سنسور دمای آب

سنسور دمای آب

سنسور دمای آب یا سنسور دمای مایع خنک کننده، میزان دمای مایع خنك كننده موتور را به ECU گزارش میدهد. سنسور دمای آب موتور یك مقاومت از نوع N.T.C (Negative Temperature Coefficient) (یا مقاومت متغیر با ضریب حرارتی منفی ) می‌باشد. در مقاومتهای N.T.C با افزایش دما مقدار مقاومت كاهش یافته و بالعكس با كاهش دما مقدار مقاومت آن افزایش می یابد.
محل قرارگیری این سنسور بر روی سرسیلندر و در روی محفظه‌ی ترموستات می باشد.