیوتر گیربکس اتوماتیک با بخش های دیگرTCM Communication Circuit Low
P0866ولتاژزیاد در مدار الکتریکی ارتباط کامپیوتر گیربکس اتوماتیک با بخش های دیگرTCM Communication Circuit High
P0867ایراد درفشارروغن گیرکس اتوماتیکTransmission Fluid Pressure
P0868افت فشار روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Pressure Low
P0869فشار بالای روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Pressure High
P0870ایراد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره3)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit
P0871ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره3)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
P0872افت ولتاژ سیگنال سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره3)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low
P0873ولتاژ بالای سیگنال سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره3)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High
P0874اتصالی در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره3)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0875ایراد درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره4)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit
P0876ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره4)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
P0877افت ولتاژمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره4)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low
P0878ولتاژ بالای مدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره4)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High
P0879قطعی درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورفشارروغن گیربکس اتوماتیک(شماره4)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent
P0880ایراد در سیگنال ورودی ولتاژ تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Input Signal
P0881ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال ورودی ولتاژ تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Input Signal Range/Performance
P0882افت ولتاژ در سیگنال ورودی ولتاژ تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Input Signal Low
P0883ولتاژبالای سیگنال ورودی ولتاژ تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Input Signal High
P0884قطعی در ولتاژورودی تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Input Signal Intermittent
P0885ایراد وقطعی در مدار کنترل رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Control Circuit /Open
P0886افت ولتاژدر مدار کنترل رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Control Circuit Low
P0887ولتاژ بالادر مدار کنترل رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Control Circuit High
P0888ایراد در مدار الکتریکی سیگنال رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Sense Circuit
P0889ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890افت ولتاژ سیگنال رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891ولتاژ زیاد سیگنال رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Sense Circuit High
P0892اتصالی سیگنال رله تغذیه گیربکس اتوماتیکTCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893ایراد دردرگیری دنده های مختلفMultiple Gears Engaged
P0894لغزش درقطعات گیربکس اتوماتیکTransmission Component Slipping
P0895زمان تغییر دنده خیلی کوتاهShift Time Too Short
P0896زمان تغییر دنده خیلی زیادShift Time Too Long
P0897فساد (آلودگی) روغن گیربکس اتوماتیکTransmission Fluid Deteriorated
P0898افت ولتاژمدار الکتریکی کنترل گیربکس اتوماتیک(چراغ کنترل عیب)Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899ولتاژزیاد مدار الکتریکی کنترل گیربکس اتوماتیک(چراغ کنترل عیب)Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900قطعی در مدار الکتریکی عملگرکلاچClutch Actuator Circuit / Open
P0901ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی عملگرکلاچClutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902افت ولتاژ در مدار الکتریکی عملگرکلاچClutch Actuator Circuit Low
P0903ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی عملگرکلاچClutch Actuator Circuit High
P0904ایراد در مدارتشخیص وضعیت انتخاب مسیر (تشخیص سمت چپ یا راست)Gate Select Position Circuit [senses left / right position]
P0905ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدارتشخیص وضعیت انتخاب مسیر (تشخیص سمت چپ یا راست)Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906افت ولتاژ در مدارتشخیص وضعیت انتخاب مسیر (تشخیص سمت چپ یا راست)Gate Select Position Circuit Low
P0907ولتاژ بالا در مدارتشخیص وضعیت انتخاب مسیر(تشخیص سمت چپ یا راست)Gate Select Position Circuit High
P0908خطای موقت در مدارتشخیص وضعیت انتخاب مسیر(تشخیص سمت چپ یا راست)Gate Select Position Circuit Intermittent
P0909ایراد در کنترل انتخاب مسیرGate Select Control Error
P0910قطعی در مدار الکتریکی عملگر انتخاب مسیر(حرکت سمت چپ یا راست)Gate Select Actuator Circuit / Open [left / right motion]
P0911ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال عملگر انتخاب مسیر(حرکت سمت چپ یا راست)Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912افت ولتاژ درمدار الکتریکی عملگر انتخاب مسیر(حرکت سمت چپ یا راست)Gate Select Actuator Circuit Low
P0913ولتاژ زیاد درمدار الکتریکی عملگر انتخاب مسیر(حرکت سمت چپ یا راست)Gate Select Actuator Circuit High
P0914ایراد در مدار الکتریکی وضعیت تعویض دنده(موقعیت جلو/عقب یا تغییر دنده ها)Gear Shift Position Circuit [senses forward / rearward position, odd / even gears]
P0915ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال وضعیت تعویض دنده(موقعیت جلو/عقب یا تغییر دنده ها)Gear Shift Position Circuit Range/Performance
P0916افت ولتاژ در مدار الکتریکی وضعیت تعویض دنده(موقعیت جلو/عقب یا تغییر دنده ها)Gear Shift Position Circuit Low
P0917ولتاژبالا در مدار الکتریکی وضعیت تعویض دنده(موقعیت جلو/عقب یا تغییر دنده ها)Gear Shift Position Circuit High
P0918خطای موقت در مدار الکتریکی وضعیت تعویض دنده(موقعیت جلو/عقب یا تغییر دنده ها)Gear Shift Position Circuit Intermittent
P0919ایراد در مدار الکتریکی کنترل وضعیت تعویض دنده(موقعیت جلو/عقب یا تغییر دنده ها)Gear Shift Position Control Error
P0920قطعی در مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت جلو(حرکت به سمت جلو 1,2,3)Gear Shift Forward Actuator Circuit / Open [forward motion, odd gears, 1,3,5]
P0921ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت جلو(حرکت به سمت جلو 1,2,3)Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922افت ولتاژ در مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت جلو(حرکت به سمت جلو 1,2,3)Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923ولتاژ بالا در مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت جلو(حرکت به سمت جلو 1,2,3)Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924قطعی در مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت عقب(حرکت به سمت عقب 2,4,6)Gear Shift Reverse Actuator Circuit / Open [rearward motion, even gears, 2,4,6]
P0925ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت عقب(حرکت به سمت عقب 2,4,6)Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926افت ولتاژ در مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت عقب(حرکت به سمت عقب 2,4,6)Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927ولتاژ بالا در مدارالکتریکی عملگر تعویض دنده سمت عقب(حرکت به سمت عقب 2,4,6)Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
P0928قطعی در مدارالکتریکی شیر برقی قفل تعویض دندهGear Shift Lock Solenoid Circuit / Open
P0929ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدارالکتریکی شیر برقی قفل تعویض دندهGear Shift Lock Solenoid Circuit Range/Performance
P0930افت ولتاژ در مدارالکتریکی شیر برقی قفل تعویض دندهGear Shift Lock Solenoid Circuit Low
P0931ولتاژ بالای مدارالکتریکی شیر برقی قفل تعویض دندهGear Shift Lock Solenoid Circuit High
P0932ایراد در مدار الکتریکی سنسورفشار هیدرولیکHydraulic Pressure Sensor Circuit
P0933ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور فشار هیدرولیکHydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسورفشار هیدرولیکHydraulic Pressure Sensor Circuit Low Input
P0935ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سنسورفشار هیدرولیکHydraulic Pressure Sensor Circuit High Input
P0936اتصالی در مدار الکتریکی سنسورفشار هیدرولیکHydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937ایراد در مدار الکتریکی سنسوردمای روغن هیدرولیکHydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
P0938ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسوردمای روغن هیدرولیکHydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0939افت ولتاژدر مدار الکتریکی سنسوردمای روغن هیدرولیکHydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
P0940ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سنسوردمای روغن هیدرولیکHydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High Input
P0941اتصالی در مدار الکتریکی سنسوردمای روغن هیدرولیکHydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942ایراد درفشار روغن مجموعه بلوک هیدرولیکیHydraulic Pressure Unit
P0943بازه زمانی خیلی کوتاه فشار روغن مجموعه بلوک هیدرولیکیHydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
P0944افت فشار مجموعه بلوک هیدرولیکیHydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945قطعی در مدار الکتریکی رله پمپ هیدرولیکHydraulic Pump Relay Circuit / Open
P0946ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی رله پمپ هیدرولیکHydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
P0947افت ولتاژ در مدار الکتریکی رله پمپ هیدرولیکHydraulic Pump Relay Circuit Low
P0948ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی رله پمپ هیدرولیکHydraulic Pump Relay Circuit High
P0949عدم عملکرد حافظه تطبیقی مودول سوییچینگ گیربکس اتوماتیکASM Adaptive Learning Not Done
P0950ایراد در مدار کنترل مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیکASM Control Circuit [Up / Down / Auto / etc]
P0951ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدار کنترل مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیکASM Control Circuit Range/Performance
P0952افت ولتاژ در مدار کنترل مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیکASM Control Circuit Low
P0953ولتاژ بالا درمدار کنترل مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیکASM Control Circuit High
P0954اتصالی درمدار کنترل مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیکASM Control Circuit Intermittent
P0955ایراد در مدار الکتریکی بخش انتخالب وضعیت رانندگی مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیک(حالت اسپرت,زمستان,و..)ASM Mode Circuit [Perf / Winter / Sport / etc]
P0956عدم عملکرد یا ایراد در سیگنال مدار الکتریکی بخش انتخالب وضعیت رانندگی مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیک(حالت اسپرت,زمستان,و..)ASM Mode Circuit Range/Performance
P0957افت ولتاژ در مدار الکتریکی بخش انتخالب وضعیت رانندگی مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیک(حالت اسپرت,زمستان,و..)ASM Mode Circuit Low
P0958ولتاژ بال در مدار الکتریکی بخش انتخالب وضعیت رانندگی مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیک(حالت اسپرت,زمستان,و..)ASM Mode Circuit High
P0959خطای موقت درمدار الکتریکی بخش انتخالب وضعیت رانندگی مدول سوییچینگ گیربکس اتوماتیک(حالت اسپرت,زمستان,و..)ASM Mode Circuit Intermittent
P0960قطعی در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 1)Pressure Control Solenoid A Control Circuit / Open
P0961ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 1)Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance
P0962افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 1)Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
P0963ولتاژ بالا در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 1)Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
P0964قطعی در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 2)Pressure Control Solenoid B Control Circuit / Open
P0965ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 2)Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0966افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 2)Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
P0967ولتاژ بالا در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 3)Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
P0968قطعی در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر3)Pressure Control Solenoid C Control Circuit / Open
P0969ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 3)Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance
P0970افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 3)Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
P0971ولتاژ بالا در مدار الکتریکی شیر برقی کنترل فشار(شیر 3)Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
P0972ایراد درعملکرد یادامنه سیگنال شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 1)Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance
P0973افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 1)Shift Solenoid A Control Circuit Low
P0974ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 1)Shift Solenoid A Control Circuit High
P0975ایراد درعملکرد یادامنه سیگنال شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 2)Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0976افت ولتاژدر مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 2)Shift Solenoid B Control Circuit Low
P0977ولتاژ بالا در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره2)Shift Solenoid B Control Circuit High
P0978ایراد درعملکرد یادامنه سیگنال شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 3)Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance
P0979افت ولتاژدر مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 3)Shift Solenoid C Control Circuit Low
P0980ولتاژ بالا درمدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 3)Shift Solenoid C Control Circuit High
P0981ایراد درعملکرد یادامنه سیگنال شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 4)Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance
P0982افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 4)Shift Solenoid D Control Circuit Low
P0983ولتاژبالا در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 4)Shift Solenoid D Control Circuit High
P0984ایراد درعملکرد یادامنه سیگنال شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 5)Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance
P0985افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 5)Shift Solenoid E Control Circuit Low
P0986ولتاژبالا در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 5)Shift Solenoid E Control Circuit High
P0987ایراد در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره5)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit
P0988ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره5)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance
P0989افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره5)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low
P0990ولتاژ بالای مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره5)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High
P0991خطای موقت در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره5)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent
P0992ایراد در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره7)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit
P0993ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره7)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
P0994افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره7)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low
P0995ولتاژ بالای مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره7)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High
P0996اتصالی در مدار الکتریکی سوییچ یا سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک(سوییچ یا سنسور شماره7)Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent
P0997ایراد درعملکرد یادامنه سیگنال شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 7)Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance
P0998افت ولتاژدر مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 7)Shift Solenoid F Control Circuit Low
P0999ولتاژ بالا در مدار الکتریکی شیربرقی تعویض دنده(شیر شماره 7)Shift Solenoid F Control Circuit High
P1000شرایط وآمادگی برای تست سیستم کافی نیستReadiness test of the system not completed
P1000ایراد در مدار الکتریکی اهرم تعویض دنده الکترونیکیElectronic Gear Selector Module: Defective N15/5
P1031سنسور اکسیژن بالای کاتالیست کانورتور دوراهه تعویض شده استOxygen sensors upstream of TWC exchanged
P1100ایراد در مدار الکتریکی سنسورتعیین فشار مطلق منیفولد هوای ورودی موتورManifold Absolute Pressure Sensor Circuit Malfunction
P1100خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور تعیین حجم یا جرم هوای ورودی به موتورMass or Volume Air flow Circuit Intermittent
P1101نشت هوا از منیفولد هوای ورودی موتور-افت ولتاژسنسور اکسیژن (سنسور1 بانک 1)O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1Voltage too Low/Air Leak
P1102افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسورتعیین فشار مطلق منیفولد هوای ورودی موتورManifold Absolute Pressure Sensor Circuit Malfunction (Low Voltage)
P1102اتصالی مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با ولتاژتغذیه (سنسور1 بانک1)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Short to B+
P1103ولتاژ خروجی بسیار پایین مدارالکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن (سنسور1 بانک1)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Output too Low
P1103ولتاژ زیاد در مدار الکتریکی سنسورتعیین فشار مطلق منیفولد هوای ورودی موتورManifold Absolute Pressure Sensor Circuit Malfunction (High Voltage)
P1104نشت هوا از منیفولد هوای ورودی موتور-افت ولتاژسنسور اکسیژن (سنسور2 بانک 1)Bank1-Sensor2 Voltage too Low/Air Leak
P1105اتصالی مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با ولتاژتغذیه (سنسور2 بانک1)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor2 Short to B+
P1105سیگنال غلط سنسور فشار بارومتریکBarometric pressure, Wrong signal
P1106نشت هوا از منیفولد هوای ورودی موتور-افت ولتاژسنسور اکسیژن (سنسور1 بانک 2)O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Voltage too Low/Air Leak
P1107اتصالی مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با ولتاژتغذیه (سنسور1 بانک2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor1 Short to B+
P1108ولتاژ خروجی بسیار پایین مدارالکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن (سنسور1 بانک2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor1 Output too Low
P1109نشت هوا از منیفولد هوای ورودی موتور-افت ولتاژسنسور اکسیژن (سنسور2 بانک 2)O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Voltage too Low/Air Leak
P1110اتصالی مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با ولتاژتغذیه (سنسور2 بانک2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor2 Short to B+
P1111مخلوط هوا-سوخت خیلی فقیر در مدار کنترل سنسور اکسیژن(بانک1)O2 Control (Bank 1) System too lean
P1112مخلوط هوا-سوخت خیلی غنی در مدار کنترل سنسور اکسیژن(بانک1)O2 Control (Bank 1) System too rich
P1112خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور دمای هوای ورودی موتورIntake Air Temperature Circuit Intermittent
P1113مقاومت داخلی بسیار زیاد گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1بانک1)Bank1-Sensor1 Internal Resistance too High
P1114مقاومت داخلی بسیار زیاد گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور2بانک1)Bank1-Sensor2 Internal Resistant too High
P1115اتصال کوتاه مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با بدنه (سنسور1 بانک 1)O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Short to Ground
P1116قطعی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک 1)O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Open
P1117خطای موقت در مدار الکتریکی سنسور دمای آب موتورEngine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P1117اتصال کوتاه مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با بدنه (سنسور2 بانک 1)O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Short to Ground
P1118قطعی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور2 بانک 1)O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Open
P1119اتصال کوتاه مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با بدنه (سنسور1 بانک 2)O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Short to Ground
P1120قطعی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک 2)O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Open
P1120افت ولتاژ درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورتعیین پدال یا دریچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P1121اتصال کوتاه مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با بدنه (سنسور2 بانک 2)O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Short to Ground
P1121سنسور تعیین وضعیت دریچه گازبا سیگنال سنسورفشار منیفولد یا سنسور تعیین جرم هوای ورودی متناقص میباشدThrottle valve positions sensors – inconsistent with signal from air mass meter / map sensor
P1122قطعی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور2 بانک 2)O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Open
P1123کاهش مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتور(بانک1)Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank1 System too Rich
P1123تغییر مقدار پاشش انژکتورها به منظورتصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتورFuel Trim Additive Air System Too Rich
P1124تغییر مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(بانک1)Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank1 System too Lean
P1124کاهش مقدار پاشش انژکتورها به منظورتصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتورFuel Trim Additive Air System Too Lean
P1125اتصالی درمدار الکتریکی سوییچ یا سنسورتعیین پدال یا دریچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P1125تغییر مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتور(بانک2)Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank2 System too Rich
P1126کاهش مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(بانک2)Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank2 System too Lean
P1127تغییر مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتور(اعمال فاکتور ضربی)Long Term Fuel Trim Multiplicative System Too Rich
P1127تغییر مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتور(اعمال فاکتور ضربی- بانک1)Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich
P1128تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(اعمال فاکتور ضربی- بانک1)Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Lean
P1128تغییر مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(اعمال فاکتور ضربی)Long Term Fuel Trim Multipicative System Too Lean
P1129تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتور(اعمال فاکتور ضربی- بانک2)Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Rich
P1130تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(اعمال فاکتور ضربی- بانک2)Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Lean
P1130سنسور اکسیژن گرم شده وتصحیح سوخت درآستانه تعریف شدهHeated Lambda probe – fuel correction at boundary
P1131افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسور اکسیژنO2 Sensor Circuit Low Voltage
P1131مقاومت داخلی بالای گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک2)Bank2-Sensor1 Internal Rsistance too High
P1132اتصال کوتاه مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با ولتاژتغذیه (سنسور1 بانک 1و2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor1 Short to B+
P1132ولتاژزیاد مدار الکتریکی سنسور اکسیژنO2 Sensor Circuit High Voltage
P1133ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن (سنسور1 بانک 1و2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor1 Electrical Malfunction
P1134ایراد درسوییچ انتقال مدار گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک1)HO2S Circuit Transition Switch Malfunction/Slip (Bank 1, Sensor 1)
P1134اتصال کوتاه مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن با ولتاژتغذیه (سنسور1 بانک 1و2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor2 Short to B+
P1135ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن (سنسور2 بانک 1و2)O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor2 Electrical Malfunction
P1136تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(بانک1)Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank1 System too Lean
P1137تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(بانک1)Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank1 System too Rich
P1138تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظورتصحیح مخلوط هوا-سوخت فقیر موتور(بانک2)Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank2 System too Lean
P1139تصحیح مقدار پاشش انژکتورها به منظور تصحیح مخلوط هوا-سوخت غنی موتور(بانک2)Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank2 System too Rich
P1140مقاومت داخلی بالای گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور2 بانک2)Bank2-Sensor2 Internal Resistance too High
P1141ایراد درعملکرد سیستم “کنترل مجدد محاسبه بار موتور”Load Calculation Cross Check Range/Performance
P1142مقدارکمتر از حد تعیین شده “سیستم کنترل مجدد بار موتور”Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded
P1143مقداربیشتر از حد تعیین شده “سیستم کنترل مجدد بار موتور”Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded
P1144اتصال بدنه یا قطع مدار الکتریکی سنسورتعیین جریان یا جرم هوای ورودی موتورMass or Volume Air Flow Circ Open/Short to Ground
P1145اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورتعیین جریان یا جرم هوای ورودی موتور با ولتاژ تغذیهMass or Volume Air Flow Circ Short to B+
P1145خطاء در محاسبه گشتاور موتورError in calculated torque
P1146ایراد درولتاژ تغذیه مدار الکتریکی سنسورتعیین جریان یا جرم هوای ورودی موتورMass or Volume Air Flow Circ Supply Malfunction
P1147تشخیص مخلوط هوا-سوخت خیلی فقیر توسط سنسور اکسیژن(بانک2)O2 Control (Bank 2) System too lean
P1148تشخیص مخلوط هوا-سوخت خیلی غنی توسط سنسور اکسیژن(بانک2)O2 Control (Bank 2) System too rich
P1149سنسور اکسیژن خارج از کنترل(بانک1)O2 Control (Bank 1) Out of range
P1150سنسور اکسیژن گرم شده قادر به تصحیح مقدار سوخت درمحدوده مناسب عملکردی نمیباشدHeated Lambda probe – does not regulate, fuel correction at boundary
P1150سنسور اکسیژن خارج از کنترل(بانک2)O2 Control (Bank 2) Out of range
P1151سنسور اکسیژن گرم شده قادر به تصحیح مقدار سوخت درمحدوده مناسب عملکردی نبوده ومخلوط هوا-سوخت خیلی فقیر میباشدHeated Lambda probe – does not regulate, indicates too lean a mixture
P1151محدوده تصحیح سوخت کمتر از حد مجاز تعیین شده(محدوه 1 بانک1)Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded
P1152محدوده تصحیح سوخت کمتر از حد مجاز تعیین شده(محدوه 2 بانک1)Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded
P1152سنسور اکسیژن گرم شده قادر به تصحیح مقدار سوخت درمحدوده مناسب عملکردی نبوده ومخلوط هوا-سوخت خیلی غنی میباشدHeated Lambda probe – does not regulate, indicates too rich a mixture
P1154ایراد درسوییچ انتقال مدار گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک2)HO2S Circuit Transition Switch Malfunction/Slip (Bank 2, Sensor 1)
P1154ایراد در تغییر بیش از حد منیفولدManifold Switch Over Malfunction
P1155اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور فشارمطلق منیفولد با ولتاژتغذیهManifold Abs.Pressure Sensor Circ. Short to B+
P1156قطع یا اتصال کوتاه بدنه مدار الکتریکی سنسور فشارمطلق منیفولدManifold Abs.Pressure Sensor Circ. Open/Short to Ground
P1157ایراد در ولتاژتغذیه مدار الکتریکی سنسور فشارمطلق منیفولدManifold Abs.Pressure Sensor Circ. Power Supply Malfunction
P1158ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی سنسور فشارمطلق منیفولدManifold Abs.Pressure Sensor Circ. Range/Performance
P1160اتصال کوتاه بدنه مدار الکتریکی سنسور فشار منیفولدManifold Temp.Sensor Circ. Short to Ground
P1161قطع یااتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور دمای منیفولد با ولتاژتغذیهManifold Temp.Sensor Circ. Open/Short to B+
P1162اتصال کوتاه بدنه مدار الکتریکی سنسور دمای سوختFuel Temp.Sensor Circ. Short to Ground
P1163ایراد درسوییچ نشاندهنده سطح سوختOil level indicator switch
P1163قطع یااتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور دمای سوخت با ولتاژتغذیهFuel Temp.Sensor Circ. Open/Short to B+
P1164ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال نامناسب سنسور دمای سوختFuel Temperature Sensor Range/Performance/Incorrect Signal
P1165محدوده تصحیح سوخت بیشتر از حد مجاز تعیین شده(محدوه 1 بانک1)Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Rich Limit Exceeded
P1166محدوده تصحیح سوخت بیشتر از حد مجاز تعیین شده(محدوه 2 بانک1)Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Rich Limit Exceeded
P1166کنترل محدوده سنسور اکسیژن(بانک1)Lambda Bank Control Limit (Bank 1)
P1167کنترل محدوده سنسور اکسیژن(بانک2)Lambda Bank Control Limit (Bank 2)
P1171ایراد درعملکرد یا محدوده سیگنال فعال سازی پتانسیومتر دریچه گاز(علامت شماره2)Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Range/Performance
P1172افت ولتاژ درمدار الکتریکی فعال سازی پتانسیومتر دریچه گاز(علامت شماره2)Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too Low
P1173ولتاژزیاد درمدار الکتریکی فعال سازی پتانسیومتر دریچه گاز(علامت شماره2)Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too High
P1174ایراد در زمان پاشش سوخت انژکتورها(بانک 1)Fuel Trim, Bank 1 Different injection times
P1176ایراد در دامنه سیگنال سنسور اکسیژن بعد ازکاتالیست(بانک1)O2 Correction Behind Catalyst,B1 Limit Attained
P1177ایراد در دامنه سیگنال سنسور اکسیژن بعد ازکاتالیست(بانک2)O2 Correction Behind Catalyst,B2 Limit Attained
P1177ایراد در سنسور روغن(دما,سطح,کیفیت), دمای روغن نامناسبOil sensor (oil level, temperature, quality) oil temperature implausible
P1178قطع مدار الکتریکی جریان پمپ یاسنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
P1178ایراد در سنسور روغن(دما,سطح,کیفیت), سطح نامناسب روغنOil sensor (oil level, temperature, quality) oil level implausible
P1179اتصال کوتاه مدارالکتریکی جریان پمپ یاسنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Pump Current Short to ground
P1179ایراد در سنسور روغن(دما,سطح,کیفیت), کیفیت نامناسب روغنOil sensor (oil level, temperature, quality) oil quality implausible
P1180اتصال کوتاه مدارالکتریکی جریان پمپ یاسنسور اکسیژن خطی با ولتاژتغذیهLinear 02 Sensor / Pump Current Short to B+
P1180ایراد در سنسور روغن(دما,سطح,کیفیت), دمای بالای روغنOil sensor (oil level, temperature, quality) oil temperature too high
P1181قطع مدار الکتریکی ولتاژمرجع یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit
P1181ایراد درفن خنک کننده موتور یا سیستم تهویه مطبوع(مکش الکتریکی)Engine/ AC electrical suction-type fan malfunction
P1182اتصالی کوتاه یا ایراد در مدار الکتریکی بدنه ولتاژمرجع یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Reference Voltage Short to ground
P1182ایراد در رله استارترStarter relay
P1183اتصالی کوتاه یا ایراد درمدارالکتریکی بدنه ولتاژمرجع یا سنسور اکسیژن خطی با ولتاژتغذیهLinear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B+
P1184قطع مدار الکتریکی اتصال بدنه مشترک یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit
P1185ایراد در سنسور روغن(دما,سطح,کیفیت), وجود آب درروغنOil sensor (oil level, temperature, quality) water in oil
P1185اتصال بدنه الکتریکی اتصال بدنه مشترک یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to ground
P1186اتصال بدنه الکتریکی اتصال بدنه مشترک یا سنسور اکسیژن خطی باولتاژتغذیهLinear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to B+
P1186ایراد در مدار الکتریکی قطع کن سوخت خودروSafety fuel shut-off detected
P1187قطع مدار الکتریکی مقاومت جبرانی یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Compens. Resistor Open Circuit
P1187ایراد در فشار ریل مشترک, فشار ریل زیاد یا کمCommonrail pressure, Pressure too high/ low
P1188ایراد در اتصال بدنه یا اتصالی کوتاه مدار الکتریکی مقاومت جبرانی یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to ground
P1189اتصالی کوتاه یا ایراد در اتصال بدنه مدار الکتریکی مقاومت جبرانی یا سنسور اکسیژن خطی با ولتاژ تغذیهLinear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to B+
P1189ایراد در کنترل سوپاپ هوای ورودیInlet control valve,
P1190سیگنال نامناسب رگلاتور فشار سوختFuel pressure regulator, Signal incorrect
P1190سیگنال نامناسب ولتاژ مرجع یا سنسور اکسیژن خطیLinear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal
P1192ایراد در سنسور روغن (سیگنال,ارتباط الکتریکی,کیفیت روغن,سطح روغن)Oil sensor, Signal, Communication error, Oil quality, Oil level
P1196ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک1)O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Electrical Malfunction
P1197ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور1 بانک2)O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Electrical Malfunction
P1198ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور2 بانک1)O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Electrical Malfunction
P1199ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی گرمکن سنسور اکسیژن(سنسور2 بانک2)O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Electrical Malfunction
P1201ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره1Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1202ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره2Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1203ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره3Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1204ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره4Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1205ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره5Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1206ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره6Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1207ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره7Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1208ایراد الکتریکی در مدار الکتریکی انژکتور سیلندر شماره8Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1209اتصالی کوتاه یا ایراد درمداراتصال بدنه سوپاپ هوای ورودیIntake valves for cylinder shut-off Short circuit to ground
P1210اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ هوای ورودی با ولتاژتغذیهIntake valves for cylinder shut-off Short to B+
P1211قطع مدار الکتریکی سوپاپ هوای ورودیIntake valves for cylinder shut-off Open circuit
P1213اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره1 با ولتاژ تغذیهCyl.1-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1214اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره2 با ولتاژ تغذیهCyl.2-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1215اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره3 با ولتاژ تغذیهCyl.3-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1216اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره4 با ولتاژ تغذیهCyl.4-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1217اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره5 با ولتاژ تغذیهCyl.5-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1218اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره6 با ولتاژ تغذیهCyl.6-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1219اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره7 با ولتاژ تغذیهCyl.7-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1220اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره8 با ولتاژ تغذیهCyl.8-Fuel Inj.Circ. Short to B+
P1221اتصالی کوتاه یا ایراد درمداراتصال بدنه سوپاپ هوای خروجیCylinder shut-off exhaust valves Short circuit to ground
P1221ایرادات باز خوانی شده گیربکس اتوماتیکTransmission, Read off fault in transmission
P1222اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ هوای خروجی با ولتاژتغذیهCylinder shut-off exhaust valves Short to B+
P1223قطع مدار الکتریکی سوپاپ هوای خروجیCylinder shut-off exhaust valves Open circuit
P1225اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره1با بدنهCyl.1-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1225ایراد در شیر منیفولد متغییرVariable intake manifold switchover valve
P1226اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره2 با بدنهCyl.2-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1227اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره3 با بدنهCyl.3-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1228اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره3 با بدنهCyl.4-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1228تنظیم کننده سرعت خروجیOutput Speed Regulator
P1229اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره5 با بدنهCyl.5-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1230اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره6 با بدنهCyl.6-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1231اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره7 با بدنهCyl.7-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1232اتصال کوتاه مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره8 با بدنهCyl.8-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
P1234ایراد درمدار الکتریکی ECUیا ولتاژ تغذیه یا سیگنال سنسور یا سوییچ پدال یا دریچه گازThrottle/ Pedal position sensor B, Signal error/ signal variation, Voltage supply, Fault in circuit to control unit, ECU
P1235ایراد در سیگنال خروجی عملگرفلپ چرخشیRecirculated air flap actuator, output stage
P1236ایراد دربوبین مغناطیسی کلاچ کمپرسورMagnetic compressor clutch
P1237گیربکس، خطای خواندن کدخطای گیربکسTransmission, Read off fault in transmission
P1237قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 1Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1238قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 2Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1239قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 3Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1240قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 4Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1241قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 5Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1242قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 6Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1243قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 7Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1244قطع مدار الکتریکی انژکتورسیلندر شماره 8Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
P1245اتصال کوتاه مدار بدنه سنسوربالابر سوزنNeedle Lift Sensor Circ. Short to Ground
P1246ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی سنسوربالابر سوزنNeedle Lift Sensor Circ. Range/Performance
P1247اتصال کوتاه مدار بدنه سنسوربالابر سوزن با ولتاژ بدنهNeedle Lift Sensor Circ. Open/Short to B+
P1248انحراف در کنترل شروع پاشش انژکتورهاInjection Start Control Deviation
P1249ایراد در مدارسیگنال الکتریکی مصرف سوختFuel consumption signal Electrical Fault in Circuit
P1250سطح سوخت خیلی زیاد استFuel Level Too Low
P1251اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیربرقی انژکتوراولیه با ولتاژ تغذیهStart of Injection Solenoid Circ Short to B+
P1252اتصال کوتاه یا قطع مدار الکتریکی شیربرقی انژکتوراولیه با مدار بدنهStart of Injection Solenoid Circ Open/Short to Ground
P1253اتصال کوتاه مدارسیگنال الکتریکی مصرف سوخت با مدار بدنهFuel consumption signal Short to ground
P1254اتصال کوتاه مدارسیگنال الکتریکی مصرف سوخت با مدارولتاژتغذیهFuel consumption signal Short to B+
P1255اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور دمای آب موتور با مدار بدنهEngine Coolant Temp.Circ Short to Ground
P1256اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور دمای آب موتور با مدارولتاژتغذیهEngine Coolant Temp.Circ Open/Short to B+
P1257سوپاپ سیستم خنک کننده موتور باز میباشدEngine Coolant System Valve Open
P1258اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم خنک کننده با مدارولتاژتغذیهEngine Coolant System Valve Short to B+
P1259اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم خنک کننده با مداربدنهEngine Coolant System Valve Short to Ground
P1259سیگنال اشتباه از ایموبلایزر به کنترل یونیت موتورSignal error from immobiliser to engine control unit
P1260ثبت سرقت، سیستم ضد سرقت فعال شده استTheft recorded – immobiliser activated
P1280جریان بیش از حد کم مدار تزریق هوای انژکتورFuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Flow too Low
P1283ایراد درمدار تزریق هوای انژکتورFuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Electrical Malfunction
P1284قطع مدار تزریق هوای انژکتورFuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Open
P1285اتصال کوتاه مدار تزریق هوای انژکتور با مدار بدنهFuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Short to Ground
P1286اتصال کوتاه مدار تزریق هوای انژکتور با مدار ولتاژتغذیهFuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Short to B+
P1287سوپاپ کناری توربوشارژرباز استTurbocharger bypass valve open
P1288اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ کناری توربوشارژر با مدار تغذیه ولتاژTurbocharger bypass valve short to B+
P1289اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ کناری توربوشارژر با مدار بدنهTurbocharger bypass valve short to ground
P1296ایراد درسیستم خنک کننده موتورCooling system malfunction
P1297ایراد در اتصالات ولوله های فشار سوپاپ دریچه گازConnection turbocharger – throttle valve pressure hose
P1300دلیل تشخیص احتراق ناقص: سطح بسیار پایین سوختMisfire detected Reason: Fuel level too low
P1307خرابی سنسور گاز ,عملکرد غیر منطقیAcceleration Sensor Rationality
P1308سیگنال ضعیف سنسورگازAcceleration Sensor Signal Check Low
P1309سیگنال قوی سنسورگازAcceleration Sensor Signal Check High
P1319اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور ناک(ضربه) شماره1 با مداربدنهKnock Sensor 1 Circ. Short to Ground
P1320اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور ناک(ضربه) شماره2 با مداربدنهKnock Sensor 2 Circ. Short to Ground
P1321ولتاژ پایین مدار الکتریکی سنسور ضربه(ناک) شماره 3Knock Sensor 3 Circ. Low Input
P1322ولتاژ بالای مدار الکتریکی سنسور ضربه(ناک) شماره 3Knock Sensor 3 Circ. High Input
P1323ولتاژ پایین مدار الکتریکی سنسور ضربه(ناک) شماره 4Knock Sensor 4 Circ. Low Input
P1324ولتاژ بالای مدار الکتریکی سنسور ضربه(ناک) شماره 4Knock Sensor 4 Circ. High Input
P1325محدوده پایین سیگنال سنسور ناک(ضربه) سیلندر شماره1Cyl.1-Knock Contr. Limit Attained
P1326محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره2Cyl.2-Knock Contr. Limit Attained
P1327محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره3Cyl.3-Knock Contr. Limit Attained
P1328محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره4Cyl.4-Knock Contr. Limit Attained
P1329محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره5Cyl.5-Knock Contr. Limit Attained
P1330محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره6Cyl.6-Knock Contr. Limit Attained
P1331محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره7Cyl.7-Knock Contr. Limit Attained
P1332محدوده پایین کنترل ناک(ضربه) سیلندر شماره8Cyl.8-Knock Contr. Limit Attained
P1335پایش گشتاور موتور ، تجاوز از محدوده کنترلیEngine Torque Monitoring 2 Control Limint Exceeded
P1336پایش گشتاور موتور، عدم انتطباق در محدودهEngine Torque Monitoring Adaptation at limit
P1337اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورموقعیت میل سوپاپ با مدار بدنه(بانک1)Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Short to Ground
P1338اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورموقعیت میل سوپاپ با مدار تغذیه(بانک1)Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Open Circ./Short to B+
P1339اتصال مدار الکتریکی سنسور موقعیت میل سوپاپ وسنسور سرعت موتور با یکدیگرCrankshaft Pos./Engine Speed Sensor Cross Connected
P1340ناهماهنگ بودن سیگنال سنسورهای موقعیت میل لنگ ومیل سوپاپCrankshaft-/Camshaft Pos.Sens.Signals Out of Sequence
P1341اتصالی کوتاه مدار خروجی تغذیه کویل با مدار بدنه(مرحله1)Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to Ground
P1342اتصالی کوتاه مدار خروجی تغذیه کویل با مدار تغذیه(مرحله1)Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to B+
P1343اتصالی کوتاه مدار خروجی تغذیه کویل با مدار بدنه(مرحله2)Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to Ground
P1344اتصالی کوتاه مدار خروجی تغذیه کویل با مدار تغذیه(مرحله2)Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to B+
P1345اتصالی کوتاه مدار خروجی تغذیه کویل با مدار بدنه(مرحله3)Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to Ground
P1346اتصالی کوتاه مدار خروجی تغذیه کویل با مدار تغذیه(مرحله3)Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to B+
P1347ناهماهنگ بودن سیگنال سنسورهای موقعیت میل لنگ ومیل سوپاپ(بانک2)Bank2,Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence
P1348قطع مدار خروجی تغذیه کویل (مرحله1)Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit
P1349قطع مدار خروجی تغذیه کویل (مرحله2)Ignition Coil Power Output Stage 2 Open Circuit
P1350قطع مدار خروجی تغذیه کویل (مرحله3)Ignition Coil Power Output Stage 3 Open Circuit
P1354ایراد درمدار الکتریکی سنسورنمایش فاصله ونوسان پیستونModulation Piston Displ.Sensor Circ. Malfunction
P1355قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 1Cyl. 1, ignition circuit Open Circuit
P1356اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 1 با ولتاژتغذیهCyl. 1, ignition circuit Short to B+
P1357اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 1 با مدار بدنهCyl. 1, ignition circuit Short to ground
P1358قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 2Cyl. 2, ignition circuit Open Circuit
P1359اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 2 با ولتاژتغذیهCyl. 2, ignition circuit Short Circuit to B+
P1360اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 2 با مدار بدنهCyl. 2, ignition circuit Short Circuit to Ground
P1361قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 3Cyl. 3, ignition circuit Open Circuit
P1362اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 3 با ولتاژتغذیهCyl. 3, ignition circuit Short Circuit to B+
P1363اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 3 با مدار بدنهCyl. 3, ignition circuit Short Circuit to ground
P1364قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 4Cyl. 4 ignition circuit Open Circuit
P1365اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 4 با ولتاژتغذیهCyl. 4 ignition circuit Short circuit to B+
P1366اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 4 با مدار بدنهCyl. 4 ignition circuit Short circuit to ground
P1367قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 5Cyl. 5, ignition circuit Open Circuit
P1368اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 5 با ولتاژتغذیهCyl. 5, ignition circuit Short Circuit to B+
P1369اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 5 با مدار بدنهCyl. 5, ignition circuit short to ground
P1370قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 1Cyl. 6, ignition circuit Open Circuit
P1372اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 6 با مدار بدنهCyl. 6, ignition circuit short to ground
P1373قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 7Cyl. 7, ignition circuit Open Circuit
P1374اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 7 با ولتاژتغذیهCyl. 7, ignition circuit Short Circuit to B+
P1375اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 7 با مدار بدنهCyl. 7, ignition circuit short to ground
P1376قطع مدار الکتریکی کویل سیلندر 8Cyl. 8, ignition circuit Open Circuit
P1377اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 8 با ولتاژتغذیهCyl. 8, ignition circuit Short Circuit to B+
P1378اتصال کوتاه مدار الکتریکی کویل 8 با مدار بدنهCyl. 8, ignition circuit short to ground
P1386ایراد درمدول داخلی کنترل سنسور ضربه(ناک)Internal Control Module Knock Control Circ.Error
P1387ایراد درمدول داخلی کنترل سنسور ارتفاعInternal Contr. Module altitude sensor error
P1388ایراد درمدول داخلی کنترل دریچه گاز باسیمInternal Contr. Module drive by wire error
P1391اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور موقعیت میل سوپاپ با مدار بدنه(بانک2)Camshaft Pos.Sensor,Bank2 Short to Ground
P1392اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسور موقعیت میل سوپاپ با مدار ولتاژ تغذیه(بانک2)Camshaft Pos.Sensor,Bank2 Open Circ./Short to B+
P1393ایراد الکتریکی درولتاژخروجی تغذیه کویل(مرحله1)Ignition Coil Power Output Stage 1 Electrical Malfunction
P1394ایراد الکتریکی درولتاژخروجی تغذیه کویل(مرحله2)Ignition Coil Power Output Stage 2 Electrical Malfunction
P1395ایراد الکتریکی درولتاژخروجی تغذیه کویل(مرحله3)Ignition Coil Power Output Stage 3 Electrical Malfunction
P1396ایراد در تشخیص دندانه های سنسور سرعت موتورEngine Speed Sensor Missing Tooth
P1398اتصال کوتاه سیگنال سرعت موتور وشاخص نقطه مرگ بالا با مدار بدنهEngine RPM signal, TD Short to ground
P1399اتصال کوتاه سیگنال سرعت موتور وشاخص نقطه مرگ بالا با مدار ولتاژتغذیهEngine RPM signal, TD Short Circuit to B+
P1400سوئیچینگ شیر EGREGR switchover valve
P1400ایراد درمدار الکتریکی سوپاپ EGREGR Valve Circ Electrical Malfunction
P1401اتصال کوتاه مدارالکتریکی سوپاپ EGR با مدار بدنهEGR Valve Circ Short to Ground
P1402اتصال کوتاه مدارالکتریکی سوپاپ EGR با مدار ولتاژ تغذیهEGR Valve Circ Short to B+
P1403EGR، خرابی، خطای مکانیکی، اتصالی مدار، سیمکشی، کانکتورهاExhaust gas recirculation, Malfunction, Mechanical error, Short circuited, Wires/ connector
P1403انحراف در جریان EGREGR Flow Deviation
P1404تنظیم پایه ای جریان دود خروجی درست انجام نشده استEGR Flow Basic Setting not carried out
P1406ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسوردمای EGREGR Temp.Sensor Range/Performance
P1407افت ولتاژ سیگنال سنسوردمای EGREGR Temp.Sensor Signal too Low
P1408ولتاژزیاد سیگنال سنسوردمای EGREGR Temp.Sensor Signal too High
P1409ایراد در مدار الکتریکی سوپاپ تهویه باک بنزینTank Ventilation Valve Circ. Electrical Malfunction
P1410اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تهویه باک بنزین با مدار ولتاژ تغذیهTank Ventilation Valve Circ. Short to B+
P1411جریان بیش ار حد سیستم تزریق هوای ثانویه(بانک2)Sec.Air Inj.Sys.,Bank2 Flow too Flow
P1412ولتاژ خیلی پایین سیگنال سنسوراختلاف فشارسیستم EGREGR Different.Pressure Sensor Signal too Low
P1413ولتاژ خیلی بالای سیگنال سنسوراختلاف فشارسیستم EGREGR Different.Pressure Sensor Signal too High
P1414تشخیص نشتی هوا در سیستم تزریق هوای ثانوی(بانک2)Sec.Air Inj.Sys.,Bank2 Leak Detected
P1417ولتاژ پایین سیگنال مدار الکتریکی سنسور تعیین سطح سوختFuel Level Sensor Circ Signal too Low
P1418ولتاژزیاد سیگنال مدار الکتریکی سنسور تعیین سطح سوختFuel Level Sensor Circ Signal too High
P1420ایراد درمدار الکتریکی سوپاپ تزریق هوای ثانویSec.Air Inj.Valve Circ Electrical Malfunction
P1421اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تزریق هوای ثانویه با مدار بدنهSec.Air Inj.Valve Circ Short to Ground
P1422اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تزریق هوای ثانویه با مدار تغذیهSec.Air Inj.Sys.Contr.Valve Circ Short to B+
P1423جریان بیش ار حد پایین سیستم تزریق هوای ثانویه(بانک1)Sec.Air Inj.Sys.,Bank1 Flow too Low
P1424تشخیص نشتی هوا در سیستم تزریق هوای ثانوی(بانک1)Sec.Air Inj.Sys.,Bank1 Leak Detected
P1425اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تهویه باک بنزین با مداربدنهTank Vent.Valve Short to Ground
P1426سوپاپ تهویه باک باز شده استTank Vent.Valve Open
P1432سوپاپ تزریق هوای ثانوی باز شده استSec.Air Inj.Valve Open
P1433قطع مدار الکتریکی رله پمپ تزریق هوای ثانویSec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Open
P1434اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله پمپ تزریق هوای ثانوی مدار ولتاژ تغذیهSec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Short to B+
P1435اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله پمپ تزریق هوای ثانوی مدار بدنهSec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Short to ground
P1436ایراد در مدار الکتریکی رله پمپ تزریق هوای ثانویSec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Electrical Malfunction
P1439ایراد پتانسیومتر EGR در تنطیم پایه ایEGR Potentiometer Error in Basic Seting
P1440قطع مدار تغذیه سوپاپ EGREGR Valve Power Stage Open
P1441قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ EGR با بدنهEGR Valve Circ Open/Short to Ground
P1442ولتاژ بالای سیگنال سنسورتعیین موقعیت سوپاپ EGREGR Valve Position Sensor Signal too high
P1443ولتاژ پایین سیگنال سنسورتعیین موقعیت سوپاپ EGREGR Valve Position Sensor Signal too low
P1444ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسورتعیین موقعیت سوپاپ EGREGR Valve Position Sensor range/performance
P1445ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور دمای کاتالیست(سنسور2)Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Range/Performance
P1446اتصال کوتاه سیگنال سنسور دمای کاتالیست با مدار بدنهCatalyst Temp.Circ Short to Ground
P1447اتصال کوتاه سیگنال سنسور دمای کاتالیست با مدار تغذیه(سنسور2)Catalyst Temp.Circ Open/Short to B+
P1448اتصال کوتاه سیگنال سنسور دمای کاتالیست با مدار بدنه(سنسور2)Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Short to Ground
P1449اتصال کوتاه سیگنال سنسور دمای کاتالیست با مدار تغذیه(سنسور2)Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Open/Short to B+
P1450ایراد در مدار الکتریکی سنسور فشار بارومتریکBarometric pressure sensor circuit malfunction
P1450اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم تزریق هوای ثانوی با مدار تغذیهSec.Air Inj.Sys.Circ Short to B+
P1451ایراد در عملکرد سنسور فشار بارومتریکBarometric pressure sensor performance problem
P1451اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم تزریق هوای ثانوی با مدار بدنهSec.Air Inj.Sys.Circ Short to Ground
P1452قطع مدار الکتریکی سیستم تزریق هوای ثانویSec.Air Inj.Sys. Open Circ.
P1453قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورتعیین دمای گازهای اگزوز با مدار تغذیه(سنسور1)Exhaust gas temperature sensor 1 open/short to B+
P1454اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورتعیین دمای گازهای اگزوز با مدار بدنه(سنسور1)Exhaust gas temperature sensor short 1 to ground
P1455ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسورتعیین دمای گازهای اگزوز (سنسور1)Exhaust gas temperature sensor 1 range/performance
P1456محدودیت کنترل دمای گازهای خروجی اگزوز(بانک1)Exhaust gas temperature control bank 1 limit attained
P1457قطع یا اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورتعیین دمای گازهای اگزوز با مدار تغذیه(سنسور2)Exhaust gas temperature sensor 2 open/short to B+
P1458اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورتعیین دمای گازهای اگزوز با مدار بدنه(سنسور2)Exhaust gas temperature sensor 2 short to ground
P1459ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسورتعیین دمای گازهای اگزوز (سنسور2)Exhaust gas temperature sensor 2 range/performance
P1460محدودیت کنترل دمای گاز های خروجی اگزوز(بانک2)Exhaust gas temperature control bank 2 limit attained
P1461ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال کنترل دمای گازهای خروجی اگزوز(بانک1)Exhaust gas temperature control bank 1 Range/Performance
P1462ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال کنترل دمای گازهای خروجی اگزوز(بانک2)Exhaust gas temperature control bank 2 Range/Performance
P1465اتصال کوتاه مدار الکتریکی پمپ ثانوی با مدار تغذیهAdditive Pump Short Circuit to B+
P1466اتصال کوتاه مدار الکتریکی پمپ ثانوی با مدار بدنهAdditive Pump Open/Short to Ground
P1467اتصال کوتاه مدارالکتریکی شیر برقی کنیستربا مدار ولتاژ تغذیهEVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to B+
P1468اتصال کوتاه مدارالکتریکی شیر برقی کنیستربا مدار بدنهEVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to Ground
P1469قطع مدارالکتریکی شیر برقی کنیسترEVAP Canister Purge Solenoid Valve Open Circuit
P1470شیر تقویت فشار توربوشارژر، خرابی، خطای مکانیکی، اتصالی در مدار، سیم کشی، کانکتورBoost pressure valve, Malfunction, Mechanical error, Short circuited, Wires/ connector
P1470ایراد در مدار الکتریکی سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزینEVAP Emission Contr.LDP Circ Electrical Malfunction
P1471اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزین بامدار تغذیهEVAP Emission Contr.LDP Circ Short to B+
P1472اتصال کوتاه مدار الکتریکی سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزین بامدار بدنهEVAP Emission Contr.LDP Circ Short to Ground
P1473قطع مدار الکتریکی سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزینEVAP Emission Contr.LDP Circ Open Circ.
P1474ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی کنیسترEVAP Canister Purge Solenoid Valve electrical malfunction
P1475قطع مداریاایراد در مدار الکتریکی سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزینEVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Signal Circ.Open
P1476ایراد در مدار الکتریکی یا مکش نامناسب سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزینEVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Insufficient Vacuum
P1477ایراد در سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزینEVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction
P1478ایراد در لوله ها واتصالات سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزینEVAP Emission Contr.LDP Circ Clamped Tube Detected
P1480ایراد درمدار الکتریکی لامپ نشاندهنده عیب در داشبوردBulb circuit, Error, Bulb, Instrument cluster
P1481خطای موقت در مدار الکتریکی شمع گرمکنGlow plug, Circuit intermittent
P1482اتصالی در مدار تغذیه لامپ فلورسنتFluorescent tube power stage, Circuit intermittent
P1491فشار بالای گاز در سیستم تهویه مطبوعRefrigerant pressure in AC system too high
P1500ایراددر سیگنال الکتریکی استارترStarter signal circuit malfunction
P1500ایراد درمدار الکتریکی رله پمپ بنزینFuel Pump Relay Circ. Electrical Malfunction
P1501اتصالی کوتاه مدار الکتریکی رله پمپ بنزین بامدار بدنهFuel Pump Relay Circ. Short to Ground
P1502اتصالی کوتاه مدار الکتریکی رله پمپ بنزین بامدار تغذیهFuel Pump Relay Circ. Short to B+
P1502قطع مدارالکتریکی سنسورمغناطیسی چرخOpen Wire Magnetic Wheel Sensor Malfunction
P1503سیگنال بار آلترناتور، محدوده، عملکرد، سیگنال اشتباهLoad signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal
P1504تشخیص نشتی هوا درمسیر کناری منیفولد هوای ورودی موتورIntake Air Sys.Bypass Leak Detected
P1505افت ولتاژدر سیگنال تغذیه عملگردور آرام(سیم پیچ1)Idle Charge Actuator Signal Low (Coil 1)
P1506سیگنال موقعیت بسته دریچه گاز، سوئیچ باز نمیشود، اتصال به بدنهClosed Throttle Pos.Switch Does Not Open/Short to Ground
P1506ولتاژزیاد در سیگنال تغذیه عملگردور آرام(سیم پیچ1)Idle Charge Actuator Signal High (Coil 1)
P1507افت ولتاژدر سیگنال تغذیه عملگردور آرام(سیم پیچ2)Idle Charge Actuator Signal Low (Coil 2)
P1507تنظیم یا معرفی دور آرام در محدوده پایینIdle Sys.Learned Value Lower Limit Attained
P1508ولتاژزیاد در سیگنال تغذیه عملگردورآرام(سیم پیچ2)Idle Charge Actuator Signal High (Coil 2)
P1509ایراد الکتریکی در مدار کنترل هوای دورآرامIdle Air Control Circ. Electrical Malfunction
P1510اتصال کوتاه درحالت باز مدار الکتریکی عملگر کنترل دور آرام موتور با بدنهIdle Speed Control Actuator Opening Circuit Shorted
P1510ایراد درمنبع ولتاژپشتیبان ECMECM backup power source malfunction
P1510اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیر کنترل دور آرام با ولتاژ تغذیهIdle Air Control Circ. Short to B+
P1511ایراد در مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودیIntake Manifold Changeover Valve circuit electrical malfunction
P1512اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودی با ولتاژبدنهIntake Manifold Changeover Valve circuit Short to B+
P1513قطع مدار الکتریکی حالت باز عملگر کنترل دور آرام موتورIdle Speed Control Actuator Opening Circuit Open
P1513اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودی با ولتاژبدنه(سوپاپ2)Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Short to B+
P1514اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودی با مدار بدنه(سوپاپ2)Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Short to ground
P1515ایراد در سیگنال فرمان عملگر کنترل دور آرام موتور(سیم پیچ1)Idle Speed Actuator Command Signal Incorrect (Coil 1)
P1515اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودی با مدار بدنهIntake Manifold Changeover Valve circuit Short to Ground
P1516ایراد در سیگنال فرمان عملگر کنترل دور آرام موتور(سیم پیچ2)Idle Speed Actuator Command Signal Incorrect (Coil 2)
P1516قطع مدارالکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودیIntake Manifold Changeover Valve circuit Open
P1517ایراد در مدار الکتریکی رله اصلیMain Relay Circ. Electrical Malfunction
P1518اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله اصلی با ولتاژ تغذیهMain Relay Circ. Short to B+
P1519ایراد درمدار کنترل میل سوپاپ هوای ورودی(بانک1)Intake Camshaft Contr.,Bank1 Malfunction
P1520قطع مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودی(سوپاپ2)Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Open
P1520ایراد در مدار الکتریکی ترمینال FR ژنراتورGenerator FR Terminal Circuit Malfunction
P1521ایراد در مدار الکتریکی سوپاپ تغییرطول منیفولد هوای ورودی(سوپاپ2)Intake Manifold Changeover Valve2 circuit electrical malfunction
P1522ایراد درمدار کنترل میل سوپاپ هوای ورودی(بانک2)Intake Camshaft Contr.,Bank2 Malfunction
P1523ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور تشخیص تصادف کنترل یونیت ایربگCrash Signal from Airbag Control Unit range/performance
P1525ایراد درمدارالکتریکی شیر برقی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی(بانک1)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Electrical Malfunction
P1526اتصال کوتاه مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی با ولتاژ تغذیهIntake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Short to B+
P1527اتصال کوتاه مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی با مداربدنه(بانک1)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Short to Ground
P1528قطع مدارالکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی(بانک1)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Open
P1529اتصال کوتاه مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی با ولتاژتغذیهCamshaft Control Circuit Short to B+
P1530اتصال کوتاه مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی با مدار بدنهCamshaft Control Circuit Short to ground
P1531قطع مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودیCamshaft Control Circuit open
P1533ایراد درمدارالکتریکی شیر برقی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی(بانک2)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Electrical Malfunction
P1534اتصال کوتاه مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی با ولتاژ تغذیه(بانک2)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Short to B+
P1535اتصال کوتاه مدارالکتریکی کنترل میل سوپاپ هوای ورودی با مداربدنه(بانک2)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Short to Ground
P1536قطع مدارالکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی(بانک2)Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Open
P1537ایراد درشیر برقی خاموش کن موتورEngine Shutoff Solenoid Malfunction
P1538قطع یا اتصالی مدار الکتریکی شیر برقی خاموش کن موتور با مدار بدنهEngine Shutoff Solenoid Open/Short to Ground
P1539سیگنال نامناسب سوییچ سوپاپ دریچه خلاء کلاچClutch Vacuum Vent Valve Switch Incorrect signal
P1540ولتاژبالای سیگنال خروجی سنسورسرعت خودروVehicle Speed Sensor High Input
P1541قطع مدار الکتریکی رله پمپFuel Pump Relay Circ Open
P1542سنسور مقدار پدالPedal value sensor
P1542ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال تحریک پتانسیومتر دریچه گازThrottle Actuation Potentiometer Range/Performance
P1543افت ولتاژ سیگنال تحریک پتانسیومتر دریچه گازThrottle Actuation Potentiometer Signal too Low
P1544ولتاژبالای سیگنال تحریک پتانسیومتر دریچه گازThrottle Actuation Potentiometer Signal too High
P1545ایراد درکنترل پتانسیومتر دریچه گازThrottle Pos.Contr Malfunction
P1546اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ کنترل فشاربوستربا ولتاژ تغذیهBoost Pressure Contr.Valve Short to B+
P1547اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ کنترل فشاربوستربا مدار بدنهBoost Pressure Contr.Valve Short to Ground
P1548قطع مدار سوپاپ کنترل فشار بوسترBoost Pressure Contr.Valve Open
P1549شیر تقویت فشار توربوشارژر، اتصالی به بدنهBoost Pressure Contr.Valve Short to Ground
P1550انحراف در میزان فشار تغذیهCharge Pressure Deviation
P1551اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورفشار بارومتریک با ولتاژتغذیهBarometric Pressure Sensor Circ. Short to B+
P1552اتصال کوتاه مدار الکتریکی سنسورفشار بارومتریک با مدار بدنهBarometric Pressure Sensor Circ. Open/Short to Ground
P1552اتصال کوتاه مدارحالت بسته عملگر کنترل دور آرام موتورIdle Speed Control Actuator Closing Circuit Shorted
P1553قطع مدارحالت بسته عملگر کنترل دور آرام موتورIdle Speed Control Actuator Closing Circuit Open
P1553دامنه سیگنال نامناسب سنسورفشار منیفولد وبارومتریکBarometric/manifold pressure signal ratio out of range
P1554شرایط تنظیم اولیه موقعیت دریچه گاز،کنترل دور آرام مهیا نیستIdle Speed Contr.Throttle Pos. Basic Setting Conditions not met
P1555فشارشارژ بالاتر از حد تعریف شدهCharge Pressure Upper Limit exceeded
P1556انحراف منفی مدارکنترل فشارشارژCharge Pressure Contr. Negative Deviation
P1557انحراف مثبت مدارکنترل فشارشارژCharge Pressure Contr. Positive Deviation
P1558ایراد الکتریکی در مدارعملگردریچه گازThrottle Actuator Electrical Malfunction
P1559ایراد درتطبیق موقعیت دریچه گاز و کنترل دور آرامIdle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation Malfunction
P1560دور موتور ماکزیمم بیش از حدمجازMaximum Engine Speed Exceeded
P1561انحراف در تنظیم تعدادQuantity Adjuster Deviation
P1562تنظیم تعداد بالاتر از حد تعریف شدهQuantity Adjuster Upper Limit Attained
P1563تنظیم تعداد پایین تر از حد تعریف شدهQuantity Adjuster Lower Limit Attained
P1564ولتاژپایین سنسورتعیین موقعیت دریچه گازمدار کنترل دور آرام در فرایند تطبیقIdle Speed Contr.Throttle Pos. Low Voltage During Adaptation
P1565عدم تنظیم حد پایین سنسور تعیین موقعیت دریچه گاز مدار کنترل دور آرامIdle Speed Control Throttle Position lower limit not attained
P1566ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال تعیین بار کمپرسور سیستم تهویه مطبوعLoad signal from A/C compressor range/performance
P1567قطع سیگنال تعیین بار کمپرسور سیستم تهویه مطبوعLoad signal from A/C compressor no signal
P1568ایراد مکانیکی در موقعیت دریچه گاز مدار کنترل دور آرام موتورIdle Speed Contr.Throttle Pos. mechanical Malfunction
P1569سیگنال نامناسب سوییچ کروز کنترلCruise Control switch Incorrect signal
P1570اتصالی در مدول سیستم ضد سرقتIntermittant No-Start Immobiliser Module
P1571اتصالی کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت چپ, با ولتاژ تغذیهLeft Eng. Mount Solenoid Valve Short to B+
P1572اتصالی کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت چپ, با مدار بدنهLeft Eng. Mount Solenoid Valve Short to ground
P1573قطع مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت چپLeft Eng. Mount Solenoid Valve Open circuit
P1574ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت چپLeft Eng. Mount Solenoid Valve Electrical fault in circuit
P1575اتصالی کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت راست, با ولتاژ تغذیهRight Eng. Mount Solenoid Valve Short to B+
P1576اتصالی کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت راست, با مدار بدنهRight Eng. Mount Solenoid Valve Short to ground
P1577قطع مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت راستRight Eng. Mount Solenoid Valve Open circuit
P1578ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور سمت راستRight Eng. Mount Solenoid Valve Electrical fault in circuit
P1579عدم فعال شدن تطبیق موقعیت دریچه گاز درمدار کنترل دور آرام موتورIdle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation not started
P1580ایراد درعملگر دریچه گاز(شماره2)Throttle Actuator B1 Malfunction
P1580عملگر شیر دریچه گاز، کابل، عملگر، یونیت کنترلThrottle valve actuator, Cable, Actuator, Control module
P1581عدم انجام تنظیم پایه ای موقعیت دریچه گاز درمدار کنترل دور آرام موتورIdle Speed Contr.Throttle Pos. Basic Setting Not Carried Out
P1582تطبیق دور آرام درکمترین حدIdle Adaptation at Limit
P1583اتصال کوتاه در مدار الکتریکی شیر تثبیت سیستم انتقال قدرت با ولتاژ تغذیهTransmission mount valves Short to B+
P1584اتصال کوتاه در مدار الکتریکی شیر تثبیت سیستم انتقال قدرت با مداربدنهTransmission mount valves Short to ground
P1585قطع مدار الکتریکی شیر تثبیت سیستم انتقال قدرتTransmission mount valves Open circuit
P1586نامناسب بودن سیگنال کد سوییچ سیستم انتقال قدرتTransaxle Range Switch Encoding Signal Not Rational
P1586اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور با ولتاژتغذیهEngine mount solenoid valves Short to B+
P1587اتصال کوتاه مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتور با مدار بدنهEngine mount solenoid valves Short to ground
P1588قطع مدار الکتریکی شیر برقی تثبیت موتورEngine mount solenoid valves Open circuit
P1600ایراد درارتباط سریال های کنترل یونیت موتور وگیربکسSerial communication problem between ECM and TCM
P1602ایراد درارتباط سریال(کد) گیربکس اتوماتیکSerial Communication Problem With TCU (time-out)
P1603سیگنال BUS درشبکهCAN قطع شده است.CAN Communication BUS OFF
P1603ایراد در مدول کنترل داخلیInternal Control Module Malfunction
P1604ایراد در مدول محرک کنترل داخلیInternal Control Module Driver Error
P1605ایراد در سنسورشتاب-(سیگنال تشخیص ناهمواریهای جاده بوسیله مقایسه سرعت چرخها)Acceleration Sensor Malfunction
P1605ایراد در مدار الکتریکی سنسور شتاب یا ناهمواریهای جادهRough Road/Acceleration Sensor Electrical Malfunction
P1606نامناسب بودن سیگنال سنسور شتابAcceleration Sensor Not Rational
P1607ایراد سیگنال سنسور سرعت خودرو از صفحه نشاندهنده داشبوردVehicle speed signal Error message from instrument cluster
P1608ایراد سیگنال زاویه فرمان ازسنسورتشخیص زاویه فرمانSteering angle signal Error message from steering angle sensor
P1609فعال شدن اتمام تصادفCrash shut-down activated
P1610ایراد در مدار الکتریکی رله,سیم کشی,کانکتورSystem relay, Fault in circuit, Wires/ connector, Relay
P1611تشخیص سیگنال ضعیف توسط لامپ نشاندهنده عیبMalfunction Indicator Lamp (MIL) Request Signal Low
P1612کد نامناسب مودول کنترل الکترونیکیElectronic Control Module Incorrect Coding
P1613تشخیص سیگنال ولتاژ بالا توسط لامپ نشاندهنده عیبMalfunction Indicator Lamp (MIL) Request Signal High
P1614مدار احضار چراغ هشدارMIL/ محدوده کنترل یونیت گیربکس/عملکردMIL Call-up Circ./Transm.Contr.Module Range/Performance
P1614ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مودول تصحیح سوخت,ECUمعیوبFuel trim, Defective ECU, ECU
P1615ولتاژ واحد کنترل بسیار کم/زیاد است، ولتاژ تغذیه، ECUControl module, Voltage too high/ low, Voltage supply, ECU
P1615ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور دمای روغن موتورEngine Oil Temperature Sensor Circuit range/performance
P1616اتصال کوتاه مدار الکتریکی نشاندهنده گرمکن شمع موتور با ولتاژ تغذیهGlow Plug/Heater Indicator Circ. Short to B+
P1617ایراد در برنامه ریزی مودول کنترلControl module, Programming fault
P1617اتصال کوتاه مدار الکتریکی نشاندهنده گرمکن شمع موتور با مدار بدنهGlow Plug/Heater Indicator Circ. Open/Short to Ground
P1618اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله گرمکن شمع موتور با ولتاژ تغذیهGlow Plug/Heater Relay Circ. Short to B+
P1619قطع مداریا اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله گرمکن شمع موتور با مدار بدنهGlow Plug/Heater Relay Circ. Open/Short to Ground
P1620کد ECU ثبت نشده استECU code not registered
P1620قطع یا اتصال کوتاه سیگنال سنسور دمای مایع خنک کننده موتور با ولتاژ تغذیهEngine coolant temperature signal open/short to B+
P1621قطع یا اتصال کوتاه سیگنال سنسور دمای مایع خنک کننده موتور با مدار بدنهEngine coolant temperature signal short to ground
P1621کد ECU از کنترل یونیت ایموبلایزر ارسال نشده استNo ECU code transmitted from Immobilizer Control Module
P1622شیر قطع کن سوخت، خرابی در مدارFuel shutoff valve, Fault in circuit
P1622ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور دمای مایع خنک کننده موتورEngine coolant temperature signal range/performance
P1622خطا در ECMFault in ECM
P1623کد ECU انطباق نداردECU code not matched
P1623عدم برقراری ارتباط داده BUS در سیستم انتقال قدرت)کد ECU موتور تطبیق داده نشده است)Data Bus Powertrain No Communication
P1624درخواست سیگنال چراغ MIL، فعالMIL Request Sign.active
P1624افت ولتاژ و ایراد درمدار الکتریکی رله فن سیستم خنک کننده موتورCooling Fan Relay Circuit Malfunction (Low)
P1625ایراد ” دریافت نامناسب Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل گیربکس”Data-Bus Powertrain Unplausible Message from Transm.Contr.
P1625ولتاژ بالا و ایراد درمدار الکتریکی رله فن سیستم خنک کننده موتورCooling Fan Relay Circuit Malfunction (High)
P1626ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل گیربکس”Data-Bus Powertrain Missing Message from Transm.Contr.
P1627ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل پمپ سیستم سوخت رسانی”Data-Bus Powertrain missing message from fuel injection pump
P1628ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل سنسور فرمان”Data-Bus Powertrain missing message from steering sensor
P1629ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل فاصله خودرو”Data-Bus Powertrain missing message from distance control
P1630افت ولتاژسیگنال سنسورتعیین موقعیت پدال گاز(سنسور1)Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 Signal too Low
P1631ولتاژ بالای سیگنال سنسورتعیین موقعیت پدال گاز(سنسور1)Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 Signal too High
P1632ایراد در رله تغذیه سنسورتعیین موقعیت پدال گاز(سنسور1)Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 Power Supply Malfunction
P1633افت ولتاژسیگنال سنسورتعیین موقعیت پدال گاز(سنسور2)Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 Signal too Low
P1634ولتاژ بالای سیگنال سنسورتعیین موقعیت پدال گاز(سنسور2)Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 Signal too High
P1635ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل سیستم تهویه مطبوع”Data Bus Powertrain missing message f.air condition control
P1636ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل ایربگ”Data Bus Powertrain missing message from Airbag control
P1637ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل یونیت مرکزی”Data Bus Powertrain missing message f.central electr.control
P1638ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل کلاچ”Data Bus Powertrain missing message from clutch control
P1639ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور تعیین موقعیت پدال دریچه گاز(سنسور2+1)Accelera.Pedal Pos.Sensor 1+2 Range/Performance
P1640ایراد در مودول کنترل داخلی EEPROMInternal Contr.Module (EEPROM) Error
P1641لطفا حافظه کد های خطای ECU سیستم تهویه مطبوع را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of Air Condition ECU
P1642لطفا حافظه کد های خطای ECU ایربگ را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of Airbag ECU
P1643لطفا حافظه کد های خطای ECU سیستم کنترل یونیت مرکزی را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of central electric ECU
P1644لطفا حافظه کد های خطای ECU سیستم کلاچ را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of clutch ECU
P1645ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل چرخهای محرک خودرو”Data Bus Powertrain missing message f.all wheel drive contr.
P1646لطفا حافظه کد های خطای ECU سیستم چهار چرخ محرک را کنترل نماییدPlease Check DTC Memory of all wheel drive ECU
P1647لطفا کد های ECU موتور را در Data Bus سیستم انتقال قدرت کنترل نمایید.Please check coding of ECUs in Data Bus Powertrain
P1648ایراد در Data Busسیستم انتقال قدرتData Bus Powertrain Malfunction
P1649ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل ABS”Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module
P1650ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل پنل ECU”Data Bus Powertrain Missing message fr.instrument panel ECU
P1651عدم وجود پیغام Data Busسیستم انتقال قدرتData Bus Powertrain Missing messages
P1652لطفا حافظه کد های خطای ECU گیربکس را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of transmission ECU
P1653لطفا حافظه کد های خطای مودول ABS را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of ABS Control Module
P1654لطفا حافظه کد های خطای ECU کنترل پنل را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of control panel ECU
P1655لطفا حافظه کد های خطای مودول کنترل ADR را کنترل نماییدPlease check DTC Memory of ADR Control Module
P1656اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله کلاچ کمپرسور با مدار بدنهA/C clutch relay circuit short to ground
P1657اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله کلاچ کمپرسور با ولتاژتغذیهA/C clutch relay circuit short to B+
P1658ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل ADR”Data Bus Powertrain Incorrect signal from ADR Control Module
P1661ولتاژ انژکتور/انژکتورها بسیار کم/زیاد است، سیم کشی،کانکتور، نازل، ECUInjector/ Injectors, Voltage too high/ low, Wires/ connector, Nozzles, ECU
P1663ایراد در رگلاتورفشار سوخت(ایراد مکانیکی,مدار الکتریکی یاکانکتور ها)Fuel pressure regulator, Malfunction, Wires/ connector, Mechanical error
P1665ایراد درتغذیه مودول کنترل موتور(شماره1)Engine Control Module Power Stage Group A Malfunction
P1666ايراد در سيستم انتقال سوخت ECUFuel delivery, Malfunction, ECU
P1670ایراد درتغذیه مودول کنترل موتور(شماره2)Power Stage Group B Malfunction Engine Control Module
P1676ايراد درمدار الكتريكي دريچه گاز برقيDrive by Wire-MIL Circ. Electrical Malfunction
P1677اتصال کوتاه مدار الکتریکی دریچه گاز برقی با ولتاژ تغذیهDrive by Wire-MIL Circ. Short to B+
P1678اتصال کوتاه مدار الکتریکی دریچه گاز برقی با مداربدنهDrive by Wire-MIL Circ. Short to Ground
P1679قطع مدار الکتریکی دریچه گازبرقیDrive by Wire-MIL Circ. Open
P1680تشخیص ایراد در سیستم گاز(حالت اضطراری فعال شده است)Emergency operation active. Initialization of E-Gas faulty
P1681عدم اتمام برنامه ریزی کنترل یونیتContr.Unit Programming, Programming not Finished
P1684خطا در برنامه ارتباط کنترل یونیتContr.Unit Programming Communication Error
P1686خطا برنامه ریزی کنترل یونیتContr.Unit Error Programming Error
P1690ايراد خرابي چراغ نشاندهنده عیبMalfunction Indication Light Malfunction
P1690SMARTRA ایراد در سيستم ضد سرقتSmartra error Immobilizer Malfunction
P1691عیب قطعي در مدارالکتریکی چراغ نشاندهندهMalfunction Indication Light Open
P1691خطا آنتن در خرابي سيستم ضد سرقتAntenna error Immibilizer Malfunction
P1692اتصال کوتاه مدار الکتریکی چراغ نشاندهنده عیب با مدار بدنهMalfunction Indication Light Short to Ground
P1693اتصال کوتاه مدار الکتریکی چراغ نشاندهنده عیب با ولتاژتغذیهMalfunction Indication Light Short to B+
P1693خطا ترنسپوندردر خرابی سيستم ضد سرقتTransponder error Immobilizer Mlafunction
P1694عیب با مدار بدنه قطعي یا اتصال کوتاه در مدارالکتریکی چراغ نشاندهندهMalfunction Indication Light Open/Short to Ground
P1694خطا سیگنال ECM درخرابی سيستم ضد سرقتECM signal error Immobilizer Malfunction
P1695خطا EEPROM درخرابی سيستم ضد سرقتEEPROM error Immobilizer Malfunction
P1696خطا ناهماهنگی در خرابی سیستم ضد سرقتMismatch/Overtrial error Immobilizer Malfunction
P1698قطع مدار الکتریکی سیستم تهویه مطبوعA/C, Circuit open
P1700ایراد در سیگنال ورودی سنسور موقعیت دریچه گازThrottle Position Signal lnput Malfunction
P1702حافظه کنترل مودول داخلی برخی خطا ها را کنترل نموده استInternal Control Module Memory Check Some Error
P1703ایراد درسنسور تعیین موقعیت دریچه گازTHROTTLE POSITION SENSOR
P1704ایراد در مدار الکتریکی سوییچ Kick Downگیربکس اتوماتیکKick Down Switch Malfunction
P1705نمایش نسبت دنده تطبیقی درمحدوده پایپن تر ازحد مجازGear/Ratio Monitoring Adaptation limit reached
P1705ایراد در سیگنال ورودی دمای مایع خنگ کننده موتورEngine coolant temp. signal input malfunction
P1709ایراد در مدار الکتریکی سروو Kick Downگیربکس اتوماتیکKick Down Servo Switch
P1711ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور چرخ(شماره1)Wheel Speed Signal 1 Range/Performance
P1716ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور چرخ(شماره2)Wheel Speed Signal 2 Range/Performance
P1717ایراد در سیگنال مدار الکتریکی (دسته دنده درموقعیت D )گیربکس اتوماتیکAT D-range signal circuit malfunction
P1721ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور چرخ(شماره3)Wheel Speed Signal 3 Range/Performance
P1723قطع مداریا اتصال کوتاه رله کنترل گیربکس اتوماتیک با مدار بدنهA/T Contrlol relay Short to ground. Open
P1723قطع مدار الکتریکیStarter Interlock Circ. Open
P1724مدار قفل داخلی استارت به بدنه اتصال کوتاه شده استStarter Interlock Circ. Short to Ground
P1726ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور چرخ(شماره4)Wheel Speed Signal 4 Range/Performance
P1728ايراد درعملكرد يا دامنه سيگنالهاي مختلف سنسور چرخDifferent Wheel Speed Signals Range/Performance
P1729اتصال كوتاه مدارالكتريكي” سيستم روشن كردن خودرو از راه دور(ريموت كنترل)” با مدار بدنهStarter Interlock Circ. Short to B+
P1730ايراد در سيگنال الكتريكي بارموتورEngine torque signal circuit malfunction
P1733اتصال كوتاه مدار الكتريكي سوئيج حالت بالا مد تيپ ترونيك، با مدار بدنهTiptronic Switch Down Circ. Short to Ground
P1739اتصال كوتاه مدار الكتريكي سوئيج حالت پايين مد تيپ ترونيك، با مدار بدنهTiptronic Switch up Circ. Short to Ground
P1740ايراد در كنترل دماي كلاچClutch temperature control
P1741تطبيق فشار كلاچ در محدوده پايينClutch pressure adaptation at limit
P1742تطبيق گشتناور كلاچ درمحدوده پايينClutch torque adaptation at limit
P1743ولتاژ بالاي سيگنال كنترل لغزش كلاچClutch slip control signal too high
P1744اتصال كوتاه مدار الكتريكي” تشخيص سوئيچ تيپ ترونيك” با مدار بدنهTiptronic Switch Recognition Circ. Short to Ground
P1745اتصال كوتاه مدار الكتريكي رله كنترل يونيت گيربكس، با مدار تغذيهTransm.Contr.Unit Relay Short to B+
P1746ايراد در مدار الكتريكي رله كنترل يونيتTransm.Contr.Unit Relay Malfunction
P1747اتصال كوتاه مدار الكتريكي رله كنترل يونيت گيربكس، با مداربدنهTransm.Contr.Unit Relay Open/Short to Ground
P1747واحد انتخاب کننده دنده الکترونیکی: اشکال داخلی CAN با واحد کنترل صفحه کیلومترA1Electronic Gear Selector Module: Defective Interaction of CAN with control unit A1(instrument cluster)
P1748ايراد در سيستم خود كنترل گيربكسTransm.Contr.Unit Self-Check
P1749كد اشتباه كنترل يونيت گيربكسTransm.Contr.Unit Incorrect Coded
P1750واحد انتخاب کننده دنده الکترونیکی : ولتاژ دغذیه واحد کنترل بسیار پایین استElectronic Gear Selector Module: Very low control unit supply voltage
P1750افت ولتاژ در مدار تغذيه ولتاژPower Supply Voltage Low Voltage
P1751ولتاژ بالا در مدار تغذيه ولتاژPower Supply Voltage High Voltage
P1752ايراد درمدار تغذيهPower Supply Malfunction
P1760خرابی قفل کن اهرم تعویض دندهShift Lock Malfunction
P1761قفل کن اهرم تعویض دنده به بدنه اتصال کوتاه شده استShift Lock Short to Ground
P1762قفل کن اهرم تعویض دنده به برق + اتصال کوتاه شده استShift Lock Short to B+
P1763قفل کن اهرم تعویض دنده قطعی داردShift Lock Open
P1764ايراد در كنترل دماي گيربكسTransmission temperature control
P1765تطبيق فشار هيدروليك سنسور در كمترين مقدار(سنسور2)Hydraulic Pressure Sensor 2 adaptation at limit
P1766سیگنال زاویه دریچه گاز در حالت OFF گیرکرده استThrottle Angle Signal Stuck Off
P1767سیگنال زاویه دریچه گاز در حالت ON گیر کرده استThrottle Angle Signal Stuck On
P1768ولتاژ بالاي سنسور فشار هيدروليك(سنسور2)Hydraulic Pressure Sensor 2 Too High
P1769ولتاژپايين سنسور فشار هيدروليك(سنسور2)Hydraulic Pressure Sensor 2 Too Low
P1770ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال بارLoad Signal Range/Performance
P1771سیگنال بار در حالت OFF گیر کرده استLoad Signal Stuck Off
P1772سیگنال بار در حالت ON گیرکرده استLoad Signal Stuck On
P1773ولتاژ بالاي سنسور فشار هيدروليك(سنسور1)Hydraulic Pressure Sensor 1 Too High
P1774ولتاژپايين سنسور فشار هيدروليك(سنسور1)Hydraulic Pressure Sensor 1 Too Low
P1775تطبيق سنسور فشار هيدروليك در كمترين مقدار(سنسور1)Hydraulic Pressure Sensor 1 adaptation at limit
P1776ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسورفشار هيدروليك(سنسور1)Hydraulic Pressure Sensor 1 range/performance
P1777ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسورفشار هيدروليك(سنسور2)Hydraulic Pressure Sensor 2 range/performance
P1778ايراد در مدار الكتريكي شير برقي EV7Solenoid EV7 Electrical Malfunction
P1781قطع يا اتصال كوتاه” مدار الكتريكي كاهش گشتاور موتور” با بدنهEngine Torque Reduction Open/Short to Ground
P1782اتصال كوتاه” مدار الكتريكي كاهش گشتاور موتور” باولتاژ تغذيهEngine Torque Reduction Short to B+
P1784قطع يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي اهرم تغيير دنده با بدنهShift up/down Wire Open/Short to Ground
P1785اتصال كوتاه مدار الكتريكي اهرم تغيير دنده باولتاژ تغذيهShift up/down Wire Short to B+
P1786قطع مدار الكتريكي چراغ دنده عقبReversing Light Circ. Open
P1787اتصال كوتاه مدار الكتريكي چراغ دنده عقب با بدنهReversing Light Circ. Short to Ground
P1788اتصال كوتاه مدار الكتريكي چراغ دنده عقب با ولتاژ تغذيهReversing Light Circ. Short to B+
P1789پيغام خطاي “مدار الكتريكي تغيير وتصحيح دور آرام” از ECU موتورIdle Speed Intervention Circ. Error Message from Engine Contr.
P1790قطع مدار الكتريكي نمايش وضعيت گيربكسTransmission Range Display Circ. Open
P1791اتصال كوتاه مدار الكتريكي نمايش وضعيت گيربكس با بدنهTransmission Range Display Circ. Short to Ground
P1792اتصال كوتاه مدار الكتريكي نمايش وضعيت گيربكس با ولتاژ بدنهTransmission Range Display Circ. Short to B+
P1793قطع سيگنال خروجي سنسورسرعت خودرو(سنسور2)Output Speed Sensor 2 Circ. No Signal
P1795قطع مدار الكتريكي سيگنال سرعت خودروVehicle Speed Signal Circ. Open
P1796اتصال كوتاه مدار الكتريكي سيگنال سنسور سرعت خودرو با بدنهVehicle Speed Signal Circ. Short to Ground
P1797اتصال كوتاه مدار الكتريكي سيگنال سنسور سرعت خودرو با ولتاژ تغذيهVehicle Speed Signal Circ. Short to B+
P1798ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور سرعت خودرو(سنسور2)Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance
P1799دور موتور بالا در مدار الكتريكي خروجي سنسور سرعت(سنسور2)Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
P1813ايراد در مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار(شيربرقي شماره1)Pressure Contr.Solenoid 1 Electrical
P1814قطع يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با مدار بدنه(شير برقي شماره 1)Pressure Contr.Solenoid 1 Open/Short to Ground
P1815اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با ولتاژ تغذيه(شير برقي شماره 1)Pressure Contr.Solenoid 1 Short to B+
P1818ايراد در مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار(شيربرقي شماره2)Pressure Contr.Solenoid 2 Electrical
P1819قطع يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با مدار بدنه(شير برقي شماره 2)Pressure Contr.Solenoid 2 Open/Short to Ground
P1820اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با ولتاژ تغذيه(شير برقي شماره 2)Pressure Contr.Solenoid 2 Short to B+
P1823ايراد در مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار(شيربرقي شماره3)Pressure Contr.Solenoid 3 Electrical
P1824قطع يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با مدار بدنه(شير برقي شماره 3)Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground
P1825اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با ولتاژ تغذيه(شير برقي شماره 3)Pressure Contr.Solenoid 3 Short to B+
P1828ايراد در مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار(شيربرقي شماره4)Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical
P1829قطع يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با مدار بدنه(شير برقي شماره 4)Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground
P1830اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با ولتاژ تغذيه(شير برقي شماره 4)Pressure Contr.Solenoid 4 Short to B+
P1832اتصالي كوتاه در مدار الكتريكي مدول انتخاب دنده الكترونيكيElectronic Gear Selector Module: SHORT in circuit N15/5 output stage
P1834قطع يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با مدار بدنه(شير برقي شماره 5)Pressure Contr.Solenoid 5 Open/Short to Ground
P1835اتصال كوتاه مدار الكتريكي شير برقي كنترل فشار با ولتاژ تغذيه(شير برقي شماره 5)Pressure Contr.Solenoid 5 Short to B+
P1841عدم تشخيص وشناسايي نسخه وورژن مدول كنترل موتور يا گيربكسEngine/Transmission Control Modules Versions do not match
P1842لطفا حافظه تشخيص عيب” ECU پنل داشبورد” را كنترل نماييد.Please check DTC Memory of instrument panel ECU
P1843لطفا حافظه تشخيص عيب” ECU مدول كنترل ADR” را كنترل نماييد.Please check DTC Memory of ADR Control Module
P1844لطفا حافظه تشخيص عيب” ECU كنترل الكترونيكي مركزي” را كنترل نماييد.Please check DTC Memory of central electric control ECU
P1847لطفا حافظه تشخيص عيب” ECU سيستم ترمز” را كنترل نماييد.Please check DTC Memory of brake system ECU
P1848لطفا حافظه تشخيص عيب” ECU موتور” را كنترل نماييد.Please check DTC Memory of engine ECU
P1849لطفا حافظه تشخيص عيب” ECU گيربكس” را كنترل نماييد.Please check DTC Memory of transmission ECU
P1850ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل موتور”Data-Bus Powertrain Missing Message from Engine Contr.
P1851ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل ترمز”Data-Bus Powertrain Missing Message from Brake Contr.
P1852ایراد “پيام غير قابل قبول Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل موتور”Data-Bus Powertrain Unplausible Message from Engine Contr.
P1853ایراد “پيام غير قابل قبول Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل ترمز”Data-Bus Powertrain Unplausible Message from Brake Contr.
P1854ايراد سخت افزاري Data-Bus سيستم انتقال قدرتData-Bus Powertrain Hardware Defective
P1855ايراد نرم افزاري Data-Bus سيستم انتقال قدرتData-Bus Powertrain Software version Contr.
P1856دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “ايراد درمدار الكتريكي سنسور موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسورA)”Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. Error Message from Engine Contr.
P1857دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “ايراد در سيگنال بار موتور”Load Signal Error Message from Engine Contr.
P1858دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “سيگنال ورودي سنسور سرعت موتور”Engine Speed Input Circ. Error Message from Engine Contr.
P1859دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “ايراد درمدار الكتريكي سوئيچ ترمز”Brake Switch Circ. Error Message from Engine Contr.
P1860دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “ايراد درمدار الكتريكي سوئيچ Kick Down “Kick Down Switch Error Message from Engine Contr.
P1861دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “ايراد درمدار الكتريكي سنسور موقعيت دريچه گاز”Throttle Position (TP) sensor Error Message from ECM
P1862دريافت پيغام خطاء ازمودول كنترل موتور “ايراد درمدار الكتريكي سنسور موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسورA)”Data Bus Powertrain Missing message from instr. panel ECU
P1863ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازسنسور زاويه فرمان”Data Bus Powertrain Missing Message from St. Angle Sensor
P1864ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت ازمودول کنترل ADR”Data Bus Powertrain Missing message from ADR control module
P1865ایراد “عدم دریافت Data Bus سیستم انتقال قدرت كنترل الكترونيك مركزي”Data Bus Powertrain Missing message from central electronics
P1866ايراد Data-Bus سيستم انتقال قدرتData Bus Powertrain Missing messages
P1895ايراد در مدارالكتريكي كاهش گشتاور ازگيربكس به موتورTCM to ECM torque reduction circuit malfunction
P1910ايراد در مودول انتخاب دنده الكترونيكي”ولتاژ بيش از حد كنترل يونيت”Electronic Gear Selector Module: Control Unit over voltage
P1912ايراد در مودول انتخاب دنده الكترونيكي”ولتاژضعيف دكمه لمسي”Electronic Gear Selector Module: Weak touch push button voltage
P1912قطع مدار يا اتصال كوتاه مدار الكتريكي”سنسور فشارنيروي ترمزي بوستر”با ولتاژ تغذيهPressure sensor brake force booster -G294. Interrupt/ Short to B+
P1913اتصال كوتاه مدار الكتريكي”سنسور فشارنيروي ترمزي بوستر”بامدار بدنهPressure sensor brake force booster -G294. Short to ground
P1914غير قابل قبول بودن سيگنال سنسور فشارنيروي ترمزي بوستر”Pressure sensor brake force booster -G294. Unplausibles signal
P2000راندمان تله NOX پایین تر از حد (بانک1)NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2001راندمان تله NOX پایین تر از حد (بانک2)NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2002راندمان تله ذرات معلق پایین تر از حد (بانک1)Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2003راندمان تله ذرات معلق پایین تر از حد (بانک2)Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2004كنترل عملگر منيفولد هواي ورودي در حالت باز گير كرده است(بانك1)Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 1)
P2005كنترل عملگر منيفولد هواي ورودي در حالت باز گير كرده است(بانك2)Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 2)
P2006كنترل عملگر منيفولد هواي ورودي در حالت بسته گير كرده است(بانك1)Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1)
P2007كنترل عملگر منيفولد هواي ورودي در حالت بسته گير كرده است(بانك2)Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 2)
P2008ايراد يا قطع مدار الكتريكي عملگر كنترل منيفولد هواي ورودي (بانك1)Intake Manifold Runner Control Circuit / Open (Bank 1)
P2009افت ولتاز در مدار الكتريكي عملگر كنترل منيفولد هواي ورودي (بانك1)Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 1)
P2010ولتاژ بالاي مدار عملگر كنترل منيفولد هواي ورودي (بانك1)Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 1)
P2011ايراد يا قطع مدار عملگر كنترل منيفولد هواي ورودي (بانك2)Intake Manifold Runner Control Circuit / Open (Bank 2)
P2012افت ولتاز در مدار الكتريكي عملگر كنترل منيفولد هواي ورودي (بانك2)Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 2)
P2013ولتاژ بالاي مدار عملگر كنترل منيفولد هواي ورودي (بانك2)Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 2)
P2014ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك1)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 1)
P2015ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور يا سوئيج تعيين موقعيت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك 1)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Perf. (Bank 1)
P2016افت ولتاژ در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك1)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 1)
P2017ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك1)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 1)
P2018اتصالي در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك1)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 1)
P2019ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك2)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 2)
P2020ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور يا سوئيج تعيين موقعيت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك 2)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Perf. (Bank 2)
P2021افت ولتاژ در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك2)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 2)
P2022ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك2)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 2)
P2023اتصالي در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور تعيين موقعييت عملگر منيفولد هواي ورودي(بانك2)Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 2)
P2024ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي بخار بنزين سيستم كنترل بخار بنزينEvaporative Emissions Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025ايراد درعملكرد مدار الكتريكي سنسور دماي بخار بنزين سيستم كنترل بخار بنزينEvaporative Emissions Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Performance
P2026افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي بخار بنزين سيستم كنترل بخار بنزينEvaporative Emissions Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027ولتاژبالا در مدار الكتريكي سنسور دماي بخار بنزين سيستم كنترل بخار بنزينEvaporative Emissions Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028اتصالي در مدار الكتريكي سنسور دماي بخار بنزين سيستم كنترل بخار بنزينEvaporative Emissions Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029ايراد در گرمكن سوختFuel Fired Heater Disabled
P2030ايراد در عملكرد گرمكن سوختFuel Fired Heater Performance
P2031ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي گاز خروجي(سنسور2 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P2032افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي گاز خروجي(سنسور2 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P2033ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور دماي گاز خروجي(سنسور2 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
P2034ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي گاز خروجي(سنسور2 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2
P2035افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي گاز خروجي(سنسور2 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2
P2036ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور دماي گاز خروجي(سنسور2 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2
P2037مدار سنسور فشار هوای کاهنده پاششReductant Injection Air Pressure Sensor Circuit
P2038مدار سنسور فشار هوای کاهنده پاشش محدوده/عملکردReductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039ورودی کم مدار سنسورفشار هوای کاهنده پاششReductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040ورودی زیاد مدار سنسورفشار هوای کاهنده پاششReductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041خطای موقت مدار سنسورفشار هوای کاهنده پاششReductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2042مدار سنسور دمای کاهنده پاششReductant Temperature Sensor Circuit
P2043محدوده/عملکرد سنسور دمای کاهندهReductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044ورودی کم مدار سنسور دمای کاهندهReductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045ورودی زیاد مدار سنسور دمای کاهندهReductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046خطای موقت سنسور دمای کاهندهReductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047قطعی مدار کاهنده پاشش بانک1 واحد1Reductant Injector Circuit / Open Bank 1 Unit 1
P2048مدار کاهنده پاشش پایین،بانک1 واحد1Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 1
P2049مدار کاهنده پاشش بالا، بانک1 واحد1Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 1
P2050قطعی مدار کاهنده پاشش بانک2 واحد1Reductant Injector Circuit / Open Bank 2 Unit 1
P2051مدار کاهنده پاشش پایین،بانک2 واحد1Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 1
P2052مدار کاهنده پاشش بالا،بانک2 واحد1Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 1
P2053قطعی مدار کاهنده پاشش ،بانک1 واحد2Reductant Injector Circuit / Open Bank 1 Unit 2
P2054مدار کاهنده پاشش پایین،بانک1 واحد2Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 2
P2055مدار کاهنده پاشش بالا،بانک1 واحد2Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 2
P2056قطعی مدار کاهنده پاشش ،بانک2 واحد2Reductant Injector Circuit / Open Bank 2 Unit 2
P2057مدار کاهنده پاشش پایین،بانک2 واحد2Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 2
P2058مدار کاهنده پاشش بالا،بانک2 واحد2Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 2
P2059قطعی مدار کنترل پمپ هوای کاهنده پاششReductant Injection Air Pump Control Circuit / Open
P2060مدار کنترل پمپ هوای کاهنده پاشش ،پایینReductant Injection Air Pump Control Circuit Low
P2061مدار کنترل پمپ هوای کاهنده پاشش، بالاReductant Injection Air Pump Control Circuit High
P2062قطعی تغذیه مدار کنترل تغذیه کاهندهReductant Supply Control Circuit / Open
P2063تغذیه مدار کنترل کاهنده ، پایینReductant Supply Control Circuit Low
P2064تغذیه مدار کنترل کاهنده ، بالاReductant Supply Control Circuit High
P2065ايراد در مدار الكتريكي سنسور اندازه گيري سطح سوخت(سنسور2)Fuel Level Sensor B Circuit
P2066ايراد در عملكرد يا دامنه مدار الكتريكي سنسور تعيين سطح سوخت(سنسور2)Fuel Level Sensor B Circuit Range/Performance
P2067افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور تعيين سطح سوخت(سنور2)Fuel Level Sensor B Circuit Low
P2068ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور تعيين سطح سوخت(سنسور2)Fuel Level Sensor B Circuit High
P2069اتصالي در مدار الكتريكي سنسور تعيين سطح سوخت(سنسور2)Fuel Level Sensor B Circuit Intermittent
P2070گير كردن شير تنظيم منيفولد هوا در وضعيت بازIntake Manifold Tuning Valve Stuck Open
P2071گير كردن شير تنظيم منيفولد هوا در وضعيت بستهIntake Manifold Tuning Valve Stuck Closed
P2072قطع مدار الكتريكي شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open (Deleted – use P0660)
P2073افت ولتاژ در مدار الكتريكي شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Deleted – use P0661)
P2074ولتاژ بالا در مدار الكتريكي شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Deleted – use P0662)
P2075ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سوئيچ يا سنسور شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2077افت ولتاژ در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079اتصالي در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسور شير تنظيم منيفولد هواي وروديIntake Manifold Tuning Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2080ايراد درعملكرد يا دامنه الكتريكي سيگنال مدار الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور1 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2081اتصالي درمدار الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور1 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit intermittant (Bank 1 Sensor 1)
P2082ايراد درعملكرد يا دامنه سيگنال الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور1 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 1
P2083اتصالي درمدار الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور1 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 1
P2084ايراد درعملكرد يا دامنه سيگنال الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور2 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
P2085اتصالي درمدار الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور2 بانك1)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2
P2086ايراد درعملكرد يا دامنه سيگنال الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور2 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2
P2087اتصالي درمدار الكتريكي سنسور دماي گازخروجي اگزوز(سنسور2 بانك2)Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 2
P2088افت ولتاژ در مدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 1 بانك 1)A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1
P2089ولتاژ بالا درمدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 1 بانك 1)A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1
P2090افت ولتاژ در مدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 2 بانك 1)B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1
P2091ولتاژ بالا درمدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 2 بانك 1)B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1
P2092افت ولتاژ در مدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 1 بانك 2)A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2
P2093ولتاژ بالا درمدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 1 بانك 2)A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2
P2094افت ولتاژ در مدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 2 بانك 2)B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2
P2095ولتاژ بالا درمدار الكتريكي كنترل عملگر موقعيت ميل سوپاپ(ميل سوپاپ 2 بانك 2)B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2
P2096ايراد در بازه زماني وضعيت مخلوط هوا-سوخت فقير(سنسورراكسيژن پاييني)Fuel Trim Malfunction – System Too Lean (Downstream)
P2097ايراد در بازه زماني وضعيت مخلوط هوا-سوخت غني(سنسورراكسيژن پاييني)Fuel Trim Malfunction – System Too Rich (Downstream)
P2098ايراد در بازه زماني وضعيت مخلوط هوا-سوخت فقير(كاتاليست ثانوي)Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 2
P2099ايراد در بازه زماني وضعيت مخلوط هوا-سوخت غني(كاتاليست ثانوي)Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 2
P2100قطع مدار الكتريكي عملگر كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control Motor Circuit/Open
P2101ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال مدار الكتريكي عملگر كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
P2102افت ولتاژ در مدار الكتريكي عملگر كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control Motor Circuit Low
P2103ولتاژ بالا در مدار الكتريكي عملگر كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control Motor Circuit High
P2107ايراد در مودول كنترل عملگر دريچه گازThrottle Actuator Control Module Processor
P2108ايراد در عملكرد مودول كنترل عملگر دريچه گازThrottle Actuator Control Module Performance
P2109ايراد درعملكرد نقطه توقف پايين سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور A)Throttle / Pedal Position Sensor A Minimum Stop Performance
P2111سيستم كنترل عملگر دريچه گاز در حالت باز گير كرده است.Throttle Actuator Control System – Stuck Open
P2112سيستم كنترل عملگردريچه گاز در حالت بسته گير كرده استThrottle Actuator Control System – Stuck Closed
P2113ايراد درعملكرد نقطه توقف پايين سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور B)Throttle / Pedal Position Sensor B Minimum Stop Performance
P2114ايراد درعملكرد نقطه توقف پايين سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور C)Throttle / Pedal Position Sensor C Minimum Stop Performance
P2115ايراد درعملكرد نقطه توقف پايين سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور D)Throttle / Pedal Position Sensor D Minimum Stop Performance
P2116ايراد درعملكرد نقطه توقف پايين سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور E)Throttle / Pedal Position Sensor E Minimum Stop Performance
P2117ايراد درعملكرد نقطه توقف پايين سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور F)Throttle / Pedal Position Sensor F Minimum Stop Performance
P2118ايراد در عملكرد يا دامنه جريان الكتريكي موتور كنترل عملگردريچه گازThrottle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119ايراد در عملكرد يا دامنه جريان الكتريكي عملگر كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسورD تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit
P2121ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور يا سوئيچ D تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
P2122افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ D تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low Input
P2123ولتاژ زياد در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ D تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit High Input
P2124اتصالي در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ D تعيين موقعييت پدال گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Intermittent
P2125ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسورE تعيين موقعيت پدال يا دريچه دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit
P2126ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور يا سوئيچ E تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Range/Performance
P2127افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ E تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Low Input
P2128ولتاژ زياد در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ E تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit High Input
P2129اتصالي در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ E تعيين موقعييت پدال گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Intermittent
P2130ايراد در مدار الكتريكي سوئيچ يا سنسورF تعيين موقعيت پدال دريچه يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit
P2131ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور يا سوئيچ F تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
P2132افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ F تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Low Input
P2133ولتاژ زياد در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ F تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit High Input
P2134اتصالي در مدار الكتريكي سنسور يا سوئيچ F تعيين موقعييت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Intermittent
P2135ايراد در ارتباط ولتاژ A يا B سوئيچ يا سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation
P2136ايراد در ارتباط ولتاژ A يا C سوئيچ يا سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch A / C Voltage Correlation
P2137ايراد در ارتباط ولتاژ C يا B سوئيچ يا سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch B / C Voltage Correlation
P2138ايراد در ارتباط ولتاژ E يا D سوئيچ يا سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D / E Voltage Correlation
P2139ايراد در ارتباط ولتاژ F يا D سوئيچ يا سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch D / F Voltage Correlation
P2140ايراد در ارتباط ولتاژ F يا E سوئيچ يا سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گازThrottle/Pedal Position Sensor/Switch E / F Voltage Correlation
P2141افت ولتاژ در مدار الكتريكي EGRExhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142ولتاژ بالا در مدار الكتريكي EGRExhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143افت ولتاژ در مدار الكتريكي دريچه كنترل EGRExhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit / Open
P2144افت ولتاژ در مدار الكتريكي دريچه كنترل EGRExhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145ولتاژ بالا در مدار الكتريكي دريچه كنترل EGRExhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146ايراد يا قطع مدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه AFuel Injector Group A Supply Voltage Circuit / Open
P2147افت ولتاژدرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه AFuel Injector Group A Supply Voltage Circuit Low
P2148ولتاژ بالادرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه AFuel Injector Group A Supply Voltage Circuit High
P2149ايراد يا قطع مدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه BFuel Injector Group B Supply Voltage Circuit / Open
P2150افت ولتاژدرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه BFuel Injector Group B Supply Voltage Circuit Low
P2151ولتاژ بالادرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه BFuel Injector Group B Supply Voltage Circuit High
P2152ايراد يا قطع مدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه CFuel Injector Group C Supply Voltage Circuit / Open
P2153افت ولتاژدرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه CFuel Injector Group C Supply Voltage Circuit Low
P2154ولتاژ بالادرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه CFuel Injector Group C Supply Voltage Circuit High
P2155ايراد يا قطع مدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه DFuel Injector Group D Supply Voltage Circuit / Open
P2156افت ولتاژدرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه DFuel Injector Group D Supply Voltage Circuit Low
P2157ولتاژ بالادرمدار الكتريكي تغذيه ولتاژ انژكتور هاي گروه DFuel Injector Group D Supply Voltage Circuit High
P2158ايراد در سنسور سرعت خودروBVehicle Speed Sensor B
P2159ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور سرعت خودرو BVehicle Speed Sensor B Range/Performance
P2160افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور سرعت خودرو BVehicle Speed Sensor B Circuit Low
P2161اتصالي يا نوسان درسيگنال سنسور AVehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic
P2162ايراد در ارتباط سنسورسرعت خودرو A يا BVehicle Speed Sensor A / B Correlation
P2163ايراد درعملكرد نقطه توقف بالاي سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور A)Throttle/Pedal Position Sensor A Maximum Stop Performance
P2164ايراد درعملكرد نقطه توقف بالاي سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور B)Throttle/Pedal Position Sensor B Maximum Stop Performance
P2165ايراد درعملكرد نقطه توقف بالاي سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور C)Throttle/Pedal Position Sensor C Maximum Stop Performance
P2166ايراد درعملكرد نقطه توقف بالاي سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور D)Throttle/Pedal Position Sensor D Maximum Stop Performance
P2167ايراد درعملكرد نقطه توقف بالاي سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور E)Throttle/Pedal Position Sensor E Maximum Stop Performance
P2168ايراد درعملكرد نقطه توقف بالاي سنسور تعيين موقعيت پدال يا دريچه گاز(سنسور F)Throttle/Pedal Position Sensor F Maximum Stop Performance
P2169ايراد يا قطع مدار الكتريكي شير برقي دريچه تنظيم فشار گاز هاي خروجيExhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit / Open
P2170افت ولتاژ درمدار الكتريكي شير برقي دريچه تنظيم فشار گاز هاي خروجيExhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low
P2171ولتاژ بالا درمدار الكتريكي شير برقي دريچه تنظيم فشار گاز هاي خروجيExhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit high
P2172تشخيص جريان هواي بالاي ناگهاني در سيستم كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control System – Sudden High Airflow Detected
P2173تشخيص جريان هواي بالا در سيستم كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control System – High Airflow Detected
P2174تشخيص جريان هواي پايين ناگهاني در سيستم كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control System – Sudden Low Airflow Detected
P2175تشخيص جريان هواي پايين در سيستم كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control System – Low Airflow Detected
P2176عدم تشخيص وضعيت دور آرام توسط سيستم كنترل دريچه گازThrottle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
P2177مخلوط هوا سوخت خيلي فقير فعال(بانك1)System Too Lean Off Idle – Bank 1
P2178مخلوط هوا سوخت خيلي غني فعال (بانك 1)System Too Rich Off Idle – Bank 1
P2179مخلوط هوا سوخت خيلي فقير فعال(بانك2)System Too Lean Off Idle – Bank 2
P2180مخلوط هوا سوخت خيلي غني فعال (بانك 2)System Too Rich Off Idle – Bank 2
P2181ايراد در عملكرد سيستم خنك كنندهCooling System Performance
P2182ايراد در مدار الكتريكي سنسور دماي مايع خنك كننده(سنسور2)Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور دماي مايع خنك كننده(سنسور2)Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور دماي مايع خنك كننده(سنسور2)Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور دماي مايع خنك كننده(سنسور2)Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P2186اتصالي يا نوسان در مدار الكتريكي سنسور دماي مايع خننك كننده(سنسور2)Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P2187مخلوط هوا سوخت خيلي فقير در دور آرام(بانك1)System Too Lean at Idle – Bank 1
P2188مخلوز هوا سوخت خيلي غني در دور آرام(بانك 1)System Too Rich at Idle – Bank 1
P2189مخلوط هوا سوخت خيلي فقير در دور آرام(بانك2)System Too Lean at Idle – Bank 2
P2190مخلوط هوا سوخت خيلي غني در دور آرام(بانك 2)System Too Rich at Idle – Bank 2
P2191مخلوط هوا سوخت خيلي فقير درشرايط تحت بار(بانك 1)System Too Lean at Higher Load – Bank 1
P2192مخلوط هوا سوخت خيلي غني درشرايط تحت بار(بانك 1)System Too Rich at Higher Load – Bank 1
P2193مخلوط هوا سوخت خيلي فقير درشرايط تحت بار(بانك 2)System Too Lean at Higher Load – Bank 2
P2194مخلوط هوا سوخت خيلي غني درشرايط تحت بار(بانك 2)System Too Rich at Higher Load – Bank 2
P2195ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت فقير گير كرده است(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Signal Stuck Lean – Bank 1, Sensor 1
P2196ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت غني گير كرده است(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Signal Stuck Rich – Bank 1, Sensor 1
P2197ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت فقير گير كرده است(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Signal Stuck Lean – Bank 2, Sensor 1
P2198ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت غني گير كرده است(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Signal Stuck Rich – Bank 2, Sensor 1
P2199ايراد در ارتباط دماي هواي ورودي 1 و2Intake Air Temperature 1/2 Correlation
P2200ايراد در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Circuit Bank 1
P2201ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1
P2202افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Circuit Low Input Bank 1
P2203ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Circuit High Input Bank 1
P2204اتصالي در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك1)NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1
P2205ايراد يا قطع مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx(بانك 1)NOx Sensor Heater Control Circuit / Open Bank 1
P2206افت ولتاژ در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx(بانك 1)NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 1
P2207ولتاژ بالا در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx(بانك 1)NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 1
P2208ايراد در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 1
P2209ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال گرمكن سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 1
P2210افت ولتاژ در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input Bank 1
P2211ولتاژ بالا در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input Bank 1
P2212اتصالي در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك1)NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 1
P2213ايراد در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Circuit Bank 2
P2214ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 2
P2215افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Circuit Low Input Bank 2
P2216ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Circuit High Input Bank 2
P2217ايراد در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 1)NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 2
P2218ايراد يا قطع مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx(بانك 2)NOx Sensor Heater Control Circuit / Open Bank 2
P2219افت ولتاژ در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx(بانك 2)NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 2
P2220ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 2
P2221ايراد در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 2
P2222ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال گرمكن سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 2
P2223افت ولتاژ در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input Bank 2
P2224ولتاژ بالا در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك 2)NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input Bank 2
P2225اتصالي در مدار الكتريكي گرمكن سنسور NOx (بانك2)NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 2
P2226ايراد در مدارالكتريكي سنسورفشار بارومتريكBarometric Pressure Circuit
P2227ايراد در عملكرد يا دامنه سيگنال سنسور فشار بارومتريكBarometric Pressure Circuit Range/Performance
P2228افت ولتاژ در مدار الكتريكي سنسور فشار بارومتريكBarometric Pressure Circuit Low Input
P2229ولتاژ بالا در مدار الكتريكي سنسور فشار بارومتريكBarometric Pressure Circuit High Input
P2230اتصالي در مدار الكتريكي سنسور فشار بارومتريكBarometric Pressure Circuit Intermittent
P2231اتصالي كوتاه مدار الكتريكي سنسور اكسيژن با مدار الكتريكي گرمكن (سنسور 1 بانك 1)O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit – Bank 1, Sensor 1
P2232اتصالي كوتاه مدار الكتريكي سنسور اكسيژن با مدار الكتريكي گرمكن (سنسور 2 بانك 1)O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit – Bank 1, Sensor 2
P2233اتصالي كوتاه مدار الكتريكي سنسور اكسيژن با مدار الكتريكي گرمكن (سنسور 3 بانك 1)O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit – Bank 1, Sensor 3
P2234اتصالي كوتاه مدار الكتريكي سنسور اكسيژن با مدار الكتريكي گرمكن (سنسور 1 بانك 2)O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit – Bank 2, Sensor 1
P2235اتصالي كوتاه مدار الكتريكي سنسور اكسيژن با مدار الكتريكي گرمكن (سنسور 2 بانك 2)O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit – Bank 2, Sensor 2
P2236اتصالي كوتاه مدار الكتريكي سنسور اكسيژن با مدار الكتريكي گرمكن (سنسور 3 بانك 2)O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit – Bank 2, Sensor 3
P2237قطعی جریان مدار پمپ سنسور اکسیژن خطی (بانک1،سنسور1)Linear O2 Sensor Pumping Current Circuit/Open (Bank1, Sensor1)
P2238جریان پایین مدار پمپ سنسور اکسیژن خطی (بانک1،سنسور1)O2 Sensor Pumping Current Circuit Low – Bank 1, Sensor 1
P2239جریان بالای مدار پمپ سنسور اکسیژن خطی (بانک1،سنسور1)O2 Sensor Pumping Current Circuit High – Bank 1, Sensor 1
P2240قطعی جریان مدار پمپ سنسور اکسیژن خطی (بانک2،سنسور1)O2 Sensor Pumping Current Circuit / Open – Bank 2, Sensor 1
P2241جریان پایین مدار پمپ سنسور اکسیژن خطی (بانک2،سنسور1)O2 Sensor Pumping Current Circuit Low – Bank 2, Sensor 1
P2242جریان بالای مدار پمپ سنسور اکسیژن خطی (بانک2،سنسور1)O2 Sensor Pumping Current Circuit High – Bank 2, Sensor 1
P2243قطع يا ايراد در مدار الكتريكي ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open – Bank 1, Sensor 1
P2244ايراد در عملكرد ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Performance – Bank 1, Sensor 1
P2245افت ولتاژ در مدار الكتريكي ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low – Bank 1, Sensor 1
P2246ولتاژ بالا در مدار الكتريكي ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Circuit High – Bank 1, Sensor 1
P2247قطع يا ايراد در مدار الكتريكي ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open – Bank 2, Sensor 1
P2248ايراد در عملكرد ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Performance – Bank 2, Sensor 1
P2249افت ولتاژ در مدار الكتريكي ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low – Bank 2, Sensor 1
P2250ولتاژ بالا در مدار الكتريكي ولتاژ مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Voltage Circuit High – Bank 2, Sensor 1
P2251قطع يا ايراد در مدار الكتريكي اتصال بدنه مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)Linear O2 Sensor Reference Ground Circuit/Open (Bank1, Sensor1)
P2252افت ولتاژ در مدار الكتريكي اتصال بدنه مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Reference Ground Circuit Low – Bank 1, Sensor 1
P2253ولتاژ بالا در مدار الكتريكي اتصال بدنه مرجع سنسور اكسيژن(بانك 1 سنسور1)O2 Sensor Reference Ground Circuit High – Bank 1, Sensor 1
P2254قطع يا ايراد در مدار الكتريكي اتصال بدنه مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Ground Circuit / Open – Bank 2, Sensor 1
P2255افت ولتاژدر مدار الكتريكي اتصال بدنه مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Ground Circuit Low – Bank 2, Sensor 1
P2256ولتاژ بالادر مدار الكتريكي اتصال بدنه مرجع سنسور اكسيژن(بانك 2 سنسور1)O2 Sensor Reference Ground Circuit High – Bank 2, Sensor 1
P2257افت ولتاژ در مدار الكتريكي A كنترل سيستم تزريق هواي ثانويSecondary Air Injection System Control A Circuit Low
P2258ولتاژ بالا در مدار الكتريكي A كنترل سيستم تزريق هواي ثانويSecondary Air Injection System Control A Circuit High
P2259افت ولتاژ در مدار الكتريكي B كنترل سيستم تزريق هواي ثانويSecondary Air Injection System Control B Circuit Low
P2260ولتاژ بالا در مدار الكتريكي B كنترل سيستم تزريق هواي ثانويSecondary Air Injection System Control B Circuit High
P2261ايراد مكانيكي در سوپاپ كناري توربو يا سوپر شارژرTurbo / Super Charger Bypass Valve – Mechanical
P2262عدم تشخيص افزایش فشار توربویا سوپرشارژر(مکانیکی)Turbo / Super Charger Boost Pressure Not Detected – Mechanical
P2263ایراد در عملکرد سیستم افزایش فشار تور بو یا سوپر شارژرTurbo / Super Charge Boost System Performance
P2264ایراد در مدار الکتریکی سنسور تشخیص آب در سوختWater in Fuel Sensor Circuit
P2265ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسورتشخیص آب در سوختWater in Fuel Sensor Circuit Range/Performance
P2266افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسورتشخیص آب در سوختWater in Fuel Sensor Circuit Low
P2267ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سنسورتشخیص آب در سوختWater in Fuel Sensor Circuit High
P2268اتصالی در مدار الکتریکی سنسور تشخیص آب در سوختWater in Fuel Sensor Circuit Intermittent
P2269تشخیص آب در سوختWater in Fuel Condition
P2270ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت فقير گير كرده است(بانك 1 سنسور2)O2 Sensor Signal Stuck Lean – Bank 1, Sensor 2
P2271ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت غني گير كرده است(بانك 1 سنسور2)O2 Sensor Signal Stuck Rich – Bank 1, Sensor 2
P2272ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت فقير گير كرده است(بانك 2 سنسور2)O2 Sensor Signal Stuck Lean – Bank 2, Sensor 2
P2273ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت غني گير كرده است(بانك 2 سنسور2)O2 Sensor Signal Stuck Rich – Bank 2, Sensor 2
P2274ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت فقير گير كرده است(بانك 1 سنسور3)O2 Sensor Signal Stuck Lean – Bank 1, Sensor 3
P2275ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت غني گير كرده است(بانك 1 سنسور3)O2 Sensor Signal Stuck Rich – Bank 1, Sensor 3
P2276ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت فقير گير كرده است(بانك 2 سنسور3)O2 Sensor Signal Stuck Lean – Bank 2, Sensor 3
P2277ولتاژ سنسور اكسيژن در وضعيت مخلوط هوا سوخت غني گير كرده است(بانك 2 سنسور3)O2 Sensor Signal Stuck Rich – Bank 2, Sensor 3
P2278سیگنال های سنسور اکسیژن 3 در بانک های 1 و2 تعویض وجابجا شده اند.Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3
P2279نشت هوا در منیفولد هوای ورودیIntake Air System Leak
P2280محدودیت جریان هوا یا نشت هوا ازفاصله فیلتر هوا وسنسور MAFAir Flow Restriction / Air Leak Between Air Cleaner and MAF
P2281نشت هوا از فاصله بین سنسور MAF وبدنه دریچه گازAir Leak Bewteen MAF and Throttle Body
P2282نشت هوا از فاصله بین بدنه دریچه گازوسوپاپ هواAir Leak Bewteen Throttle Body and Intake Valve
P2283ایراد در مدار الکتریکی سنسورکنترل فشار انژکتورInjector Control Pressure Sensor Circuit
P2284ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسورکنترل فشار انژکتورInjector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2285افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسورکنترل فشار انژکتورInjector Control Pressure Sensor Circuit Low
P2286ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سنسورکنترل فشار انژکتورInjector Control Pressure Sensor Circuit High
P2287اتصالی در مدار الکتریکی سنسورکنترل فشار انژکتورInjector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2288فشار کنترل انژکتور خیلی بالاستInjector Control Pessure Too High
P2289فشار کنترل انژکتور خیلی بالاست موتور خاموش شده استInjector Control Pessure Too High – Engine Off
P2290فشار کنترل انژکتور خیلی پایین استInjector Control Pessure Too Low
P2291فشار کنترل انژکتور خیلی پایین است- وضعیت استارت موتورInjector Control Pessure Too Low – Engine Cranking
P2292نوسان در فشارکنترل انژکتورInjector Control Pressure Erratic
P2300افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل AIgnition Coil A Primary Control Circuit Low
P2301ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل AIgnition Coil A Primary Control Circuit High
P2302ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل AIgnition Coil A Secondary Circuit
P2303افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل BIgnition Coil B Primary Control Circuit Low
P2304ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل BIgnition Coil B Primary Control Circuit High
P2305ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل BIgnition Coil B Secondary Circuit
P2306افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل CIgnition Coil C Primary Control Circuit Low
P2307ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل CIgnition Coil C Primary Control Circuit High
P2308ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل CIgnition Coil C Secondary Circuit
P2309افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل DIgnition Coil D Primary Control Circuit Low
P2310ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل DIgnition Coil D Primary Control Circuit High
P2311ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل DIgnition Coil D Secondary Circuit
P2312افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل EIgnition Coil E Primary Control Circuit Low
P2313ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل EIgnition Coil E Primary Control Circuit High
P2314ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل EIgnition Coil E Secondary Circuit
P2315افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل FIgnition Coil F Primary Control Circuit Low
P2316ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل FIgnition Coil F Primary Control Circuit High
P2317ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل FIgnition Coil F Secondary Circuit
P2318افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل GIgnition Coil G Primary Control Circuit Low
P2319ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل GIgnition Coil G Primary Control Circuit High
P2320ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل GIgnition Coil G Secondary Circuit
P2321افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل HIgnition Coil H Primary Control Circuit Low
P2322ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل HIgnition Coil H Primary Control Circuit High
P2323ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل HIgnition Coil H Secondary Circuit
P2324افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل IIgnition Coil I Primary Control Circuit Low
P2325ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل IIgnition Coil I Primary Control Circuit High
P2326ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل IIgnition Coil I Secondary Circuit
P2327افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل JIgnition Coil J Primary Control Circuit Low
P2328ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل JIgnition Coil J Primary Control Circuit High
P2329ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل JIgnition Coil J Secondary Circuit
P2330افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل KIgnition Coil K Primary Control Circuit Low
P2331ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل KIgnition Coil K Primary Control Circuit High
P2332ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل KIgnition Coil K Secondary Circuit
P2333افت ولتاژ در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل LIgnition Coil L Primary Control Circuit Low
P2334ولتاژبالا در مدار الکتریکی سیم پیچ اولیه کویل LIgnition Coil L Primary Control Circuit High
P2335ایراد در مدار الکتریکی سیم پیج ثانویه کویل LIgnition Coil L Secondary Circuit
P2336وضعیت سیلندر شماره 1 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 1 Above Knock Threshold
P2337وضعیت سیلندر شماره 2 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 2 Above Knock Threshold
P2338وضعیت سیلندر شماره 3 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 3 Above Knock Threshold
P2339وضعیت سیلندر شماره 4 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 4 Above Knock Threshold
P2340وضعیت سیلندر شماره 5 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 5 Above Knock Threshold
P2341وضعیت سیلندر شماره 6 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 6 Above Knock Threshold
P2342وضعیت سیلندر شماره 7 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 7 Above Knock Threshold
P2343وضعیت سیلندر شماره 8 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 8 Above Knock Threshold
P2344وضعیت سیلندر شماره 9 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 9 Above Knock Threshold
P2345وضعیت سیلندر شماره 10 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 10 Above Knock Threshold
P2346وضعیت سیلندر شماره 11 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 11 Above Knock Threshold
P2347وضعیت سیلندر شماره 12 بالاتر از آستانه ضربه تعیین شدهCylinder 12 Above Knock Threshold
P2400قطع یا ایراد در مدار الکتریکی پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit / Open
P2401افت ولتاژدر مدار الکتریکی پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low
P2402ولتاژ بالادر مدار الکتریکی پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High
P2403قطع یا ایراد در مدار الکتریکی سنسور پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit / Open
P2404ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی سنسور پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
P2405افت ولتاژدر مدار الکتریکی سنسور پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low
P2406ولتاژ بالادر مدار الکتریکی سنسور پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High
P2407اتصالی یا نوسان در مدار الکتریکی سنسور پمپ تشخیص نشتی در سیستم باز یافت بخارات بنزینEvaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic
P2408ایراد در مدارالکتریکی سوییچ یا سنسوردرب باکFuel Cap Sensor/Switch Circuit
P2409ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سوییچ یا سنسوردرب باکFuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2410افت ولتاژ درمدارالکتریکی سوییچ یا سنسوردرب باکFuel Cap Sensor/Switch Circuit Low
P2411ولتاژ بالا درمدارالکتریکی سوییچ یا سنسوردرب باکFuel Cap Sensor/Switch Circuit High
P2412نوسان یا اتصالی درمدارالکتریکی سوییچ یا سنسوردرب باکFuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2413ایراد در عملکرد سیستم EGRExhaust Gas Recirculation System Performance
P2414ایراد درسنسور اکسیژن خروجی(بانک 1 سنسور1)O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank1, Sensor1)
P2500افت ولتاژدر مدار الکتریکی لامپ ترمینال دینامGenerator Lamp Terminal Circuit Low
P2501ولتاژ بالادر مدار الکتریکی لامپ ترمینال دینامGenerator Lamp Terminal Circuit High
P2502ایراد در سیستم شارژرولتاژCharging System Voltage
P2503افت ولتاژ در سیستم شارژرولتاژCharging System Voltage Low
P2504ولتاژ بالا در سیستم شارژرولتاژCharging System Voltage High
P2505ایراد در سیگنال تغذیه ورودی ECM/PCMECM / PCM Power Input Signal
P2506ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال تغذیه ورودی ECM/PCMECM / PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507افت ولتاژ در سیگنال تغذیه ورودی ECM/PCMECM / PCM Power Input Signal Low
P2508ولتاژ بالادر سیگنال تغذیه ورودی ECM/PCMECM / PCM Power Input Signal High
P2509اتصالی در سیگنال تغذیه ورودی ECM/PCMECM / PCM Power Input Signal Intermittent
P2510ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور رله تغذیه ECM/PCMECM / PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511اتصالی درمدار الکتریکی سنسور رله تغذیه ECM/PCMECM / PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512قطع یا ایراد در مدارالکتریکی دریافت اطلاعات ثبت شدهEvent Data Recorder Request Circuit / Open
P2513افت ولتاژ در مدارالکتریکی دریافت اطلاعات ثبت شدهEvent Data Recorder Request Circuit Low
P2514ولتاژ بالا در مدارالکتریکی دریافت اطلاعات ثبت شدهEvent Data Recorder Request Circuit High
P2515ایراد در مدار الکتریکی سنسورفشار B سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit
P2516ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسورفشار B سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range/Performance
P2517افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسورفشار B سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low Input
P2518ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سنسورفشار B سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High Input
P2519ایراد در مدار الکتریکی A کلید فعال سازی سیستم تهویه مطبوعA/C Request A Circuit
P2520افت ولتاژ در مدار الکتریکی A کلید فعال سازی سیستم تهویه مطبوعA/C Request A Circuit Low
P2521ولتاژ بالا در مدار الکتریکی A کلید فعال سازی سیستم تهویه مطبوعA/C Request A Circuit High
P2522ایراد در مدار الکتریکی Bکلید فعال سازی سیستم تهویه مطبوعA/C Request B Circuit
P2523افت ولتاژ در مدار الکتریکی B کلید فعال سازی سیستم تهویه مطبوعA/C Request B Circuit Low
P2524ولتاژ بالا در مدار الکتریکی B کلید فعال سازی سیستم تهویه مطبوعA/C Request B Circuit High
P2525ایراد در مدار الکتریکی سنسور فشارخلایی رسیورVacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور فشارخلایی رسیورVacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527افت ولتاژ در مدار الکتریکی سنسور فشارخلایی رسیورVacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سنسور فشارخلایی رسیورVacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529اتصالی در مدار الکتریکی سنسور فشارخلایی رسیورVacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530ایراد در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن)Ignition Switch Run Position Circuit
P2531افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن)Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن)Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533ایراد در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن یا استارت)Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534ولتاژپایین درمدارالکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن یا استارت)Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535ولتاژبالا در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن یا استارت)Ignition Switch Run/Start Position Circuit High
P2536ایراد در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن شدن مصرف کنندهای داخلی)Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537افت ولتاژ در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن شدن مصرف کنندهای داخلی)Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538ولتاژ بالا در مدار الکتریکی سوییچ خودرو(حالت روشن شدن مصرف کنندهای داخلی)Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2600قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل پمپ مایع خنک کننده(واتر پمپ)Coolant Pump Control Circuit / Open
P2601ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال مدار الکتریکی کنترل پمپ مایع خنک کننده(واتر پمپ)Coolant Pump Control Circuit Range/Performance
P2602افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل پمپ مایع خنک کننده(واتر پمپ)Coolant Pump Control Circuit Low
P2603ولتاژ بالادر مدار الکتریکی کنترل پمپ مایع خنک کننده(واتر پمپ)Coolant Pump Control Circuit High
P2604ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال گرمکن A هوای ورودیIntake Air Heater A Circuit Range/Performance
P2605قطع مدار الکتریکی گرمکن B هوای ورودیIntake Air Heater B Circuit Open
P2606ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال گرمکن B هوای ورودیIntake Air Heater B Circuit Range/Performance
P2607افت ولتاژدر الکتریکی گرمکن B هوای ورودیIntake Air Heater B Circuit Low
P2608ولتاژبالادر مدار الکتریکی گرمکن B هوای ورودیIntake Air Heater B Circuit High
P2609ایراد در عملکرد سیستم گرمکن هوای ورودیIntake Air Heater System Performance
P2610ایراد در عملکرد تایمرداخلی خاموش کن موتورECM/PCMECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611قطع یا ایراد در مدار الکتریکی سوپاپ تنظیم وتوزیع هوای سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit / Open
P2612افت ولتاژدر مدار الکتریکی سوپاپ تنظیم وتوزیع هوای سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low
P2613ولتاژ بالای مدار الکتریکی سوپاپ تنظیم وتوزیع هوای سیستم تهویه مطبوعA/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High
P2614قطع یا ایراد در سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت میل سوپاپCamshaft Position Output Circuit / Open
P2615افت ولتاژدر سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت میل سوپاپCamshaft Position Output Circuit Low
P2616ولتاژ بالای سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت میل سوپاپCamshaft Position Output Circuit high
P2617قطع یا ایراد در سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت میل لنگCrankshaft Position Output Circuit / Open
P2618افت ولتاژدر سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت میل لنگCrankshaft Position Output Circuit Low
P2619ولتاژ بالای سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت میل لنگCrankshaft Position Output Circuit high
P2620قطع یا ایراد در سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت دریچه گازThrottle Position Output Circuit / Open
P2621افت ولتاژدر سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت دریچه گازThrottle Position Output Circuit Low
P2622ولتاژ بالای سیگنال خروجی مدار الکتریکی موقعیت دریچه گازThrottle Position Output Circuit high
P2623قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل تنظیم فشار سوختInjector Control Pressure Regulator / Open
P2624افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل تنظیم فشار سوختInjector Control Pressure Regulator Low
P2625ولتاژ بالا در مدار الکتریکی کنترل تنظیم فشار سوختInjector Control Pressure Regulator High
P2626P2700Linear O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank1, Sensor1)
P2700خطای عملکرد/محدوده زمانی اعمال عضو اصطکاکی A گیربکسTransmission Friction Element A Apply Time Range/Performance
P2701خطای عملکرد/محدوده زمانی اعمال عضو اصطکاکی B گیربکسTransmission Friction Element B Apply Time Range/Performance
P2702خطای عملکرد/محدوده زمانی اعمال عضو اصطکاکی C گیربکسTransmission Friction Element C Apply Time Range/Performance
P2703خطای عملکرد/محدوده زمانی اعمال عضو اصطکاکی D گیربکسTransmission Friction Element D Apply Time Range/Performance
P2704خطای عملکرد/محدوده زمانی اعمال عضو اصطکاکی E گیربکسTransmission Friction Element E Apply Time Range/Performance
P2705خطای عملکرد/محدوده زمانی اعمال عضو اصطکاکی F گیربکسTransmission Friction Element F Apply Time Range/Performance
P2706ایراد درشیر برقی تغییر دنده FShift Solenoid F
P2707ایراد در عملکرد شیر برقی تغییر دنده F یا گیر کردن شیر در حالت بستهShift Solenoid F Performance or Stuck Off
P2708ایراد در عملکرد شیر برقی تغییر دنده F یا گیر کردن شیر در حالت بازShift Solenoid F Stuck On
P2709ایراد الکتریکی درشیر برقی تغییر دنده FShift Solenoid F Electrical
P2710اتصالی الکتریکی درشیر برقی تغییر دنده FShift Solenoid F Intermittent
P2711ایراد خلاص شدن وعدم درگیری دنده بصورت مکانیکیUnexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712نشتی در واحد فشار هیدرولیکیHydraulic Pressure Unit Leakage
P2713ایراد در شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D
P2714ایراد درعملکرد شیر برقی D کنترل فشار یا گیر کردن شیر برقی در حالت بستهPressure Control Solenoid D Performance or Stuck Off
P2715ایراد درعملکرد شیر برقی D کنترل فشار یا گیر کردن شیر برقی در حالت بازPressure Control Solenoid D Stuck On
P2716ایراد الکتریکی در شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D Electrical
P2717اتصالی الکتریکی در شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D Intermittent
P2718قطع یا ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D Control Circuit / Open
P2719ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D Control Circuit Range/Performance
P2720افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D Control Circuit Low
P2721ولتاژ بالای مدار الکتریکی شیر برقی D کنترل فشارPressure Control Solenoid D Control Circuit High
P2722ایراد در شیر برقی Eکنترل فشارPressure Control Solenoid E
P2723ایراد درعملکرد شیر برقی E کنترل فشار یا گیر کردن شیر برقی در حالت بستهPressure Control Solenoid E Performance or Stuck Off
P2724ایراد درعملکرد شیر برقی E کنترل فشار یا گیر کردن شیر برقی در حالت بازPressure Control Solenoid E Stuck On
P2725ایراد الکتریکی در شیر برقی E کنترل فشارPressure Control Solenoid E Electrical
P2726اتصالی الکتریکی در شیر برقی E کنترل فشارPressure Control Solenoid E Intermittent
P2727قطع یا ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی E کنترل فشارPressure Control Solenoid E Control Circuit / Open
P2728ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال شیر برقی E کنترل فشارPressure Control Solenoid E Control Circuit Range/Performance
P2729افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی E کنترل فشارPressure Control Solenoid E Control Circuit Low
P2730ولتاژ بالای مدار الکتریکی شیر برقی E کنترل فشارPressure Control Solenoid E Control Circuit High
P2731ایراد در شیر برقی F کنترل فشارPressure Control Solenoid F
P2732ایراد درعملکرد شیر برقی F کنترل فشار یا گیر کردن شیر برقی در حالت بستهPressure Control Solenoid F Performance or Stuck Off
P2733ایراد درعملکرد شیر برقی F کنترل فشار یا گیر کردن شیر برقی در حالت بازPressure Control Solenoid F Stuck On
P2734ایراد الکتریکی در شیر برقی F کنترل فشارPressure Control Solenoid F Electrical
P2735اتصالی الکتریکی در شیر برقی F کنترل فشارPressure Control Solenoid F Intermittent
P2736قطع یا ایراد در مدار الکتریکی شیر برقی F کنترل فشارPressure Control Solenoid F Control Circuit / Open
P2737ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال شیر برقی F کنترل فشارPressure Control Solenoid F Control Circuit Range/Performance
P2738افت ولتاژ در مدار الکتریکی شیر برقی Fکنترل فشارPressure Control Solenoid F Control Circuit Low
P2739ولتاژ بالای مدار الکتریکی شیر برقی F کنترل فشارPressure Control Solenoid F Control Circuit High
P2740ایراد در مدار الکتریکی سنسور B دمای روغن گیربکسTransmission Fluid Temperature Sensor B Circuit
P2741ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال سنسور B دمای روغن گیربکسTransmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P2742افت ولتاژدر مدار الکتریکی سنسور B دمای روغن گیربکسTransmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low Input
P2743ولتاژ بالای مدار الکتریکی سنسور B دمای روغن گیربکسTransmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High Input
P2744اتصالی در مدار الکتریکی سنسور B دمای روغن گیربکسTransmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P2745ایراد در مدار الکتریکی سنسور B سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor B Circuit
P2746ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور B سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2747قطع سیگنال سنسور B سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal
P2748اتصالی در مدار الکتریکی سنسور C سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2749ایراد در مدار الکتریکی سنسور C سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor C Circuit
P2750ایراد در عملکرد یا دامنه سیگنال سنسور C سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range/Performance
P2751قطع سیگنال سنسورCسرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal
P2752اتصالی در مدار الکتریکی سنسورC سرعت شفت واسطIntermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent
P2753قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل دمای روغن گیربکسTransmision Fluid Cooler Control Circuit / Open
P2754افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل دمای روغن گیربکسTransmision Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل دمای روغن گیربکسTransmision Fluid Cooler Control Circuit High
P3000پیغام خطاءاز داشبورد- K29 لامپ تست گرمکن شمعGlow plug test lamp -K29. Error message from instrument cluster
P3002ایراد در سیگنال سوییچ Kick- Downگیربکس اتوماتیکKick- Down switch -F8. Unplausibles signal
P3003اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله ولتاژ پایین J359 با ولتاژ تغذیه 12 ولتRelay -J359 for low heating. Short to B+
P3005اتصال کوتاه مدار الکتریکی رله ولتاژبالا J360 با ولتاژ تغذیه 12 ولتRelay -J360 for high heating. Short to B+
P3007قطع سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ G40Camshaft position sensor -G40. Missing signal
P3008سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ G40خارج از محدوده مجاز میباشدCamshaft position sensor -G40. Signal outside limit of tolerance
P3104اتصال کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تغییر دریچه منیفولد هوای ورودی با ولتاژ تغذیه 12 ولت N239Intake throttle change-over valve -N239. Short to B+
P3105اتصالی یا کوتاه مدار الکتریکی سوپاپ تغییر دریچه منیفولد هوای ورودی با مدار بدنه N239Intake throttle change-over valve -N239. Interrupt/ Short to ground
P3262پروب سنسور لامبدا کاتالیست کانورتورتعویض شده است(بانک 1 یا 2)Bank 1 / 2 lambda probe for the catalytic converter exchanged
P3400ایراد در سیستم غیر فعال سازی سیلندرCylinder Deactivation System
P3401قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر1Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3402ایراد درعملکرد یا دامنه کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر1Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3403افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر1Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3404ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر1Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3405ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر1Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit
P3406ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال کنترل سوپاپ خروجی سیلندر1Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3407افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر1Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3408ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر1Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر2Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3410ایراد درعملکرد یا دامنه کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر2Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3411افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر2Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3412ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر2Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3413ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر2Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit
P3414ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال کنترل سوپاپ خروجی سیلندر2Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3415افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر2Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3416ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر2Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر3Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3418ایراد درعملکرد یا دامنه کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر3Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3419افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر3Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3420ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر3Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3421ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر3Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit
P3422ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال کنترل سوپاپ خروجی سیلندر3Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3423افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر3Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3424ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر3Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر4Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3426ایراد درعملکرد یا دامنه کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر4Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3427افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر4Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3428ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر4Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3429ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر4Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit
P3430ایراد درعملکرد یا دامنه سیگنال کنترل سوپاپ خروجی سیلندر4Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3431افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر4Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3432ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر4Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر5Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3434ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر5Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3435افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر5Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3436ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر5Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3437ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر5Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit
P3438ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر5Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3439افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر5Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3440ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر5Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر6Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3442ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر6Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3443افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر6Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3444ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر6Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3445ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر6Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit
P3446ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر6Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3447افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر6Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3448ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر6Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر7Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3450ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر7Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3451افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر7Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3452ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر7Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3453ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر7Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit
P3454ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر7Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3455افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر7Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3456ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر7Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر8Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3458ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر8Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3459افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر8Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3460ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر8Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3461ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر8Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit
P3462ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر8Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3463افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر8Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3464ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر8Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر9Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3466ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر9Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3467افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر9Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3468ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر9Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3469ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر9Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit
P3470ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر9Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3471افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر9Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3472ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر9Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر10Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3474ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر10Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3475افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر10Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3476ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر10Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3477ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر10Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit
P3478ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر10Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3479افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر10Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3480ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر10Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High
P3481قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر11Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3482ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر11Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3483افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر11Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3484ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر11Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3485ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر11Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit
P3486ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر11Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3487افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر11Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر11Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489قطع یا ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر12Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit / Open
P3490ایراد درعملکرد سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر12Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance
P3491افت ولتاژدر مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر12Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3492ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ هوای ورودی یا سیستم غیر فعال سازی سیلندر12Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3493ایراد در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر12Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit
P3494ایراد درعملکرد کنترل سوپاپ خروجی سیلندر12Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Performance
P3495افت ولتاژ در مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر12Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3496ولتاژ بالای مدار الکتریکی کنترل سوپاپ خروجی سیلندر12Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High
U0001ایراد درسیستم ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus
U0002ایراد در عملکرد خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus Performance
U0003قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (+) open
U0004افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (+) low
U0005ولتاژ بیش ازحد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (+) high
U0006قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (-) open
U0007افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (-) low
U0008ولتاژ بیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (-) high
U0009اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت بالاHigh Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0010ایراد در سیستم ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus
U0011ایراد در عملکرد خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus Performance
U0012قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (+) open
U0013افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (+) low
U0014ولتاژ بیش ازحد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (+) high
U0015قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (-) open
U0016افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (-) low
U0017ولتاژ بیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (-) high
U0018اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت متوسطMedium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0019ایراد در سیستم ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus
U0020ایراد در عملکرد خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus Performance
U0021قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0022افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (+) low
U0023ولتاژ بیش ازحد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (+) high
U0024قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (-) open
U0025افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (-) low
U0026ولتاژ بیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (-) high
U0027اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا خطوط ارتباطی شبکه CAN سرعت پایینLow Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0028ایراد درخطوط ارتباط مالتی پلکس خودروAVehicle Communication Bus A
U0029ایراد درعملکرد خطوط ارتباط مالتی پلکس خودروAVehicle Communication Bus A Performance
U0030قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (+) open
U0031افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (+) low
U0032ولتاژبیش از حد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (+) high
U0033قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (-) open
U0034افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (-) low
U0035ولتاژبیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (-) high
U0036اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا شبکه مالتی پلکس خودرو AVehicle Communication Bus A (–) shorted to Bus A (+)
U0037ایراد درخطوط ارتباط مالتی پلکس خودروBVehicle Communication Bus B
U0038ایراد درعملکرد خطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B Performance
U0039قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (+) open
U0040افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (+) low
U0041ولتاژبیش از حد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (+) high
U0042قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (-) open
U0043افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (-) low
U0044ولتاژبیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (-) high
U0045اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا شبکه مالتی پلکس خودرو BVehicle Communication Bus B (–) shorted to Bus B (+)
U0046ایراد درخطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C
U0047ایراد درعملکرد خطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C Performance
U0048قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (+) Open
U0049افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (+) low
U0050ولتاژبیش از حد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (+) high
U0051قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (-) open
U0052افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (-) low
U0053ولتاژبیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (-) high
U0054اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا شبکه مالتی پلکس خودرو CVehicle Communication Bus C (–) shorted to Bus C (+)
U0055ایراد درخطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D
U0056ایراد درعملکرد خطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D Performance
U0057قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (+) open
U0058افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (+) low
U0059ولتاژبیش از حد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (+) high
U0060قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (-) open
U0061افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (-) low
U0062ولتاژبیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (-) high
U0063اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالا شبکه مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus (+)
U0064ایراد درخطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو DVehicle Communication Bus E
U0065ایراد درعملکرد خطوط ارتباط مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E Performance
U0066قطع ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (+) open
U0067افت ولتاژخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (+) low
U0068ولتاژبیش از حد مجازخط مثبت یا ولتاژ بالای شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (+) high
U0069قطع ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (-) open
U0070افت ولتاژخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (-) low
U0071ولتاژبیش از حد مجازخط منفی یا ولتاژ پایین شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (-) high
U0072اتصالی کوتاه خط منفی یا ولتاژ پایین با خط مثبت یا ولتاژبالای شبکه مالتی پلکس خودرو EVehicle Communication Bus E (–) shorted to Bus E (+)
U0073ایراد در مدول کنترل شبکه ارتباطی مالتی پلکسControl Module Communication Bus Off
U0100قطع ارتباط مالتی پلکس بین ECM/PCMLost Communication With ECM/PCM
U0101قطع ارتباط با TCMLost Communication with TCM
U0102قطع ارتباط با مدول کنترل انتقال قدرتLost Communication with Transfer Case Control Module
U0103قطع ارتباط با مدول تغییر دندهLost Communication with Gear Shift Module
U0104قطع ارتباط با مدول سیستم کروزکنترلLost Communication with Cruise Control Module
U0105قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم سوخت رسانیLost Communication with Fuel Injector Control Module
U0106قطع ارتباط با مدول کنترل گرمکن شمعLost Communication With Glow Plug Control Module
U0107قطع ارتباط با مدول کنترل دریچه گازLost Communication With Throttle Actuator Control Module
U0108قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم سوخت رسانی سوخت های جایگزینLost Communication With Alternative Fuel Control Module
U0109قطع ارتباط با مدول کنترل پمپ سوخت رسانیLost Communication With Fuel Pump Control Module
U0110قطع ارتباط با مدول کنترل وراه اندازی موتورLost Communication With Drive Motor Control Module
U0111قطع ارتباط با مدول A کنترل انرژی باتریLost Communication With Battery Energy Control Module A
U0112قطع ارتباط با مدولB کنترل انرژی باتریLost Communication With Battery Energy Control Module B
U0113قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم آلایندگی خودروLost Communication With Emissions Critical Control Information
U0114جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0115جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0116جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0117جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0118جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0119جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0120جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0121قطع ارتباط بامدول کنترل سیستم ترمز ضد قفل ABSLost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0122قطع ارتباط با مدول کنترل پایداری خودروLost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
U0123قطع ارتباط با مدول کنترل سنسوراندازه گیری سرعت چرخش خودرو حول محو عمودیLost Communication With Yaw Rate Sensor Module
U0124قطع ارتباط با مودول کنترل سنسور اندازه گیری شتاب جانبی خودروLost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module
U0125قطع ارتباط با مدول کنترل سنسور اندازه گیری شتاب چندمحوریLost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module
U0126قطع ارتباط با مودول کنترل سنسور اندازه گیری سرعت زاویه ای فرمانLost Communication With Steering Angle Sensor Module
U0127قطع ارتباط با مدول کنترل نمایش فشار باد تایرLost Communication With Tire Pressure Monitor Module
U0128قطع ارتباط با مدول کنترل ترمز پارکLost Communication With Park Brake Control Module
U0129قطع ارتباط با مدول کنترل ترمز خودروLost Communication With Brake System Control Module
U0130قطع ارتباط با مودول کنترل سیستم کمکی فرمانLost Communication With Steering Effort Control Module
U0131قطع ارتباط با مدول کنترل فرمان هیدرولیکیLost Communication With Power Steering Control Module
U0132قطع ارتباط با مدول کنترل ارتفاع حرکت خودروLost Communication With Ride Level Control Module
U0133جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0134جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0135جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0136جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0137جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0138جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0139جای خالی ذخیره شدهReserved by Document
U0140قطع ارتباط با مدول کنترل بدنهLost Communication With Body Control Module
U0141قطع ارتباط با مدول A کنترل بدنهLost Communication With Body Control Module A
U0142قطع ارتباط با مدول B کنترل بدنهLost Communication With Body Control Module B
U0143قطع ارتباط با مدول C کنترل بدنهLost Communication With Body Control Module C
U0144قطع ارتباط با مدول D کنترل بدنهLost Communication With Body Control Module D
U0145قطع ارتباط با مدول E کنترل بدنهLost Communication With Body Control Module E
U0146قطع ارتباط با Gateway ALost Communication With Gateway A
U0147قطع ارتباط با Gateway BLost Communication With Gateway B
U0148قطع ارتباط با Gateway CLost Communication With Gateway C
U0149قطع ارتباط با Gateway DLost Communication With Gateway D
U0150قطع ارتباط با Gateway ELost Communication With Gateway E
U0151قطع ارتباط با مدول کنترل ایربگ هاLost Communication With Restraints Control Module
U0152قطع ارتباط با مدول کنترل ایربگ کناری سمت چپLost Communication With Side Restraints Control Module – Left
U0153قطع ارتباط با مدول کنترل ایربگ کناری سمت راستLost Communication With Side Restraints Control Module – Right
U0154قطع ارتباط با مدول کنترل سرنشینان سیستم ایربگLost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module
U0155قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم های نشاندهنده داشبورد(کنترل پنل)Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0156قطع ارتباط بامرکز اطلاعات ALost Communication With Information Center A
U0157قطع ارتباط بامرکز اطلاعات BLost Communication With Information Center B
U0158قطع ارتباط با صفحه نمایش اطلاعات بالای شیشه خودرو Head Up Display) )Lost Communication With Head Up Display
U0159قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم پارک کمکیLost Communication With Parking Assist Control Module
U0160قطع ارتباط با مدول کنترل هشدار سیستم صوتیLost Communication With Audible Alert Control Module
U0161قطع ارتباط بامدول کنترل قطب نماLost Communication With Compass Module
U0162قطع ارتباط با سیستم نمایش ناوبری(جهت یابی) خودروLost Communication With Navigation Display Module
U0163قطع ارتباط با سیستم کنترل ناوبری (جهت یابی) خودروLost Communication With Navigation Control Module
U0164قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع اتوماتیکLost Communication With HVAC Control Module
U0165قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع عقبLost Communication With HVAC Control Module – Rear
U0166قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم کمکی گرمکنLost Communication With Auxiliary Heater Control Module
U0167قطع ارتباط با مدول کنترل سیستم ضد سرقتLost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module
U0168قطع ارتباط با مدول کنترل حفاظتی امنیتی خودروLost Communication With Vehicle Security Control Module
U0169قطع ارتباط با مدول کنترل سان روفLost Communication With Sunroof Control Module
U0170قطع ارتباط با سنسورA سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor A
U0171قطع ارتباط با سنسورB سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor B
U0172قطع ارتباط با سنسورC سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor C
U0173قطع ارتباط با سنسورD سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor D
U0174قطع ارتباط با سنسورE سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor E
U0175قطع ارتباط با سنسورF سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor F
U0176قطع ارتباط با سنسورG سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor G
U0177قطع ارتباط با سنسورH سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor H
U0178قطع ارتباط با سنسورI سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor I
U0179قطع ارتباط با سنسورJ سیستم ایربگLost Communication With Restraints System Sensor J
U0180قطع ارتباط با مدول کنترل خودکار چراغهای خودروLost Communication With Automatic Lighting Control Module
U0181قطع ارتباط با مدول کنترل تنظیم چراغهاLost Communication With Headlamp Leveling Control Module
U0182قطع ارتباط با مدول کنترل چراغهای جلوLost Communication With Lighting Control Module – Front
U0183قطع ارتباط با مدول کنترل چراغهای عقبLost Communication With Lighting Control Module – Rear
U0184قطع ارتباط با سیستم رادیوLost Communication With Radio
U0185قطع ارتباط با سیستم کنترل آنتنLost Communication With Antenna Control Module
U0186قطع ارتباط با سیستم آمپلی فایر سیستم سوتیLost Communication With Audio Amplifier
U0187قطع ارتباط با مدول A سیستم صوتی دیجیتالی یا چینجرLost Communication With Digital Disc Player/Changer Module A
U0188قطع ارتباط با مدول B سیستم صوتی دیجیتالی یا چینجرLost Communication With Digital Disc Player/Changer Module B
U0189قطع ارتباط با مدول C سیستم صوتی دیجیتالی یا چینجرLost Communication With Digital Disc Player/Changer Module C
U0190قطع ارتباط با مدول D سیستم صوتی دیجیتالی یا چینجرLost Communication With Digital Disc Player/Changer Module D
U0191قطع ارتباط با تلویزیونLost Communication with Television
U0192قطع ارتباط با کامپیوتر شخصیLost Communication With Personal Computer
U0193قطع ارتباط با مدول A کنترل سیستم صوتی دیجیتالیLost Communication With Digital Audio Control Module A
U0194قطع ارتباط با مدول B کنترل سیستم صوتی دیجیتالیLost Communication With Digital Audio Control Module B
U0195قطع ارتباط با مدول کنترل آبونمان رسیورLost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module
U0196قطع ارتباط با مدول کنترل برنامه های صندلی عقبLost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module
U0197قطع ارتباط با مدول کنترل تلفنLost Communication with Telephone Control Module
U0198قطع ارتباط با مدول کنترل مخابراتیLost Communication with Telematics Control Module
U0199قطع ارتباط با مدول A کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module A
U0200قطع ارتباط با مدول B کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module B
U0201قطع ارتباط با مدول C کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module C
U0202قطع ارتباط با مدول D کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module D
U0203قطع ارتباط با مدول E کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module E
U0204قطع ارتباط با مدول F کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module F
U0205قطع ارتباط با مدول G کنترل درب هاLost Communication With Door Control Module G
U0206قطع ارتباط با مدول جمع کننده سقف تاشوLost Communication With Folding Top Control Module
U0207قطع ارتباط با مدول کنترل حرکت سقفLost Communication With Moveable Roof Control Module
U0208قطع ارتباط با مدول A کنترل صندلیLost Communication With Seat Control Module A
U0209قطع ارتباط با مدول B کنترل صندلیLost Communication With Seat Control Module B
U0210قطع ارتباط با مدول C کنترل صندلیLost Communication With Seat Control Module C
U0211قطع ارتباط با مدول D کنترل صندلیLost Communication With Seat Control Module D
U0212قطع ارتباط با مدول کنترل تلسکوپی فرمانLost Communication With Steering Column Control Module
U0213قطع ارتباط با مودول کنترل آینهLost Communication With Mirror Control Module
U0214قطع ارتباط با عملگرریموت کنترل از راه دورهLost Communication With Remote Function Actuation
U0215قطع ارتباط با سوییچ A دربLost Communication With Door Switch A
U0216قطع ارتباط با سوییچ B دربLost Communication With Door Switch B
U0217قطع ارتباط با سوییچ C دربLost Communication With Door Switch C
U0218قطع ارتباط با سوییچ D دربLost Communication With Door Switch D
U0219قطع ارتباط با سوییچ E دربLost Communication With Door Switch E
U0220قطع ارتباط با سوییچ F دربLost Communication With Door Switch F
U0221قطع ارتباط با سوییچ G دربLost Communication With Door Switch G
U0222قطع ارتباط با موتور A پنجره دربLost Communication with Door Window Motor A
U0223قطع ارتباط با موتور B پنجره دربLost Communication With Door Window Motor B
U0224قطع ارتباط با موتور C پنجره دربLost Communication With Door Window Motor C
U0225قطع ارتباط با موتور D پنجره دربLost Communication With Door Window Motor D
U0226قطع ارتباط با موتور E پنجره دربLost Communication With Door Window Motor E
U0227قطع ارتباط با موتور F پنجره دربLost Communication With Door Window Motor F
U0228قطع ارتباط با موتور G پنجره دربLost Communication With Door Window Motor G
U0229قطع ارتباط با گرمکن فرمان خودروLost Communication With Heated Steering Wheel Module
U0230قطع ارتباط با مدول گیت عقبLost Communication With Rear Gate Module
U0231قطع ارتباط با مدول سنسور بارانLost Communication With Rain Sensing Module
U0235قطع ارتباط با مدول سنسور تعیین محدوده وفاصله سیستم کروز کنترلLost Communications with Cruise Control Front Distance Range Sensor
U0301عدم هماهنگی نرم افزارهای ECM/PCMSoftware Incompatibility with ECM/PCM
U0302عدم هماهنگی نرم افزار مدول کنترل گیربکس اتوماتیکSoftware Incompatibility with TCM (Transmission Control Module)
U0303عدم هماهنگی نرم افزار مدول کنترل سیستم انتقال قدرتSoftware Incompatibility with Transfer Case Control Module
U0321عدم هماهنگی درمدول کنترل سیستم انتقال قدرتSoftware Incompatibility with Ride Level Control Module
U0326عدم هماهنگی در مدول کنترل سیستم ضد سرقتSoftware Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
U0327عدم هماهنگی در مدول کنترل سیستم حفاظتی امنیتی خودروSoftware Incompatibility with Vehicle Security Control Module
U1900ایراد درارتباط و انتقال اطلاعاتSerial Communication Link Malfunction
U1000SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1001SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1002SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1003SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1004SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
U1005SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
U1006SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1007SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1008SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
U1009SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
U1010SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
U1011SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
U1012Invalid Internal Control Module Monitoring Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
U1013SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1014SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1015SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1016SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1017SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1018SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
U1019SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
U1020SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
U1021SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
U1022SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1023SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1024SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1025SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

لیست کد خطا دستگاه دیاگ برای خودروهای ایرانی و خارجی

پیمایش به بالا